අම්බලන්ගොඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
අම්බලන්ගොඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 6
1 C 2
Type 2 4
Type 3 11
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 2
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 21
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 23

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 06033 අලුත්වල ම.වි. - (1 C) අලුත්වල 0913901160 359 454 69 423 459 882
2 06034 බටපොල ම.ම.වි. - (1AB) බටපොල 0912260463 1082 269 757 594 1351
3 06035 දේවානන්ද විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) අම්බලන්ගොඩ 0912258263 1036 1744 576 1839 1517 3356
4 06036 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) අම්බලන්ගොඩ 0914941818 1325 2758 1042 2613 2512 5125
5 06037 ග්‍රාමිණී ම.වි. - (Type 2) අම්බලන්ගොඩ 0913906619 24 134 95 63 158
6 06038 නින්දාන ම.වි. - (1 C) නින්දාන. 0915731204 385 406 64 459 396 855
7 06039 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. - (1AB) අම්බලන්ගොඩ 0912258558 913 1248 303 0 2464 2464
8 06040 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. - (1AB) ගෝනපීනුවල 0912277949 1179 199 711 667 1378
9 06042 බේරතුඩුව ක.වි. - (Type 3) ගෝනපීනුවල 91 53 38 91
10 06046 කරුවලබැද්ද ශාස්ත්‍රාලෝක ක.වි. - (Type 3) කරුවලබැද්ද,මීටියාගොඩ 41 22 19 41
11 06047 කිරලගහවෙල ක.වි. - (Type 3) මීටියාගොඩ 65 35 30 65
12 06050 පොල්වත්ත ශ්‍රී බුද්ධදත්ත ක.වි.- (Type 3) පොල්වත්ත, අම්බලන්ගොඩ 0912256400 533 345 188 533
13 06051 වතුරවිල ධර්මපාල ක.වි. - (Type 3) බටපොල 0913096750 30 19 11 30
14 06052 ශ්‍රි අනෝමදස්සී ක.වි.- (Type 3) බටපොල 115 71 44 115
15 06055 දොරල ක.වි.- (Type 3) බටපොල 206 93 113 206
16 06057 වුඩ්ලන්ඩ් ක.වි.- (Type 3) ගෝනපීනුවල 162 81 81 162
17 06060 කහටපිටිය ක.වි.- (Type 3) බටපොල 346 201 145 346
18 06061 ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. - (Type 2) බටපොල 0912260035 820 497 660 657 1317
19 06063 මීටියාගොඩ ක.වි. - (Type 2) මිටියාගොඩ 0913080797 134 20 72 82 154
20 06064 පතන ක.වි. - (Type 3) හික්කඩුව 68 48 20 68
21 06065 රොන්නදූව ක.වි. - (Type 2) මිටියාගොඩ 45 40 50 35 85
22 06067 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. - (1AB) අම්බලන්ගොඩ 0912258686 1062 1659 571 2008 1284 3292
23 06523 ගෝනපීනුවල ප්‍රාථමික වි.- (Type 3) ගෝනපීනුවල 499 263 236 499