වර්ෂ අවසාන පරීක්‍ෂණය - 2018 කාලසටහන

2018 දකුණු පළාත්අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේනතුව වර්ෂ අවසාන පරීක්‍ෂණය නොවැම්බර් මස 14 වන දින ආරම්භ වීමට නියමිතය.

Download

Department of Education Southern Province SPEDU