අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
මාතර
නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාතර 11 7 63.64 1 29.55 1
නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 රාහුල විද්‍යාලය 4 2 50 1 31.25 1
නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මහානාම ම.වි. 7 5 71.43 1 28.57 1