අක්මීමණ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
අක්මීමණ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 8
1 C 8
Type 2 11
Type 3 11
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 35
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 38

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 06392 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි.- (ජාතික පාසල)- (1AB) මානවිල, වලහන්දුව. 0912224413 814 876 178 1182 686 1868
2 06393 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) මීපාවල, පෝද්දල. 0912231225 695 905 130 887 843 1730
3 06394 නරාවල ම.වි.- (1 C) නරාවල, පෝද්දල. 0912226343 137 157 10 140 164 304
4 06395 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි.- (1 C) බටදුව, ගාල්ල. 0912231780 356 371 53 457 323 780
5 06396 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි.- (1AB) කළහේ, වංචාවල. 1912225632 883 206 606 483 1089
6 06397 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි.- (1AB) පිලාන, වංචාවල. 0913905904 552 630 71 665 588 1253
7 06398 ඉහළගොඩ විජය ම.වි.- (1 C) A 66 7 42 31 73
8 06399 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි- (1AB) උළුවිටිකේ, ගාල්ල. 0913902101 487 197 414 270 684
9 06400 නන්දිමිත්‍ර ම.වි.- (1 C) කපුහේම්පල, අක්මීමන. 83 44 25 85 67 152
10 06401 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි.- (1 C) තොටගොඩ, අක්මීමන. 75 11 46 40 86
11 06402 හපුගල ම.වි.- (1 C) හපුගල, වක්වැල්ල. 0912241546 570 627 60 707 550 1257
12 06403 මීගොඩ සර්වමිත්‍ර ම.වි.- (Type 2) වංචාවල. 61 31 30 61
13 06404 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි.- (1 C) කිතුලම්පිටිය, ගාල්ල. 0912245824 190 200 24 214 200 414
14 06405 හියාරේ ම.වි- (1 C) හියාරේ, ගාල්ල. 121 127 14 148 114 262
15 06406 අක්මීමන ම.වි.- (1 C) අක්මීමන. 0914946002 383 375 59 377 440 817
16 06407 යටගල මැල්කම් ම.වි- (Type 3) උණවටුන, ගාල්ල. 238 123 115 238
17 06408 පින්නදුව ජයන්ති ම.වි.- (Type 2) පින්නදුව, වලහන්දුව. 091-2227786 92 86 84 94 178
18 06409 අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි.- (Type 2) අංකොක්කාවල. 69 62 72 59 131
19 06410 රාහුල ක.වි.- (Type 3) ඕපාත, උළුවිටිකේ. 0912231732 326 171 155 326
20 06411 පිලාන තක්ෂිලා ක.වි.- (Type 3) වංචාවල. 367 192 175 367
21 06412 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි.- (Type 2) හියාරේ, ගාල්ල. 0915710397 158 140 157 141 298
22 06413 පනාගමුව අමරසිංහ ක.වි.- (Type 2) වංචාවල. 31 20 11 31
23 06414 කළහෙ ගැමුණු ක.වි.- (Type 3) කළහේ, වංචාවල. 091-5626739 214 119 95 214
24 06415 නියාගම විද්‍යාධාර ක.වි- (Type 3) අක්මීමන. 14 9 5 14
25 06416 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි.- (Type 2) ඉහලගොඩ, අක්මීමන. 0913080788 860 888 950 798 1748
26 06418 කැටැන්දොල ක.වි.- (Type 2) ගෝනමුල්ල හන්දිය, ගාල්ල. 53 47 49 51 100
27 06419 සරණපාල ජයන්ති ක.වි.- (Type 3) වංචාවල. 79 40 39 79
28 06420 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ප්‍රා.වි- (Type 3) අක්මීමන. 84 47 37 84
29 06422 ඉහළගොඩ විජය ක.වි.- (Type 3) අක්මීමන. 168 73 95 168
30 06423 හපුගල ක.වි.- (Type 3) හපුගල, වක්වැල්ල. 78 34 44 78
31 06424 හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි.- (Type 2) ආනන්ගොඩ. 171 110 148 133 281
32 06425 සේනපාල සමරසේකර ක.වි.- (Type 2) වලහන්දුව. 54 29 25 54
33 06428 වටරැක ශ්‍රි සෝභිත ක.වි.- (Type 2) වටරැක නැගෙනහිර, ගාල්ල. 68 49 54 63 117
34 06504 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි.- (1 C) නාවින්න, උළුවිටිකේ. 0714428158 162 171 18 149 202 351
35 06505 හාලිවල මුස්ලිම් ක.වි.- (Type 3) අනංගොඩ, ගාල්ල. 34 21 32 23 55
36 06511 සිරිධම්ම විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) ලබුදුව, අක්මීමන, ගාල්ල. 0912224475 1085 1594 525 1843 1361 3204
37 06516 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය- (1AB) වලහන්දුව, ගාල්ල. 0912226649 881 1176 344 13 2388 2401
38 06535 රිචර්ඩ් පතිරණ ආ.ප්‍රා.වි- (Type 3) උළුවිටිකේ, ගාල්ල. 0 0 0