අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
2 වර්ගය
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1කපුගම ක.වි.1110011100186.111
2ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් ආදර්ශ ක.වි.2210012100169.442
3දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි.1010100110100168.893
4උඩදෙණිය ක.වි.3310013100168.524
5පොල්ගහවිල ධර්මරාජ ම.වි.4410014100165.288
6රසික් ෆරීඩ් ම.වි.8810018100163.8911
7දේවාලේගම ක.වි.7710017100163.8911
8රන්මුදුවැව ක.වි.1414100114100162.912
9පුවක්ගහහේන ක.වි.991001888.89868.216
10ඉලුක්මුල්ල ක.වි.8810018100155.934
11අතපත්තුකන්ද ක.වි.191910011789.47764.919
12පනන්වෙල ක.වි.6610016100154.1737
13හුලංකන්ද ක.වි.171710011588.241165.367
14පට්ටිගල ක.වි.212110012095.24258.0727
15හකුරුවෙල ක.වි.161593.7551593.75364.4110
16හීන්දෑලිය ක.වි.661001583.331968.524
17බෝවල ක.වි.222090.91122090.91568.245
18දන්දෙණිය ක.වි.131310011184.621763.8911
19නැදිගම්විල ක.වි.771001685.711660.7118
20අල්-අස්හාර් ක.වි.131310011184.621761.5415
21අබකොලවැව ක.වි.2210012100145.8386
22රදාවෙල ක.වි.353394.2933188.57960.5119
23පොළොම්මාරුව ක.වි.11310592.9279987.611360.4720
24කන්දෙබැද්ද ක.වි.661001583.331957.5530
25ගෝඨයිම්බරගම ක.වි.151493.3361386.671558.5226
26ගල්බඩ අතුරුවැල්ල ම.වි.11111001981.822056.3133
27ශ්‍රී ගුණානන්ද ක.වි.9888.8914888.89857.7229
28ලේනම ක.වි.161487.5181487.51459.2722
29අබේසේකරගම ම.වි.161487.5181487.51457.9928
30රාජපුරගොඩ ක.වි.111090.9112981.822058.6725
31ගොඩවානගොඩ ක.වි.121191.67111191.67447.9274
32උලහිටියාව ක.වි.262492.31102388.461049.7860
33මානම්පිට රතනසාර ම.වි.11111001872.732757.3232
34දොඩම්පහළ ක.වි.161610011168.753461.2817
35වාඩිය සිල්වා ක.වි.111090.91121090.91546.2884
36කන්දිල්පාන ක.වි.331001266.673760.1921
37සිරි අබේතිස්ස ක.වි. 262492.31102076.922457.431
38පියතිස්ස ම.වි.161487.51812752562.2414
39මහආර ක.වි.2522881722881248.569
40ඉක්කපල්ලම ක.වි.262492.31101869.233362.8813
41මැටිවිලිය ශ්‍රී මේධානන්ද ක.වි.8810016752548.9666
42නලගම සිංහල ක.වි.881001562.54361.4616
43පල්ලාවෙල බටදොල ක.වි.8787.518787.51447.9274
44හප්පිටිය ක.වි.121191.67111083.331947.4577
45කුඩාවැල්ල ජයවික්‍රම ම.වි.1099013990641.67117
46අල්හුදා මුස්ලිම් ක.වි.9888.8914777.782353.738
47මොලොග්ගමුව ක.වි.121083.33241083.331952.3645
48අගලිය ම.වි.9888.8914777.782352.1649
49අකුරුගොඩ ක.වි.111090.9112872.732754.836
50සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි191684.21231684.211848.9865
51ශ්‍රී සාසනචන්ද්‍ර ම.වි.221986.36191881.822048.9666
52වත්තහේන සිරි සුචරිත ක.වි.141392.8681071.433052.843
53හබරත්තවල ක.වි.7685.7120571.433059.1323
54හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි.161487.5181381.252147.2278
55පෝරඹ ක.වි.514588.24163772.552852.6144
56උඩමත්තල ක.වි.131184.62211076.922451.2854
57නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි.181688.89141372.222951.2555
58තෙලඹුයාය ක.වි.121083.33241083.331945.5688
59කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි.353188.57152468.573553.4540
60අකුරුගොඩ සේනානි ක.වි.161381.25281381.252148.0872
61හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි.181477.78321477.782354.1737
62තුඹේ ක.වි.4410012506359.0324
63අළුපොත්දෙණිය ක.වි.1512802912802248.8967
64පරදුව ආදර්ශ ක.වි232295.6521460.874552.3446
65මහගල්වැව ක.වි.171588.24161270.593148.0473
66උඩුවිල ක.වි.8787.5186752544.194
67ගල්ලන්දල ක.වි.11981.8226872.732751.7752
68රන්සෑගොඩ උතුර ක.වි.181688.89141372.222944.5392
69වාව්ව ක.වි.4410012506355.5635
70දෙබරවැව ක.වි.26222184.352218269.473250.8156
71ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි.13311082.71259168.423653.4839
72සාම්මලේ විද්‍යානන්ද ක.වි.141285.71201071.433046.6382
73සීනිමෝදර ක.වි.121191.6711758.334753.342
74බැදිගම ක.වි.7685.7120571.433046.1285
75මුතියම්මාගම ක.වි.8787.5186752540.28128
76මී ඇල්ල කරගොඩ ක.වි.9777.7832777.782346.8881
77සිරි අබේතිස්ස ම.වි. 121083.33249752543.9896
78සියඹලාගස්විල ඥානෝදය ක.වි.8787.5186752539.24135
79බිංකම ම.වි.272177.78322074.072647.279
80වැලිවිටිය ම.වි.9777.7832777.782343.13104
81ලංකාගම ක.වි.151280291066.673751.8551
82මොරකැටිආර ක.වි.131184.6221969.233344.0295
83හිඟුරමුලන ශ්‍රී පේමානන්ද ක.වි.191578.95301368.423650.1559
84හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය131076.9234969.233350.6457
85උඩවැලිවිටිතලාව ම.වි.171694.124952.946049.6761
86වතුකන්ද ක.වි.272281.48271762.964152.2647
87කට්ටකඩුව ක.වි.272592.5991451.856251.8650
88 ක.වි.චමල් රාජපක්‍ෂ ක.වි131076.9234969.233349.1564
89වීදිකන්ද ක.වි.131076.92341076.922441.45118
90අකුරුබැබිල ක.වි.141178.57311071.433043.9598
91පරමානන්ද ම.වි 9888.8914555.565347.5376
92මීගහවෙල ක.වි.5480293604651.2854
93පට්ටියපොල ක.වි.2210011506340.28128
94බැරගම ජනපද ක.වි131076.9234861.544451.7253
95මාඳුව ක.වි. 6610013506336.79147
96අ‍භයපුර ක.වි181583.33241266.673736.18155
97සපුගොඩ රතනපාල ක.වි.191473.68391368.423643.9797
98දෙදියගල ක.වි.867536562.54347.9274
99කඹුරුපිටිය ම.වි.1239173.98387762.64248.7768
100අස්සෆා මුස්ලිම් ක.වි.141071.4343964.293849.462
101අතුබොදේ ක.වි.2016802912604644.9791
102ඉගලතලාව ක.වි.2210011506334.72167
103පැරෑළිය ශ්‍රී ජිනරතන ම.වි. 221881.82261463.643938.58138
104දඩල්ල අල්-මුබාරක් ක.වි.10770466604653.3341
105වීරවිල ම.වි.191578.95301157.894845.7487
106උඩගොමඩිය ක.වි.3027901312407850.2858
107පහළගම ක.වි.13969.2347969.233341.67117
108උඩුකාව ක.වි.12866.6751866.673746.383
109කඩොල්ගල්ල ක.වි.191368.42491263.164047.8975
110බඹරවාන ක.වි.161168.75481062.54348.0971
111විද්‍යාදර්ශ ක.වි.2016802911555442.84107
112කිරිලිපන ක.වි.312477.42331754.845645.2390
113නායකවත්ත රාජපක්ෂ ක.වි.161168.75481062.54345.4989
114දොළහේන ක.වි.3266.6751266.673742.59109
115දම්මුල්ලගොඩ ක.වි.331001133.338842.59109
116වලකන්ද ම.වි.12866.6751758.334749.3163
117මිරිස්වත්ත මුතුමාල ක.වි.12866.6751866.673740.28128
118තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. 241770.83451354.175848.1470
119කනහලාගම ක.වි.6583.33243506339.81131
120කොළවෙනිගම ම.වි.2518724215604640.81125
121ගුරුගොඩැල්ල වීරසිංහ ක.වි.16127536956.255241.15123
122රන්මිහිතැන්න ක.වි.5480292407852.2248
123ගොඩපිටිය ක.වි.906471.11445257.784942.31112
124අගලබඩ ක.වි.8562.557562.54345.8386
