හබරාදූව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
හබරාදූව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 6
1AB 8
Type 2 12
1 C 25
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 2
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 49
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 51

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 06431 බොනවිස්ටා ම.වි. - (Type 2) බොනවිස්ටාව, උණවටුන. 27 15 12 27
2 06432 දොරපෙ ම.වි.- (1AB) දොරපෙ, අගුලුගහ. 0912276262 439 14 233 220 453
3 06433 හව්පෙ ම.වි.- (1 C) හව්පෙ. 111 132 13 131 125 256
4 06434 කහඳ ම.වි.- (1 C) අගුලුගහ. 0913922474 201 179 24 208 196 404
5 06435 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි.- (1AB) කටුකුරුන්ද, හබරාදුව. 0912282771 750 60 408 402 810
6 06436 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. - (1 C) ලණුමෝදර, හබරාදුව. 174 126 151 149 300
7 06437 අඟුලුගහ ම.වි.- (1 C) අගුලුගහ. 0912231255 412 382 38 418 414 832
8 06438 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි.- (1AB) හීනටිගල, තල්පේ. 091-5614961 457 55 246 266 512
9 06439 මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. - (Type 2) තල්පේ. 0914909100 76 83 87 72 159
10 06440 උනවටුන ම.වි.- (1AB) උණවටුන. 091-2233789 437 476 59 494 478 972
11 06441 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි.- (1 C) වැල්ලෙතොට, තල්පේ. 345 278 30 311 342 653
12 06442 බැදිපිට ක.වි.- (Type 3) අගුලුගහ. 246 119 127 246
13 06443 මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ ක.වි.- (Type 2) හබරාදුව. 230 109 121 230
14 06444 මාවැල්ල ක.වි. - (Type 3) මාවැල්ල, අහංගම. 0914913349 119 59 60 119
15 06445 මීපේ අමතායන ක.වි.- (Type 2) මීපේ, හබරාදුව. 104 55 49 104
16 06446 වැලිකොන්ද ශ්‍රී ඡීවානන්ද ක.වි. - (Type 3) වැලිකොන්ද, අගුලුගහ. 43 21 22 43
17 06447 පීල්ලෙගොඩ ශ්‍රී සුමනජෝති ක.වි.- (Type 3) පීල්ලගොඩ, උණවටුන. 0912250333 23 13 10 23
18 06448 අභයදාන ක.වි. - (Type 2) හබරාදුව. 091-5627815 91 48 43 91
19 06449 බොනවිස්ටා ක.වි.- (Type 3) උණවටුන. 36 17 19 36
20 06450 හරුමල්ගොඩ නැගෙනහිර ක.වි. - (Type 3) හරුමල්ගොඩ, හබරාදුව. 0713362572 165 85 80 165
21 06451 හරුමල්ගොඩ බටහිර ක.වි. - (Type 3) අගුලුගහ. 109 63 46 109
22 06453 පරගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. - (Type 2) පරගොඩ, ඉමදුව. 317 163 154 317
23 06454 පිටිදුව ක.වි. - (Type 3) පිටිදුව, හබරාදුව. 0713290020 55 25 30 55
24 06456 වතවන ක.වි.- (Type 3) වතවන, ඉමදුව. 69 38 31 69
25 06457 කතළුව ම.ම වි.- (ජාතික පාසල)- (1AB) කතළුව, අහංගම. 0912283264 496 129 306 319 625
26 06458 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි.- (1 C) අහංගම. 091-2282749 430 537 80 553 494 1047
27 06459 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල - (ජාතික පාසල)- (1AB) ඉමදුව. 0912286285 1742 382 1136 988 2124
28 06460 පංචාලිය ම.වි.- (Type 2) දික්කුඹුර, අහංගම. 382 205 177 382
29 06461 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි.- (1AB) දික්කුඹුර, අහංගම. 0914946250 1292 115 711 696 1407
30 06462 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි.- (1 C) අහංගම. 0915686880 96 130 5 120 111 231
31 06463 මායාකඩුව ශ්‍රී ගුණානන්ද ප්‍රා.වි.- (Type 3) මායාකඩුව, ඉමදුව. 93 49 44 93
32 06464 රෝහණ ම.වි.- (1AB) අහංගම. 0912282123 830 66 463 433 896
33 06465 අන්දුගොඩ ක.වි. - (Type 2) අන්දුගොඩ, දික්කුඹුර, අහංගම. 0779157217 89 45 44 89
34 06467 කෝදාගොඩ ශ්‍රී උපතිස්ස ක.වි. - (Type 3) කෝදාගොඩ, ඉමදුව. 31 15 16 31
35 06468 මලල්ගොඩ සිරිසීවලී ක.වි.- (Type 3) මලල්ගොඩ, දික්කුඹුර, අහංගම. 0770278746 129 83 46 129
36 06469 මීගහගොඩ ක.වි.- (Type 2) මීගහගොඩ, අහංගම. 77 78 82 73 155
37 06470 අහංගම නාකන්ද කුමර ක.වි.- (Type 3) රෝහිත මාවත, අහංගම. 83 53 30 83
38 06471 අහංගම නාකන්ද බාලිකා ක.වි.- (Type 2) අහංගම. 104 56 48 104
39 06472 ශ්‍රී සංඝරතන ක.වි.- (Type 3) අහංගම. 0775510702 68 35 33 68
40 06473 තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. - (Type 2) තිත්තගල්ල, අහංගම. 0913783610 174 179 175 178 353
41 06474 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. - (Type 2) වැල්හේන්ගොඩ, අහංගම. 243 258 235 266 501
42 06477 දික්කුඹුර ක.වි. - (Type 3) පනුගල්ගොඩ, දික්කුඹුර, අහංගම. 407 210 197 407
43 06479 ශ්‍රී ධර්මාරාම ආදර්ශ ක.වි. - (Type 3) මුනිදාස මාවත, අහංගම. 0915688881 737 389 348 737
44 06480 හොරදුගොඩ ප්‍රා.වි. - (Type 3) හොරදුගොඩ, ඉමදුව. 132 70 62 132
45 06482 කතළුව ඡී.වී.එස්. ද සිල්වා ක.වි. - (Type 3) කතළුව, අහංගම. 0912282471 712 366 346 712
46 06484 කෝඹල ක.වි. - (Type 3) කෝඹල, ඉමදුව. 41 23 18 41
47 06485 පුස්වැල්කඩ ක.වි. - (Type 3) ඉමදුව. 31 15 16 31
48 06486 සිරි සීලවංශ ක.වි. - (Type 3) ගොයියාපාන, අහංගම. 27 12 15 27
49 06487 තිත්තගල්ල අත්තදස්සි ක.වි. - (Type 3) තිත්තගල්ල ,අහංගම. 88 48 40 88
50 06488 පැලැස්ස සිරි විමලසිරි ක.වි. - (Type 3) තිත්තගල්ල, අහංගම. 57 34 23 57
51 06521 ඉමදුව නාලන්දා ප්‍රා.වි- (Type 3) බටේමුල්ල, ඉමදුව. 0915632768 865 443 422 865