කරන්දෙණිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
කරන්දෙණිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 3
1 C 3
Type 2 3
Type 3 23
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 31
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 32

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 06068 කරන්දෙණිය ම.ම.වි.- (ජාතික පාසල)- (1AB) කරන්දෙණිය 0912291629 2491 803 1660 1634 3294
2 06070 යටගල ම.වි.- (1AB) ඌරගස්මන්හන්දිය 1347 107 753 701 1454
3 06071 බන්දුල සේනාධීර ම.වි.- (1 C) කරන්දෙණිය 332 285 48 350 315 665
4 06072 මඩකුඹුර ම.වි.- (1AB) කරන්දෙණිය 0912290406 838 82 454 466 920
5 06073 ශ්‍රී විපුලසාර ම.වි.- (1 C) මාගල උතුර, ඌරගස්මන්හන්දිය 186 189 20 203 192 395
6 06079 දංගහවිල ක.වි.- (Type 3) කරන්දෙණිය 186 94 92 186
7 06082 ගංඉම ක.වි.- (Type 2) ගංඉම, නවදගල 51 52 57 46 103
8 06084 හිපන්කන්ද ක.වි.- (Type 3) නවදගල 141 84 57 141
9 06085 කිරිපෙද්ද ක.වි.- (Type 3) කරන්දෙණිය 43 37 49 31 80
10 06086 අනුරුද්ධ ක.වි.- (Type 2) කරන්දෙණිය 414 377 424 367 791
11 06087 මහගොඩ ක.වි.- (Type 2) කරන්දෙණිය 091-5733789 111 138 139 110 249
12 06089 මාගල දකුණ ක.වි.- (Type 3) කරන්දෙණිය 0779411098 141 69 72 141
13 06092 කැකිරිස්කන්ද ප්‍රා.වි.- (Type 3) කරන්දෙණිය 169 87 82 169
14 06093 ලේනගල්පලාත ක.වි.- (Type 3) ඌරගස්මන්හන්දිය 68 33 35 68
15 06094 තල්ගස්වත්ත ක.වි.- (Type 3) කරන්දෙණිය 145 71 74 145
16 06095 වල්ඉඟුරුකැටිය ක.වි.- (Type 3) ඌරගස්මන්හන්දිය 071-9201893 51 8 27 32 59
17 06096 යටගල ක.වි.- (Type 3) ඌරගස්මන්හන්දිය 269 142 127 269
18 06099 බෙලිගස්වේල්ල ක.වි.- (Type 3) ඌරගස්මන්හන්දිය 25 10 15 25
19 06100 එගොඩවෙල ක.වි.- (Type 3) කරන්දෙණිය 96 50 46 96
20 06101 ගල්පොත්තවල ක.වි.- (Type 3) ඌරගස්මන්හන්දිය 94 57 37 94
21 06102 කලුවලගොඩ ක.වි.- (Type 3) කලුවලගොඩ,ඌරගස්මන්හන්දිය 77 33 44 77
22 06103 කරන්දෙණිය ක.වි.- (Type 3) කරන්දෙණිය 0915611319 755 375 380 755
23 06104 කොටවෙල ක.වි.- (Type 3) කරන්දෙණිය 175 64 111 175
24 06107 මුල්කැටියාතොට ක.වි.- (Type 3) කරන්දෙණිය 109 48 61 109
25 06112 උණගස්වෙල ක.වි.- (Type 3) කරන්දෙණිය 31 12 19 31
26 06113 යක්කටුව ක.වි.- (Type 3) කරන්දෙණිය 7 3 4 7
27 06114 බටුකනත්ත ක.වි.- (Type 3) ඌරගස්මන්හන්දිය 194 89 105 194
28 06115 රන්දෙනිගම ප්‍රා.වි.- (Type 3) රන්දෙනිගම, කරන්දෙණිය 53 28 25 53
29 06490 රසික් ෆරීඩ් ම.වි.- (1 C) පනාපිටිය, කරන්දෙණිය 64 70 66 68 134
30 06513 ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව ක.වි.- (Type 3) ඌරගස්මන්හන්දිය 961 485 476 961
31 06517 මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය- (Type 3) කරන්දෙණිය 425 221 204 425
32 06533 රෝයල් ආදර්ශ ප්‍රා.වි- (Type 3) කරන්දෙණිය 69 31 38 69