අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාතර 16 15 93.75 1 48.44 1
2 අම්බලන්ගොඩ 10 8 80 2 42.5 2
3 ගාල්ල 13 10 76.92 3 32.69 3
4 ඇල්පිටිය 8 6 75 4 18.75 5
5 වලස්මුල්ල 4 2 50 6 25 4
6 දෙනියාය 7 4 57.14 5 14.29 6
7 තංගල්ල 4 2 50 6 12.5 7
8 මුලටියන 30 14 46.67 7 12.5 7
9 අකුරැස්ස 3 1 33.33 8 8.33 8
නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 1 1 100 1 75 1
2 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 5 5 100 1 55 2
3 රාහුල විද්‍යාලය 12 11 91.67 2 52.08 3
4 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 4 4 100 1 37.5 5
5 කටුවන ජාතික පාසල 1 1 100 1 25 6
6 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 10 8 80 3 42.5 4
7 ගාමිණී ම.ම.වි. 8 6 75 4 18.75 7
8 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 8 5 62.5 5 18.75 7
9 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 7 4 57.14 6 14.29 8
10 තිහගොඩ ජාතික පාසල 12 4 33.33 7 8.33 9
නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 දබරැල්ල ම.වි. 4 2 50 1 12.5 1
2 කෝංගල ම.ම.වි. 8 3 37.5 2 9.38 2
නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 3 1 33.33 1 8.33 1
2 සියාරපිටිය ම.වි. 2 0 0 2 0 2