උසස් පෙළ 2017 Physics ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන කලාපය පළමු වර දෙවන වර
පෙනී සිටිසමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%)
Matara 155295661.60102780378.19
Galle 1752103959.301318100075.87
Walasmulla 53231058.2752437371.18
Tangalle 41223055.8331522571.43
Ambalangoda 67736453.7745531268.57
Akuressa 21111353.5516010867.50
Hambantota 32014645.6325117870.92
Elpitiya 2189141.741409366.43
Mulatiyana 1094440.37885562.50
Deniyaya 661624.24361747.22
Udugama 20210.00241041.67
Province 5869331156.424338317473.17
 
උසස් පෙළ 2017 Chemistry ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන කලාපය පළමු වර දෙවන වර
පෙනී සිටිසමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%)
Tangalle 43428866.3634927979.94
Matara 1534101065.84102884281.91
Galle 1732112665.011312112185.44
Ambalangoda 66442764.3145434876.65
Walasmulla 54733761.6154141175.97
Akuressa 24914156.6318513673.51
Hambantota 32917954.4125721382.88
Elpitiya 21711251.6114712585.03
Mulatiyana 1065450.94957174.74
Deniyaya 602033.33351851.43
Udugama 24416.67261350.00
Province 5896369862.724429357780.76
 
උසස් පෙළ 2017 ICT ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අධ්‍යාපන කලාපය පළමු වර දෙවන වර
පෙනී සිටිසමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%) පෙනී සිටි සමත් (Y) ප්‍රතිශතය (%)
Mulatiyana 675785.07655483.08
Matara 45335778.8113710979.56
Galle 32024075.0014511579.31
Deniyaya 765471.05776077.92
Udugama 573968.42301136.67
Walasmulla 1067166.98542750.00
Hambantota 1227863.93533871.70
Akuressa 724562.50312890.32
Tangalle 1036462.14695275.36
Elpitiya 1046461.54372875.68
Ambalangoda 1095954.13673146.27
Province 1589112870.9976555372.29