අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 උඩුගම 25 23 92 1 54 1
2 ගාල්ල 133 114 85.71 3 52.63 2
3 වලස්මුල්ල 22 20 90.91 2 38.64 3
4 හම්බන්තොට 7 5 71.43 4 32.14 5
5 මාතර 11 7 63.64 6 29.55 6
6 අකුරැස්ස 3 2 66.67 5 25 7
7 ඇල්පිටිය 14 8 57.14 7 33.93 4
8 අම්බලන්ගොඩ 10 5 50 8 25 7
නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 1 1 100 1 100 1
1 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 1 1 100 1 100 1
2 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 3 3 100 1 83.33 2
3 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 33 32 96.97 2 75 3
4 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 14 14 100 1 53.57 5
5 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 17 15 88.24 3 52.94 7
6 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 33 29 87.88 4 53.03 6
7 නෙළුව ජාතික පාසල 11 9 81.82 6 54.55 4
8 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 26 20 76.92 7 42.31 8
9 කටුවන ජාතික පාසල 13 11 84.62 5 30.77 11
10 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 12 9 75 8 31.25 10
11 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 10 7 70 9 27.5 12
12 ආනන්ද ම.ම.වි. 14 8 57.14 10 33.93 9
13 රාහුල විද්‍යාලය 4 2 50 11 31.25 10
14 දේවානන්ද විද්‍යාලය 10 5 50 11 25 13
නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මහානාම ම.වි. 7 5 71.43 1 28.57 1
2 දෙනිපිටිය ම.වි. 3 2 66.67 2 25 2
නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 හොරේවෙල ම.වි. 6 6 100 1 33.33 1
2 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 6 4 66.67 2 20.83 2
නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කැටැන්දොල ක.වි. 1 1 100 1 25 1