125බැමිණියන්විල ක.වි.7571.4343457.145142.06114
126රන්දොඹ් දම්නද ක.වි. 15128029746.676543.52100
127සුගතපාල ගොඩවත්ත ක.වි.11981.8226545.456842.68108
128නිදන්ගල ක.වි.191368.42491157.894842.98105
129සාමෝදාගම ක.වි.13861.5458861.544443.899
130නතුවල ක.වි.7685.7120342.867337.7142
131තලාව ක.වි.8562.557562.54340.97124
132තාරපේරිය ක.වි.3266.6751266.673732.41187
133දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි.2519763512486441.26122
134ඉලුක්පිටිය ක.වි.4375362506340.28128
135කඩිහිංගල ම.වි. 11763.6455654.555746.9480
136ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. 825465.85524554.885543.4101
137ලේල්වල ක.වි141071.43437506342.26113
138ආනන්ද විජය ක.වි.151066.6751853.335941.29121
139ග්‍රාමිණී ම.වි. 5360613604639.44133
140හබරකඩ ධර්මපාල ක.වි.8562.557562.54334.38171
141කැටවල ක.වි.13131001215.3810542.52110
142ගුරුවල ක.වි.141071.4343642.867341.39120
143උපාලි විජයවර්ධන ක.වි.13969.2347646.156640.09129
144ඌරල ක.වි.161168.7548743.757242.96106
145බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.වි.5360613604635163
146කරතොට ක.වි.7571.4343342.867340.08130
147හ‍ත්පෝරුව ක.වි.2012606111555439.04136
148ඔයගාව රණවරනාවැව ක.වි.312374.19371341.947537.88141
149මාමඩවිල මලියදේව ම.වි.362877.78321336.118639.58132
150කීරිපිටිය ක.වි.6583.3324233.338836.11156
151ලබුහේන්ගොඩ ක.වි.1297536433.338844.1793
152උණාකූරුව ක.වි.661001116.6710435.65159
153අනගාරික ධර්මපාල ක.වි.11763.6455545.456842.68108
154කහව රතනසාර ම.වි. 13969.2347538.467943.38102
155මහගොඩ ක.වි.261557.69681557.695034.76166
156තලපත්කන්ද ක.වි.1596061746.676543.18103
157කිවුල ක.වි.201365539456939.39134
158වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 362466.67511541.677640.73126
159සමන්පුර ම.වි.292172.41411137.938038.48139
160තල්වත්ත අභිනව ක.වි.12758.33666506340.51127
161රන්න වාඩියගොඩ ක.වි.14964.2954642.867341.67117
162අම්පෙ ක.වි. 7457.1469457.145134.13174
163වතුරවෙල ගාමිණී ක.වි. 7571.4343342.867334.13174
164ඕලුආර බණ්ඩාරනායක ක.වි.7457.1469457.145132.66184
165බුන්දල ක.වි.867536337.58134.03175
166රුක්මල්පිටිය ක.වි.9777.7832333.338835.19161
167තංගල්ල මුස්ලිම් ක.වි.3266.6751133.338846.383
168ඊරියතොට ම.වි.221568.1850836.368541.41119
169කුඩාගොඩ ක.වි.181477.7832527.789340.28128
170තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි.201365539456935.42160
171රැකව ක.වි.7571.4343342.867331.05198
172හල්විටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි.13861.5458646.156636.42150
173මීපාවිට ක.වි.9666.6751333.338843.52100
174ඔසුවින්න ක.වි.11763.6455545.456834.34172
175බැදිගම්තොට ක.වි.191052.63761052.636137.5143
176බෝපගොඩ සුගීෂ්වර ම.වි.241562.5571145.836734.4170
177දෙල්ලව ම.වි.412356.1711843.97141.85116
178බෙරලිහෙල ක.වි.261661.54581142.317437.12145
179හීනටිය ක.වි. 181055.56729506335.09162
180මෙදේරිපිටිය ක.වි.15853.3375853.335933.77177
181දෙනිය පිංගම ක.වි.10660615506329.49209
182රොටවල ක.වි.6466.67513506322.69242
183බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි.362261.11591541.677636.34151
184පලොල්පිටිය ම.වි.2150781506338.89137
185සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි.271659.26621037.048242.33111
186වැලිදෙණිය ක.වි.7457.1469342.867337.7142
187නාවිමන මහාරාජ ම.වි.4375361259837.5143
188දියකිතුල්කන්ද ක.වි.1110010011237.5143
189පරගල ක.වි.8675362259837.15144
190එම්.ආර්. තාසිම් මුස්ලිම් ක.වි6466.6751233.338836.57148
191පනාකඩුව ක.වි.13753.8574646.156636.54149
192වැදිගම්වැව ක.වි13969.2347430.779036.42150
193උස්වැව ක.වි.13861.5458538.467936.32152
194ගෝනදෙණිය ක.වි.13753.8574646.156636.21154
195වටරැක ශ්‍රි සෝභිත ක.වි.1110010011236.11156
196වල්පොල ගුණතිලක ක.වි.8562.557337.58135.76158
197නලගම මුස්ලිම් ක.වි.3266.6751133.338835.19161
198වකමුල්ල ක.වි.3266.6751133.338835.19161
199විලයාල ක. විද්‍යාලය211466.6751733.338834.95164
200හල්පතොට ක.වි.13753.8574538.467941.96115
201හම්මෑලිය ක.වි.161062.557637.58134.27173
202ගොම්බද්දල විජයබා ක.වි.13861.5458538.467933.97176
203දීයගහ නැගෙනහිර ක.වි.6466.6751233.338833.65178
204තල්අරඹ ශ්‍රී ඉන්ද්‍රසාර ක.වි.10660614407833.43181
205වලවෙවත්ත ම.වි.171058.8263741.187732.57185
206ජඳුර ක.වි.271555.56721244.447032.37188
207කැටන්දොල ක.වි.15960616407831.85191
208අනුරුද්ධ ක.වි.462758.7641736.968335.82157
209මලිදූව ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 332060.61601236.368533.56180
210බටඅත දකුණ ක.වි.10550785506330.34201
211රොන්නදූව ක.වි. 6350783506329.81206
212මහහීල්ල දකුණ ඊශ්වර ක.වි.11872.7340218.1810338.89137
213ශ්‍රී ධම්මදස්සි ම.වි261453.85741142.317433.59179
214හේනෙගම ක.වි.281864.2954828.579236.31153
215ගිණිමැල්ලගහ ම.වි.2513527710407837146
216මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. 7457.1469342.867328.23215
217ඇත්ගාල්මුල්ල ක.වි.2150781506327.78217
218හත්තොටුව ක.වි.3266.6751133.338827.78217
219දෙනගම නැගෙනහිර ක.වි.2210010011226.39220
220අඟුල්මඩුව ක.වි.12650786506326.39220
221වටගෙදරමුල්ල ක.වි.2150781506326.39220
222ලේල්වල ගිගුම්මඩුව ක.වි.11981.822619.0910934.34172
223රන්සෑගොඩ දකුණ ක.වි13861.5458430.779032.48186
224ශ්‍රි රෝහණ ක.වි.271762.9656725.939734.52169
225පිටවල්ගමුව ක.වි.10550784407833.06183
226වැලිහේන ක.වි.11654.5573436.368531.57194
227කිරිපෙද්ද ක.වි.6350783506321.76246
228ඇල්ලගල ක.වි.10550784407831.39195
229ගැමුණුපුර ක.වි.16956.2570637.58126.96219
230නිමලව ක.වි.151066.675132010133.15182
231පල්ලෙමලල ක.වි.191157.8967526.329634.8165
232පතිරාජ ම.වි. 845078337.58130.56200
233සිටිනාමළුව ක.වි.7342.8685342.867332.26189
234බෝධිමළුව ක.වි.10660613309127.78217
235විහාරහේන ක.වි.7457.1469228.579231.75192
236කන්දෙවත්ත අල්-මිරාන් ක.වි.13753.8574430.779032.05190
237ලේල්වල වික්‍රමසිංහ ක.වි.635078233.338831.02199
238දම්පහල ක.වි.291758.6265724.149930.08204
239ගොඩකුඹුර ක.වි.6583.33240011228.7212
240තලපලකන්ද ක.වි.53606112010131.67193
241අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි.10440874407831.25196
242ධර්මාලෝක ක.වි.10440874407831.11197
243තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි.4250781259836.11156
244තෙලුල්ල ක.වි.422047.62791228.579234.62168
245අන්ගුන්න බදුල්ල ක.වි.7342.8685228.579238.16140
246බොනවිස්ටා ම.වි. 635078233.338825.94221
