අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
1 C වර්ගය
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1දම්පැල්ල ම.වි.4410014100165.973
2ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි141410011392.86469.441
3නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි.212110011990.48560.5810
4මහානාගපුර ක.වි.20199561995257.5815
5වල්ගම්මුල්ල ම.වි.525198.0824790.38657.2616
6උඩමලල ම.වි.161593.7581593.75356.9417
7කුඩාහීල්ල ම.වි.121210011083.331460.658
8එගොඩබැද්ද ම.වි.8787.527787.5867.712
9ඉඳිපලේගොඩ ම.වි.10610195.2859084.911261.56
10මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි.12011394.17710385.831060.599
11හඳුගල ම.වි.252496421841360.1111
12රදනිආර ම.වි.141392.86111392.86452.1846
13දික්වැල්ල උතුර ම.වි.323093.7582887.5853.5735
14හත්තක ම.වි.292793.1102379.312059.0413
15ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි.171710011376.472353.5934
16හියාරේ ම.වි181810011372.223255.9721
17ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි.363288.89223186.11953.1239
18මැදගංගොඩ ම.වි.161593.7581487.5846.1896
19තලුන්න ම.වි.201995616801952.3643
20හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය312993.5592477.422155.8222
21අත්තුඩාව ම.වි.161593.75812752657.6414
22ඉඳුරුව ම.වි.161593.7581381.251851.2255
23දීයගහ බටහිර ම.වි.333090.91152575.762559.112
24හොරේවෙල ම.වි.635587.3285485.711152.7342
25හොරගොඩ ම.වි.353497.1432674.292854.2630
26කොග්ගල්ල ම.වි.272488.89222281.481755.1426
27තෙලිකඩ ම.වි.6583.3339583.331454.2531
28ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි.938692.47126873.122955.3425
29කිතලගම බටහිර ම.වි.292482.76412275.862461.685
30වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 1099016990740.28138
31මහාමායා බාලිකා ම.වි.938389.25196569.893860.977
32ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි.312787.1302477.422155.3824
33පල්ලත්තර ම.වි.11981.8247981.821654.928
34හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි.282382.14452382.141551.9949
35කොටවාය ම.වි.635688.89224774.62752.1248
36ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි.716388.73235070.423654.8529
37විහාරගල 550 ම.වි.8787.5276752651.4154
38දෙමටපිටිය ම.වි.131184.62361076.922252.1447
39මුරුතවෙල ම.වි.282589.29182175264969
40අපරැක්ක ම.වි.2017853414703756.8818
41පොල්පගොඩ ම.වි.1059388.57247268.574053.4836
42අඹගහහේන ම.වි.383489.47172771.053549.0968
43රන්තොටුවිල ම.වි.393384.62363076.922246.5693
44විල්පිට ම.වි.635892.06134165.085350.4961
45අරන්වෙල ම.වි.11872.7371872.733062.124
46ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි.373389.19212464.865553.4537
47කාවන්තිස්සපුර ම.වි.8787.5276752644.72103
48ගෝන‍දෙණිය ම.වි.353188.57242262.866655.7123
49උඩලමත්ත ම.වි.2523921416645951.1256
50මණ්ඩාඩුව ම.වි.655889.23204366.154850.8159
51තංගල්ල රාහුල ම.වි.282589.29181967.86444969
52බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි.292482.76412172.413150.2962
53නාඳුගල ම.වි.262180.77521869.233954.9127
54මොරවක බෞද්ධ ම.වි.292586.21321965.525053.0840
55තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි.1098880.73537871.563352.3244
56කම්බුස්සාවල ම.වි.111090.9115763.646348.9270
57වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි.282382.14451967.864453.0441
58අම්බල ම.වි.121083.3339866.674752.3145
59කැකිරිඕබඩ ම.වි.221777.27601568.184156.8219
60නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි.141285.7133964.295751.9850
61පල්ලෙගම ම.වි.948287.23296367.024647.4785
62 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි.484287.5273062.56851.6452
63දෙනගම ම.වි.10880547703750.2863
64මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 917178.02586268.134253.9733
65මුරුතගස්පිටිය ම.වි.2520805417684351.7851
66බඩබද්ද ම.වි.22100115010248.6175
67නන්දිමිත්‍ර ම.වි.12975659752648.676
68ශ්‍රීපති ම.වි. 554683.64383563.646351.0257
69වරකපිටිය ම.වි.2015756514703753.1938
70මිරිජ්ජවිල ම.වි.211780.95511571.433445.35100
71අකුරැස්ස ම.වි.15613083.333910366.034947.2388
72නබඩගස්වැව ම.වි.604981.67484066.674747.2886
73ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි.806682.5425163.756248.4477
