බද්දේගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
බද්දේගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 4
1 C 6
Type 2 14
Type 3 3
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 24
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 27

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 06041 තෙලිකඩ ම.වි.- (1 C) තෙලිකඩ, ගිනිමැල්ලගහ. 90 71 7 105 63 168
2 06044 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි.- (Type 2) ගිනිමැල්ලගහ. 125 145 137 133 270
3 06048 කිරිබතාවිල ක.වි- (Type 2) දුන්වත්ත, බද්දේගම. 70 71 71 70 141
4 06049 මාජුවාන ක.වි.- (Type 2) කෙරදේවල, මාජුවාන. 63 36 27 63
5 06058 හල්පතොට ක.වි.- (Type 2) හල්පතොට, බද්දේගම. 123 136 128 131 259
6 06059 ධර්මාලෝක ක.වි.- (Type 2) හොරගම්පිට, ගිනිමැල්ලගහ. 70 60 71 59 130
7 06254 වඳුරඹ ම.ම.වි.- (ජාතික පාසල)- (1AB) වඳුරඹ, ගාල්ල. 0912292481 1001 1145 178 1175 1149 2324
8 06255 බලගොඩ ම.වි.- (1 C) බල‍ගොඩ, පෝද්දල. 0913789367 284 236 30 280 270 550
9 06257 කීඹිය ගාමිණී ම.වි.- (1 C) මැද කිඹීය. 126 152 12 146 144 290
10 06258 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) බද්දේගම. 0912292288 1033 1278 203 2514 0 2514
11 06259 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) බද්දේගම. 0912292289 864 1333 399 0 2596 2596
12 06260 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි- (1 C) පහළ කීඹිය, පෝද්දල. 90 91 12 98 95 193
13 06261 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි.- (1 C) සන්දරවල, බද්දේගම. 0912292752 543 395 71 452 557 1009
14 06262 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි- (1AB) බද්දේගම. 0912292804 1170 222 602 790 1392
15 06263 ගනේගම උතුර ක.වි.- (Type 3) ගනේගම උතුර, බද්දේගම. 26 18 8 26
16 06264 හම්මෑලිය ක.වි.- (Type 2) බද්දේගම. 0912292757 23 64 9 45 51 96
17 06265 ලේල්වල ක.වි- (Type 2) පහල ලේල්වල, වඳුරඹ. 70 70 73 67 140
18 06266 ලේල්වල වික්‍රමසිංහ ක.වි.- (Type 2) ලේල්වල, වඳුරඹ. 27 36 30 33 63
19 06268 මාබොටුවන ක.වි.- (Type 2) වඳුරඹ. 151 136 143 144 287
20 06269 පිටදෙණිය ම.වි.- (1 C) ගොනාමුල්ල හන්දිය, ගාල්ල. 0917214466 194 192 22 217 191 408
21 06270 තලාව ක.වි.- (Type 2) තලාව, වඳුරඹ. 41 45 50 36 86
22 06271 වැලිදෙණිය ක.වි.- (Type 2) වැලිදෙණිය, වඳුරඹ. 147 120 138 129 267
23 06274 දොළහේන ක.වි.- (Type 2) උමාදොළ, මැදකිඹීය. 23 32 42 13 55
24 06282 කොටගොඩ ක.වි.- (Type 2) කොටගොඩ, බද්දේගම. 163 74 89 163
25 06283 වැයිහේන ක.වි.- (Type 3) වැයිහේන, බද්දේගම. 136 73 63 136
26 06284 පිලගොඩ ක.වි.- (Type 2) පිලගොඩ, බද්දේගම. 16 9 7 16
27 06522 ගනේගම රෝමානු කතෝලික සිංහල මිශ්‍ර පාසල- (Type 3) ගනේගම නැ‍ගෙනහිර, බද්දේගම. 0912293587 735 328 407 735