දිවිතුර වැලිවිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
දිවිතුර වැලිවිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 1
1 C 3
Type 2 7
Type 3 4
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 15
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 15

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 06069 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි.- (1AB) අම්පේගම 0775752011 817 140 465 492 957
2 06074 අගලිය ම.වි.- (Type 2) අගලිය 28 46 41 33 74
3 06075 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි.- (1 C) ඇත්කඳුර 0915675850 611 513 66 607 583 1190
4 06076 පොල්ගහවිල ධර්මරාජ ම.වි.- (Type 2) පොල්ගහවිල,අගලිය 41 50 51 40 91
5 06077 ශ්‍රී ධම්මදස්සි ම.වි- (Type 2) රෑකඩහේන,කහදුව 0770479246 173 122 157 138 295
6 06078 වැලිවිටිය ම.වි.- (Type 2) වැලිවිටිය, උනන්විටිය 37 69 49 57 106
7 06080 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි.- (1 C) දිවිතුර,ඇත්කඳුර 091-2260360 166 190 15 180 191 371
8 06081 ගලහෙන්කන්ද ම.වි.- (Type 3) ගලහෙන්කන්ද, අම්පේගම 171 46 110 107 217
9 06083 ගුරුසිංහගොඩ ම.වි.- (1 C) අම්පේගම 0915735838 133 47 96 84 180
10 06088 මද්දෙවිල ක.වි.- (Type 3) මද්දෙවිල ,ඇත්කඳුර 0913098920 74 39 35 74
11 06090 තණබද්දෙගම ක.වි.- (Type 2) තණබද්දෙගම, ඇත්කඳුර 091-5730331 158 40 103 95 198
12 06098 ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් ආදර්ශ ක.වි.- (Type 2) අකුරටිය,බද්දේගම 0913789576 19 30 24 25 49
13 06111 පාතවැලිවිටිය ක.වි.- (Type 3) පාතවැලිවිටිය, උනන්විටිය 17 13 4 17
14 06491 දිවිතුර දෙමල ක.වි.- (Type 2) ඇත්කඳුර 0778600402 107 86 105 88 193
15 06507 අම්පෙගම ක.වි.- (Type 3) අම්පේගම 606 325 281 606