247කැරෑදෙණිය ක.වි.6466.6751116.6710425.46224
248දෙද්දුවාවල ක.වි.5240872407828.33214
249කොක්මාදුව ක.වි.20945837358728.21216
250මාබොටුවන ක.වි.19842.1186736.848428.7212
251පහළ අන්දරවැව ක.වි.9444.4484333.338829.63207
252මිදිගම ම.වි.26135078726.929530205
253අක්කර විස්ස ක.වි. 13538.4688538.467929.57208
254කන්දෙගොඩ ක.වි.10440874407825.56223
255ගැටමාන්න උතුර ක.වි.3133.3392133.338838.89137
256වැලිකැටිය ක.වි.14642.8685428.579231.75192
257ශ්‍රී ධීරානන්ද ම.වි. 251040878328927.58218
258ඕමත්ත ම.වි.4250781259824.29231
259නාරංඕවිට සුමනසිරි ම.වි.8562.5570011235.42160
260කයිකාවල ශ්‍රී රේවත ක.වි.18844.4484422.2210030.25202
261ගජනායකගම ක.වි.6233.3392233.338830205
262දෙල්පෝන ශ්‍රී ගිරිමානන්ද ක.වි.3266.67510011229211
263එන්සල්වත්ත දෙමළ ක.විද්‍යාලය15746.678032010125.19227
264කිරිබතාවිල ක.වි8337.5902259828.47213
265හිපන්වත්ත ක.වි.6233.3392233.338824.07233
266බූස්ස ම.වි. 3133.3392133.338824.04234
267මාමනදොල ක.වි.52408712010130.11203
268රඹුක්කැටිය ක.වි.261246.1581415.3810527.58218
269මණ්ඩලපුර ක.වි.11545.4582218.1810324.24232
270පලල්ල ක.වි.3133.3392133.338820.37247
271කිරිවැල්දොල ක.වි.6233.3392233.338820.28248
272මැදවල විජය ක.වි. 52408712010125228
273කුලීගොඩ සුමන ක.වි. 371335.14911027.039422.58243
274ශ්‍රී ඉන්ද්‍රරතන ක.වි.845078112.510722.22245
275ගොඩවෙල ක.වි.7342.8685114.2910625.4225
276දිවිතුර දෙමල ක.වි.16956.25700011225.7222
277තල්ගස්වල දෙමළ ක.වි.126507818.3311023.15239
278හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි.21838.189419.0510223.65237
279තණබද්දෙගම ක.වි.2150780011229.17210
280කෝන්කරහේන ක.වි.13538.4688215.3810523.72235
281බඳගිරිය මුස්ලිම් ක.වි.4250780011226.39220
282මැකිලියතැන්න ක.වි.8337.590112.510725.36226
283බැරගම ක.වි16531.25934259818.18255
284පුස්තෝමුල්ල ක.වි.18633.3392316.6710423.69236
285ගල්පමුණ ක.වි.4125951259823.61238
286මීගහගොඩ ක.වි.14642.868517.1411123.14240
287ඉහළ විටියල ශ්‍රි ගුණරතන ක.වි.8225952259822.5244
288තිස්සපුර ක.වි.11327.2794218.1810324.73229
289නාවල ක.වි.4125951259820.14249
290පින්නදුව ජයන්ති ම.වි.8337.590112.510719.29252
291කහඳමෝදර ක.වි.8337.590112.510716.55262
292ධම්මසාර ක.වි.2150780011215.28263
293ගොන්නොරුව ක.වි.205259542010117.37259
294නාවිමන උතුර ක.වි.822595112.510724.65230
295නාරංඕවිට පොරවගම ම.වි.7342.86850011218.03257
296රුවන්වැල්ල ක.වි.51209712010118.89253
297ශ්‍රී පියරතන ක.වි.51209712010118.89253
298කැටැන්දොල ක.වි.5240870011217.05261
299ග‍ඟේයාය ක.වි.6116.6798116.6710423.08241
300වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි.3133.33920011222.22245
301කිරින්ද මුස්ලිම් ක.වි.4125950011227.78217
302කරඹගල්මුල්ල ක.වි.6233.33920011218.06256
303අනින්කන්ද දෙමළ ක.වි.9222.2296111.1110817.9258
304සිරි පියරතන ක.වි.9222.2296111.1110817.28260
305වේහැල්ල ක.වි.8225950011219.79250
306ඉඹුල්ගොඩ ක.වි.9111.1199111.1110819.75251
307මාරකොල්ලිය ක.වි.5120970011213.64264
308ඕවිලාන ක.වි.3001000011218.52254
309තලහගම ක.වි.8001000011211.11265
310උනැල්ල ජයන්ති ක.වි.500100001125.88266
311ඇල්ලෙවෙල ක.වි.200100001124.17267
එකතුව 4707 3322 70.58   2521 53.56   42.54