නියාගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
නියාගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 3
1 C 1
Type 2 8
Type 3 8
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 20
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 20

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 06214 නියාගම විජිත ම.වි.- (1AB) තල්ගස්වල 0724644088 310 57 192 175 367
2 06215 හත්තක ම.වි.- (1 C) පිටිගල 0718166129 249 181 28 230 228 458
3 06217 නාරංඕවිට පොරවගම ම.වි.- (Type 2) නාරංඕවිට, පොරවගම 0718179697 52 39 40 51 91
4 06220 පෝද්දිවල ම.වි.- (1AB) පෝද්දිවල, මත්තක 0913915645 651 742 113 751 755 1506
5 06223 මානම්පිට රතනසාර ම.වි.- (Type 2) මානම්පිට , මත්තක 0776556981 76 60 69 67 136
6 06224 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි.- (1 C) වැයිහේන, මත්තක 0718212394 131 26 70 87 157
7 06225 ගොඩාමුණ ම.වි.- (Type 2) ගොඩමුණ, පිටිගල 0716381488 92 26 60 58 118
8 06227 බඹරවාන ක.වි.- (Type 2) බඹරවාන, මත්තක 0766563807 102 95 107 90 197
9 06232 වත්තහේන සිරි සුචරිත ක.වි.- (Type 2) වත්තහේන, තල්ගස්වල 0771680497 112 111 104 119 223
10 06234 බංගමුකන්ද ක.වි.- (Type 3) පිටිගල 0712839130 16 10 6 16
11 06235 නාරංඕවිට සුමනසිරි ම.වි.- (Type 2) පොරවගම 0718279132 105 73 91 87 178
12 06239 සිරි පභංකර ක.වි.- (Type 3) හොරන්ගල්ල, තල්ගස්වල 0718473812 79 41 38 79
13 06240 විද්‍යාදර්ශ ක.වි.- (Type 2) පිටිගල 0778957127 156 177 167 166 333
14 06244 මාර්තුපිටිය ක.වි- (Type 3) මාර්තුපිටිය ,මත්තක 0768861427 90 47 43 90
15 06247 නියාගම ක.වි.- (Type 3) නියාගම, තල්ගස්වල 0723877437 55 28 27 55
16 06248 නියාගම විජිත ක.වි.- (Type 3) නියාගම, තල්ගස්වල 0775410832 170 83 87 170
17 06249 ශ්‍රී පියරතන ක.වි.- (Type 2) පිටිගල උතුර, පිටිගල 0714803234 40 40 34 46 80
18 06250 පොරවගම ක.වි.- (Type 3) පොරවගම 0779681896 182 86 96 182
19 06508 පොල්පැලකැටිය ආදර්ශ ක.වි.- (Type 3) තල්ගස්වල 0715873498 44 23 21 44
20 06510 බඹරවාන උස්බිම් ජනපද ක.වි.- (Type 3) උස්බිම් ජනපදය,මත්තක 0915731218 40 14 26 40