බලපිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
බලපිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 2
1 C 5
Type 2 8
Type 3 6
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 20
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 21

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 06001 රේවත ජාතික පාසල- (ජාතික පාසල)- (1AB) බලපිටිය 0912258243 1244 1244 189 1370 1307 2677
2 06002 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. - (1AB) බලපිටිය 0912256847 425 127 288 264 552
3 06003 හෑගල්ල ම.වි. - (1 C) කොස්ගොඩ 0912264469 472 531 59 528 534 1062
4 06004 කන්දෙගොඩ ම.වි. - (1 C) අම්බලන්ගොඩ 146 125 7 153 125 278
5 06005 රාජපක්‍ෂ ම.වි. - (1 C) අහුන්ගල්ල 0912264229 469 596 69 570 564 1134
6 06006 ශ්‍රීපති ම.වි. - (1 C) වතුගෙදර 0912257770 412 439 48 491 408 899
7 06008 අම්පෙ ක.වි. - (Type 2) අම්පෙ, බලපිටිය 0913098695 62 66 63 65 128
8 06009 බළපිටිය ක.වි. - (Type 3) ගාලුපාර, බලපිටිය 0718391645 50 32 18 50
9 06010 හීනටිය ක.වි. - (Type 2) බලපිටිය 0912256141 155 110 149 116 265
10 06011 කටුවිල ක.වි.- (Type 3) කටුවිල, අහුන්ගල්ල 20 11 9 20
11 06012 මාඳුව ක.වි. - (Type 2) බලපිටිය 0718115359 54 58 51 61 112
12 06013 පතිරාජ ම.වි. - (Type 2) ඌරගස්මන්හන්දිය 125 66 108 83 191
13 06014 රන්දොඹ් දම්නද ක.වි. - (Type 2) අම්බලන්ගොඩ 0915620185 94 111 107 98 205
14 06015 සිරි අබේතිස්ස ම.වි. - (Type 2) සිනිගොඩ, වතුගෙදර 112 74 101 85 186
15 06016 සිරි අබේතිස්ස ක.වි. - (Type 2) වතුගෙදර 0913920095 179 138 173 144 317
16 06017 වතුරවෙල ගාමිණී ක.වි. - (Type 2) වතුරවෙල , කොස්ගොඩ 0913096025 157 61 105 113 218
17 06018 ශ්‍රී විමලසාර ක.වි. - (Type 3) මහකරාව, බලපිටිය 27 17 10 27
18 06019 අහුන්ගල්ල ආදර්ශ ක.වි.- (Type 3) ගල්වෙහෙර, අහුන්ගල්ල 76 42 34 76
19 06030 වඳදුව ක.වි.- (Type 3) වඳදුව, බලපිටිය 12 7 5 12
20 06489 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. - (1 C) බලපිටිය 0724716186 58 85 5 57 91 148
21 06520 ශ්‍රී ගුණානන්ද ප්‍රා.වි.- (Type 3) මිගෙට්ටුවත්ත,බලපිටිය 0912254739 380 191 189 380