අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
විද්‍යුත් ලේඛනකරණය හා ලඝුලේඛනය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 වලස්මුල්ල 6 5 83.33 1 33.33 1
විද්‍යුත් ලේඛනකරණය හා ලඝුලේඛනය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කටුවන ජාතික පාසල 6 5 83.33 1 33.33 1