අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
මාතර
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 දික්වැල්ල 11 11 100 1 70.45 1
2 මාතර 50 49 98 2 56.5 2
3 වැලිගම 3 1 33.33 3 8.33 3
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 7 7 100 1 75 1
2 විජිත ම.ම.වි. 11 11 100 1 70.45 2
3 රාහුල විද්‍යාලය 3 3 100 1 66.67 3
4 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 4 4 100 1 62.5 4
5 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 3 1 33.33 2 8.33 5
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කොටුව ජනාධිපති වි. 13 13 100 1 59.62 1
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 13 13 100 1 50 1
2 දීයගහ බටහිර ම.වි. 10 9 90 2 42.5 2