ඇල්පිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
ඇල්පිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 4
1 C 5
Type 2 6
Type 3 20
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 34
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 35

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 06141 ආනන්ද ම.ම.වි.- (ජාතික පාසල)- (1AB) ඇල්පිටිය 0912291216 2336 569 1532 1373 2905
2 06142 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි.- (1AB) ගණේගොඩ 0776108015 454 48 258 244 502
3 06143 අමුගොඩ ම.වි.- (1AB) අමුගොඩ 0771271996 341 33 181 193 374
4 06144 ශ්‍රී සාසනචන්ද්‍ර ම.වි.- (Type 2) තණබද්දේගම, ඇල්පිටිය 0770335835 113 111 110 114 224
5 06145 කහදූව ම.වි.- (1AB) කහදූව 0775121074 496 110 306 300 606
6 06146 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි.- (1 C) පිටිගල 0912291207 710 732 141 779 804 1583
7 06147 නවදගල ම.වි.- (1 C) නවදගල,ඇල්පිටිය 0914944049 271 257 41 279 290 569
8 06148 ඕමත්ත ම.වි.- (Type 3) ගණේගොඩ 0771996398 34 24 31 27 58
9 06149 ශාන්ත මරියා ම.වි.- (1 C) ඇල්පිටිය 0917901940 276 67 287 56 343
10 06150 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි.- (1 C) ඇල්පිටිය 0912290378 615 174 0 789 789
11 06152 දෙල්පෝන ශ්‍රී ගිරිමානන්ද ක.වි.- (Type 2) පිටිගල 0712099179 32 46 36 42 78
12 06153 ඇල්පිටිය බෝගහ ක.වි.- (Type 3) ඇල්පිටිය 0774053338 188 11 114 85 199
13 06154 ඒරමුල්ල ක.වි.- (Type 3) කහදූව 0773179205 61 30 31 61
14 06155 ගණේගොඩ ම.වි.- (1 C) ගණේගොඩ 0913782225 343 320 56 364 355 719
15 06157 කුඩාගල ක.වි.- (Type 3) ඇල්පිටිය 0718166077 154 83 71 154
16 06158 පිටුවල ක.වි.- (Type 3) ඇල්පිටිය 0726137958 168 6 88 86 174
17 06159 තල්ගස්පෙ කවි- (Type 3) තල්ගස්පේ 0713201660 215 91 124 215
18 06160 වල්ලඹගල ක.වි- (Type 3) ඇල්පිටිය 0914944049 130 67 63 130
19 06161 වතුරවිල ක.වි- (Type 3) කහදූව 0914944049 82 44 38 82
20 06162 අම්බන ක.වි- (Type 3) කහදූව 0774610716 102 52 50 102
21 06163 රතනසිරි රාජකීය විද්‍යාලය- (Type 3) ඇල්පිටිය 0714475789 462 95 301 256 557
22 06164 හිඹුටුගොඩ ක.වි.- (Type 3) පිටිගල 0714400180 50 29 21 50
23 06165 ඉගලතලාව ක.වි.- (Type 2) ඇල්පිටිය 0779045998 139 97 143 93 236
24 06166 ඉගල සරණංකර ක.වි.- (Type 3) ඇල්පිටිය 0777297596 165 85 80 165
25 06167 ඉහළ ඕමන්ත ක.වි.- (Type 3) ගණේගොඩ 0775009152 32 15 17 32
26 06170 මැටිවිලිය ශ්‍රී මේධානන්ද ක.වි.- (Type 2) මැටිවිලිය ,පිටිගල 0715129613 71 62 73 60 133
27 06171 ඕමත්ත ක.වි.- (Type 3) ගණේගොඩ 0718262515 153 73 80 153
28 06172 ශාන්ත තෙරේසා ක.වි.- (Type 3) ඇල්පිටිය 0716648701 849 379 470 849
29 06174 කැටන්දොල ක.වි.- (Type 2) තල්ගස්පේ 0716104034 114 115 116 113 229
30 06176 අවිත්තාව නාලන්දා ක.වි.- (Type 3) ගණේගොඩ 0913782227 564 297 267 564
31 06177 පිනිකහන සිරිනිවාස ක.වි.- (Type 3) කහදූව 0717797369 170 91 79 170
32 06493 ඉගල්කන්ද දෙමළ ක.වි.- (Type 3) ඉගල්කන්ද වතුයාය,ඇල්පිටිය 0776210846 23 10 13 23
33 06514 දියකිතුල්කන්ද ක.වි.- (Type 2) තල්ගස්වල 0776210846 12 9 10 11 21
34 06524 ඇල්පිටිය ප්‍රාථමික වි- (Type 3) ඇල්පිටිය 0912290640 836 421 415 836
35 06528 අමුගොඩ සුධාරක ක.වි- (Type 3) අමුගොඩ 0718249147 192 101 91 192