ගාල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ඕල්කට් විද්‍යාලය, ගාල්ල

පාසල් වර්ගීකරණය අනුව පාසල් ව්‍යාප්තිය
ගාල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 15
1 C 6
Type 2 6
Type 3 3
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 9
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 21
මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 30

ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ( 2016-11-15 දිනට)

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම - (වර්ගය) ලිපිනය දුරකතන අංකය ශිෂ්‍ය සංඛාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවේ එකතුව
ප්‍රාථමික ද්වියිතික උසස් පෙළ පිරිමි ගැහැණු මුළු එකතුව
1 06366 මහින්ද විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) වුඩ්වඩ් මාවත, ගාල්ල. 0912234965 1124 1731 779 3634 0 3634
2 06367 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගාල්ල. 0912234886 1474 2147 776 4397 0 4397
3 06368 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගාල්ල. 0912234769 624 1273 417 0 2314 2314
4 06369 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය - (ජාතික පාසල)- (1AB) වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල. 0912234164 1540 2406 1159 16 5089 5105
5 06370 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) කොටුව, ගාල්ල. 0912234117 1217 1863 802 0 3882 3882
6 06371 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) කළුවැල්ල, ගාල්ල. 0912234657 1060 1650 699 3409 0 3409
7 06372 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි.- (1AB) ටේම්පල්ස් පාර, කළුවැල්ල, ගාල්ල. 0912234590 681 1056 449 0 2186 2186
8 06373 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල. 0912234669 626 1162 431 2219 0 2219
9 06374 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි.- (1 C) ගාල්ල. 091-5625065 168 139 10 164 153 317
10 06375 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි.- (1 C) ඇත්තිලිගොඩ, ගාල්ල. 0912245826 235 199 19 239 214 453
11 06376 ගිංතොට ම.වි.- (1AB) ගිංතොට. 0912246132 1217 140 690 667 1357
12 06377 පියතිස්ස ම.වි.- (Type 2) කලේගාන, ගාල්ල. 0912231574 169 113 162 120 282
13 06378 ඕල්කට් ම.වි.- (1 C) ඕල්කට් මාවත, වැලිවත්ත, ගාල්ල. 0912245645 395 476 37 583 325 908
14 06379 පරමානන්ද ම.වි - (Type 2) ගල්වඩුගොඩ, ගාල්ල. 78 116 3 110 87 197
15 06380 සුධර්මා ම.වි.- (1AB) මාගාල්ල, ගාල්ල. 0912246929 419 464 79 549 413 962
16 06381 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.)- (1AB) කොටුව, ගාල්ල. 0912222996 678 788 186 1652 0 1652
17 06383 දඩල්ල බී.ටී.එස්. ම.වි.- (Type 2) දඩල්ල, ගාල්ල. 0912233277 336 175 161 336
18 06384 ගිංතොට ධර්මපාල ක.වි.- (Type 3) ගිංතොට. 411 217 194 411
19 06385 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි- (Type 2) ගාල්ල. 0912234453 139 118 116 141 257
20 06388 උක්වත්ත ක.වි- (Type 2) ගිංතොට. 208 116 191 133 324
21 06496 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1 C) කුරුඳුවත්ත, ගිංතොට. 0912231821 674 780 60 738 776 1514
22 06497 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය- (ජාතික පාසල)- (1AB) එච්.කේ.එඩ්මන්ඩ් මාවත, ගාල්ල. 0914943540 457 124 544 37 581
23 06498 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. - (1 C) කෝන්ගහ පාර, ගාල්ල. 0912247383 723 658 54 0 1435 1435
24 06499 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය - (1 C) කටුගොඩ, ගාල්ල. 0912248151 234 326 11 283 288 571
25 06500 දඩල්ල අල්-මුබාරක් ක.වි.- (Type 2) බෝපේ පාර, දඩල්ල, ගාල්ල. 74 81 72 83 155
26 06501 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය- (1 C) හිරිඹුර හරස් පාර, ගාල්ල. 0912248177 137 184 23 162 182 344
27 06502 කන්දෙවත්ත අල්-මිරාන් ක.වි.- (Type 2) කන්දෙවත්ත, ගාල්ල. 48 74 61 61 122
28 06503 අල් හජ් ඒ.ආර්.එම්.තාසිම් විද්‍යාලය- (Type 3) 3 වන පටුමග, කටුගොඩ, ගාල්ල. 0912226097 124 48 76 124
29 06515 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය- (1AB) මාගාල්ල, ගාල්ල. 0912244671 987 1208 392 0 2587 2587
30 06525 අල් අක්සා ප්‍රාථමික විද්‍යාලය- (Type 3) එච්.කේ.එඩ්මන්ඩ් මාවත, ගාල්ල. 0914943474 594 594 0 594