අ.පො.ස. (උ/පෙළ)- 12 / 13 ශ්‍රේණි පළමු වාර පරීක්ෂණය කාලසටහන

2018 අ.පො.ස. (උ/පෙළ)- 12 / 13 ශ්‍රේණි පළමු වාර පරීක්ෂණය නොවැම්බර් මස 7 වන දින ආරම්භ වීමට නියමිතය.

Download

Department of Education Southern Province SPEDU