74මොරයාය ම.වි.11872.7371872.733049.2367
75ගොඩඋඩ ම.වි.433888.37252558.147947.9979
76අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි.302583.333918607450.9358
77බෙංගමුව ම.වි.514282.35433262.756748.8672
78දෙබොක්කාව ම.වි.373081.08492567.574544.65105
79කොකාවල ම.වි.363288.89222055.569048.8473
80නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි.625182.26443962.96547.881
81ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 231878.26561565.225149.3965
82තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි.12975659752642.06126
83හෑගල්ල ම.වි. 665177.27604568.184146.2395
84අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි.413482.93402560.987247.6283
85සහිරා ම.වි.191789.4717947.3710354.0932
86අලුත්වල ම.වි. 665684.85354060.617345.35100
87රොටුඹ විජයබා ම.වි.584781.03503662.077047.5784
88හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 393282.05462564.15844.43106
89හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 322784.38371959.387646.1497
90පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි171588.24261058.827742.38120
91කහවත්ත ම.වි.614878.69553963.936046.6591
92හල්ලල ම.වි.614878.69553862.36948.2178
93සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි.181583.33391161.117144.72103
94ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි.735676.71614764.385647.2487
95මාමඩල ම.වි.967275656062.56850.7360
96ඕමාර ම.වි.7571.4377457.148456.7520
97තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි.15811572.787010365.195246.692
98දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි.322371.88741959.387651.5753
99යටලමත්ත ම.වි.2015756513655442.66118
100බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි2019956105010237.36151
101අල්මිනා ම.වි.15128054853.339247.9680
102අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි.654873.856739607447.1989
103ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි.322578.13571856.258946.2894
104මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි.816276.54624758.028045.9398
105ඕවිටිගමුව ක.වි.302480541756.678643.77114
106කැටියපේ ම.වි.191473.68681157.898148.6874
107අක්මීමන ම.වි.362672.22732363.896144.04110
108බෙලිදෙණිය ම.වි.141071.43771071.433436.31156
109පල්ලාවෙල ම.වි.6583.333935010245.28101
110අඟුලුගහ ම.වි.533871.7763056.68749.2566
111කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි.534177.36593056.68742.22125
112ඌරගහ ම.වි.20214571.787512159.97544.38107
113සියාරපිටිය ම.වි.141392.8611642.8611339.48141
114වැලිගම අන්නුර් මුස්ලිම් ම.වි.181266.67871161.117147.0790
115ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි.805872.57248607442.25123
116ඉහළගොඩ විජය ම.වි.8562.592562.56849.6564
117ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි.463576.09642656.528840.77131
118ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි.372567.57862156.768548.8771
119මිගහජදුර ම.වි.463269.57812963.046440.34137
120 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි.1297565758.337839.49140
121නින්දාන ම.වි. 684769.12823957.358345.6899
122ගැටමාන්න දකුණ ම.වි.302170801756.678643.87113
123ගණේගොඩ ම.වි.463576.09642452.179542.26122
124මැදවැලෑන ම.වි.141071.4377964.295733.33177
125හොරවින්න ම.වි.2014708012607438.42145
126පස්ගොඩ ම.වි.463678.26562043.4811245.15102
127බන්දුල සේනාධීර ම.වි.4028708022559141.81127
128ගන්දර ම.වි.514486.27311937.2512742.87117
129මුල්ගිරිගල ම.වි.43756525010241.18130
130කළුබෝවිටියන ම.වි.584170.6978295010244.3108
131ඕකන්දයාය ම.වි.181161.11981055.569047.782
132ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 151173.3369746.6710542.35121
133මාපලගම ම.ම.වි.231773.91661252.179535.51159
134පිටදෙණිය ම.වි.312064.52881651.619844.66104
135බතීගම ම.වි.211780.9551838.112340.76132
136මහාබෝධි ම.වි.151066.6787853.339238.15147
137දෑරංගල ම.වි.382668.42841744.7410943.92111
138ගුරුකන්ද ම.වි.231460.87991252.179543.01116
139කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි.332163.64901751.529940.56134
140බමුණුගම ම.වි.342470.59791441.1811843.91112
141බෙරලපනාතර ම.වි.1107063.64905650.9110140.42136
142උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි.171376.4763741.1811836.92153
143බෝධිරාජ ම.වි. 332060.611011957.588235.37160
144කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි.271659.261031451.859742.23124
145අත්තනයාල ම.වි.191157.891061052.639442.4119
146ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි.845869.05833642.8611340.74133
147විතාරන්දෙණිය ම.වි.261661.5496135010240.45135
148අම්බලන්තොට ම.වි.945861.7954952.139637.63148
149මීගස්ආර ම.වි.493061.22972551.0210039.21143
150එම්.ඩී.යාපා ම.වි.281967.86851346.4310634.56165
151දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි.221463.6490940.9111943.59115
152හපුගල ම.වි.1026260.781004847.0610440.26139
153බඳගිරිය ම.වි.653756.921093046.1510744.05109
154ගලගම ම.වි.11763.6490545.4510837.63148
155කන්දෙගොඩ ම.වි. 14964.2989642.8611339.11144
156හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි.171058.82104952.949334.21168
157කොරඹුරුවාන ම.වි.211466.6787942.8611336.38155
158උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 422764.29891842.8611338.26146
159පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි.271866.67871244.4411133.89170
160හිඟුරකන්ද ම.වි.181055.561111055.569033.85171
161බටුවන්ගල ම.වි.231669.5781834.7813237.5150
162නරාවල ම.වි.261453.851131246.1510741.74128
163පොල්වතුමෝදර ම.වි.241562.5921041.6711737.02152
164පලපොත ම.වි.635012135010239.42142
165නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි.4527601021737.7812541.21129
166මුරවැසිහේන ම.වි281864.29891139.2912033.7173
167හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි.362261.11981336.1113037.62149
168ඕල්කට් ම.වි.874855.171123742.5311434.83164
169දෙහිගහලන්ද ම.වි.523057.691072038.4612236.03157
170කීඹිය ගාමිණී ම.වි.17952.94115847.0610432.12180
171මහසෙන්පුර ම.වි.562951.791182544.6411034.98162
172බෙරලිහෙල ම.වි.221672.7371522.7314635.59158
173ගින්නලිය ම.වි.482858.331051837.512634.31167
174වැලිගත්ත ම.වි.425012125010229.29192
175නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි.694362.32932231.8813534.99161
176හව්පෙ ම.වි.171058.82104635.2913133.72172
177නවදගල ම.වි.432762.79911227.9113936.71154
178අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි.261453.851131142.3111531.12182
179දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි.714056.341102636.6212833178
180ශාන්ත මරියා ම.වි.171058.82104635.2913131.08183
181කහඳ ම.වි.271348.151251244.4411132.37179
182වෑකදවල ජනපද ම. වි.231252.17116939.1312133.45174
183රෝහණ ම.වි.291862.0794827.5914033.4175
184ඉත්තදෙමළිය ම.වි.8450121337.512634.38166
185විද්‍යාර්ථ ම.වි.231252.17116834.7813234.11169
186ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි.291551.721191137.9312429.98188
187ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි.3015501211033.3313334.89163
188වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි.4422501211636.3612931.75181
189තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි.15853.33114533.3313330.37186
190රාජපක්‍ෂ ම.වි. 864248.841222731.413733.38176
191තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි.19842.11132842.1111629.32191
192දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි.271451.85117829.6313830.71184
193ධාරුල් උලුම් ම.වි.9444.44130333.3313333.33177
194වීරියගම ම.වි.412048.781231331.7113630.48185
195කරගොඩ උයන්ගොඩ ම.වි.492551.021201224.4914426.31196
196මාලිම්බඩ උතුර ම.වි.11545.45128327.2714128.57193
197වැලිපටන්විල ම.වි.311341.941331032.2613425.46197
198හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි.422457.14108511.914930.13187
199බලගොඩ ම.වි.261246.15126623.0814529.96189
200මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි.351645.71127925.7114226.67195
201කිරින්ද මුස්ලිම් ම.වි.311548.39124619.3514727.87194
202උල්ලල ම.වි.2094512952514324.86198
203යක්ගස්මුල්ල අල්-අමීර් මුස්ලිම් ම.වි.7342.86131114.2914823.81199
204සුල්තානාගොඩ ම.වි.822513622514329.64190
205හුලංදාව දෙමළ ම.වි.19736.84134210.5315016.76201
206මුලන ම.වි.21628.5713514.7615119.62200
එකතුව 7650 5710 74.64   4438 58.01   45.26