අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 උඩුගම 5 5 100 1 80 1
2 දෙනියාය 5 5 100 1 70 3
3 අකුරැස්ස 24 24 100 1 68.75 4
4 ගාල්ල 83 79 95.18 4 72.29 2
5 තංගල්ල 16 15 93.75 5 64.06 5
6 මාතර 29 28 96.55 2 56.03 6
7 මුලටියන 30 27 90 6 54.17 7
8 හම්බන්තොට 26 25 96.15 3 40.38 9
9 වලස්මුල්ල 49 44 89.8 7 40.82 8
10 අම්බලන්ගොඩ 44 35 79.55 8 40.34 10
11 ඇල්පිටිය 38 26 68.42 9 34.46 11
නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 1 1 100 1 100 1
2 මහින්ද විද්‍යාලය 13 13 100 1 90.38 2
3 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 5 5 100 1 80 3
4 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 12 12 100 1 79.17 4
5 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 27 27 100 1 78.7 5
6 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 1 1 100 1 75 6
6 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 10 10 100 1 75 6
7 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 5 5 100 1 70 7
8 විජිත ම.ම.වි. 14 14 100 1 62.5 9
9 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 14 13 92.86 3 64.29 8
10 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 14 13 92.86 3 60.71 10
11 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 8 8 100 1 50 11
11 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 1 1 100 1 50 11
12 අර්ෆා ම.ම.වි. 5 5 100 1 40 12
13 සුරියවැව ජාතික පාසල 22 21 95.45 2 38.64 14
14 වඳුරඹ ම.ම.වි. 7 5 71.43 4 39.29 13
නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගිංතොට ම.වි. 6 6 100 1 75 1
2 රිටිගහයාය ම.වි. 4 4 100 1 68.75 2
3 බටපොල ම.ම.වි. 25 24 96 2 56 3
4 සුධර්මා ම.වි. 1 1 100 1 50 4
5 මිද්දෙණිය ම.වි. 16 16 100 1 48.44 5
6 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 5 4 80 4 35 7
7 කෝංගල ම.ම.වි. 4 3 75 5 37.5 6
8 තලල්ල දකුණ ම.වි. 6 5 83.33 3 25 8
9 ‍වරාපිටිය ම.වි. 8 6 75 5 21.88 9
10 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 14 8 57.14 7 17.86 11
10 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 5 3 60 6 15 12
11 ගෝනගල ම.වි. 18 9 50 8 19.44 10
නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 විල්පිට ම.වි. 24 24 100 1 68.75 1
2 කොරඹුරුවාන ම.වි. 4 4 100 1 62.5 2
3 අඹගහහේන ම.වි. 3 3 100 1 58.33 3
4 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 4 4 100 1 50 4
5 හොරේවෙල ම.වි. 2 2 100 1 37.5 6
6 ඌරගහ ම.වි. 20 17 85 2 48.68 5
7 අලුත්වල ම.වි. 5 3 60 4 25 7
8 හොරවින්න ම.වි. 3 2 66.67 3 16.67 8
නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 දන්දෙණිය ක.වි. 4 4 100 1 100 1
2 සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි. 8 7 87.5 2 40.63 2
3 කැටැන්දොල ක.වි. 1 0 0 3 0 3