හික්කඩුව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
හික්කඩුව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 4
1 C 7
Type 2 8
Type 3 20
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 2
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 37
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 39

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 06317 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) නලාගස්දෙනිය ,හික්කඩුව 0912277808 769 152 571 350 921
2 06318 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) කිරිමැටිය, රත්ගම 0912267088 1692 229 982 939 1921
3 06319 බෝධිරාජ ම.වි. - (1 C) තිරාණගම, හික්කඩුව 0915622768 140 163 22 163 162 325
4 06320 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. - (1 C) හෙන්නාතොට, දොඩන්දුව 0912277770 133 171 17 166 155 321
5 06321 රෝහණ විදුහල - (1AB) දොඩන්දුව 0913083765 341 31 163 209 372
6 06322 ශ්‍රි ධම්මසාර පියරතන ම.වි. - (Type 3) දොඩන්දුව 149 71 78 149
7 06323 මාමඩවිල මලියදේව ම.වි.- (Type 2) මාමඩවිල , රත්ගම 244 242 264 222 486
8 06324 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. - (1 C) පිටිවැල්ල, බූස්ස 85 75 38 98 100 198
9 06325 මලිදූව ශාරිපුත්‍ර ම.වි. - (Type 2) බූස්ස 0915727199 170 211 186 195 381
10 06326 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. - (1 C) හික්කඩුව 0912275430 193 211 31 31 404 435
11 06328 බූස්ස ම.වි. - (Type 2) වැල්ලබඩ,බූස්ස 0915620466 50 43 45 48 93
12 06329 හෑගොඩ සූරිය ක.වි.- (Type 3) බූස්ස 193 105 88 193
13 06330 ශ්‍රී ධීරානන්ද ම.වි. - (Type 2) බූස්ස 091-2904888 160 152 170 142 312
14 06331 කටුදම්පෙ මාලාලංකාර ක.වි. - (Type 3) කටුදම්පෙ, දොඩන්දුව 118 56 62 118
15 06332 පටුවත ලංකාසභා ක.වි. - (Type 3) පටුවත,දොඩන්දුව 25 17 8 25
16 06333 රණපණාදෙණිය ක.වි. - (Type 3) රත්ගම 120 65 55 120
17 06334 තිරාණගම විද්‍යාතිලක ක.වි. - (Type 3) තිරානගම,හික්කඩුව 23 10 13 23
18 06335 ඉඹුලගොඩ ක.වි.- (Type 3) ඉඹුල්ගොඩ , රත්ගම 37 19 18 37
19 06336 යසෝදරා සංඝමිත්තා බාලිකා ක.වි.- (Type 3) දොඩන්දුව 185 93 92 185
20 06337 ගල්කෙමිනාව තිලක ක.වි.- (Type 3) රත්නඋදාගම,බූස්ස 128 70 58 128
21 06340 මැදවල විජය ක.වි. - (Type 2) බූස්ස 59 67 61 65 126
22 06341 නලාගස්දෙණිය ජයන්ති ක.වි.- (Type 3) හික්කඩුව 0912275178 1058 560 498 1058
23 06344 සර් අර්නස්ට් ක.වි.- (Type 3) රත්ගම 204 121 83 204
24 06345 රත්ගම සිරිසුමන ක.වි.- (Type 3) රත්ගම 0912267580 1109 589 520 1109
25 06347 මාදම්පා ම.ම.වි. - (1AB) කුලිගොඩ 0912256188 721 84 490 315 805
26 06348 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. - (1AB) මීටියාගොඩ 0913902100 444 59 278 225 503
27 06349 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. - (1AB) සිනිගම,හික්කඩුව 0912275396 382 25 241 166 407
28 06350 පැරෑළිය ශ්‍රී ජිනරතන ම.වි. - (Type 2) තෙල්වත්ත 0912275430 213 177 204 186 390
29 06351 තොටගමුව විජයබාහු ම.වි.- (Type 3) තොටගමුව, හික්කඩුව 79 48 31 79
30 06352 කුලීගොඩ සුමන ක.වි. - (Type 2) කුලිගොඩ 0913090646 291 369 349 311 660
31 06353 කහව රතනසාර ම.වි. - (Type 2) කහව 091-5620717 114 117 122 109 231
32 06354 අකුරළ ක.වි. - (Type 3) අකුරළ,කහව 37 22 15 37
33 06355 මාදම්පා කුමාර කාශ්‍යප ක.වි.- (Type 3) කුලිගොඩ 0912255614 618 202 416 618
34 06357 කලුපෙ විශාකා ක.වි.- (Type 3) හික්කඩුව 190 123 67 190
35 06358 ගලගොඩ ජනපද ක.වි.- (Type 3) කුලිගොඩ 114 62 52 114
36 06360 මලවැන්න ක.වි. - (Type 3) තෙල්වත්ත 58 34 24 58
37 06361 දිඹුල්දූව විද්‍යාරතන ක.වි.- (Type 3) කුලිගොඩ 18 9 9 18
38 06512 අක්කර විස්ස ක.වි. - (Type 2) දොඩන්දුව 0776244993 107 96 101 102 203
39 06518 වේරගොඩ විජයබා ප්‍රා.වි. - (Type 3) වේරගොඩ,මීටියාගොඩ 0913094916 330 173 157 330