අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 උඩුගම 19 19 100 1 61.84 1
2 තංගල්ල 6 6 100 1 58.33 3
3 ගාල්ල 64 61 95.31 3 60.16 2
4 මාතර 64 61 95.31 3 56.64 4
5 වලස්මුල්ල 43 42 97.67 2 51.16 6
6 දෙනියාය 17 15 88.24 4 48.53 7
7 ඇල්පිටිය 5 4 80 7 55 5
8 මුලටියන 32 27 84.38 6 42.97 8
9 අකුරැස්ස 14 12 85.71 5 41.07 9
10 හම්බන්තොට 9 6 66.67 8 22.22 10
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 7 7 100 1 78.57 1
2 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 2 2 100 1 75 2
2 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 7 7 100 1 75 2
3 විජිත ම.ම.වි. 11 11 100 1 70.45 3
4 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 16 16 100 1 67.19 4
5 රාහුල විද්‍යාලය 3 3 100 1 66.67 5
6 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 4 4 100 1 62.5 6
7 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 4 4 100 1 50 8
8 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 41 40 97.56 2 51.22 7
9 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 3 1 33.33 3 8.33 9
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 9 9 100 1 77.78 1
2 ගිංතොට ම.වි. 3 3 100 1 75 2
3 කෝංගල ම.ම.වි. 2 2 100 1 62.5 3
4 කොටුව ජනාධිපති වි. 13 13 100 1 59.62 4
5 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 2 2 100 1 50 5
5 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 17 17 100 1 50 5
5 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 2 2 100 1 50 5
6 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 23 20 86.96 2 42.39 6
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 2 2 100 1 75 1
2 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 19 19 100 1 61.84 2
3 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 13 13 100 1 50 4
4 පස්ගොඩ ම.වි. 10 9 90 2 50 4
5 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 5 4 80 5 55 3
6 දීයගහ බටහිර ම.වි. 10 9 90 2 42.5 6
7 බෙංගමුව ම.වි. 7 6 85.71 3 46.43 5
8 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 12 10 83.33 4 35.42 7
9 අම්බලන්තොට ම.වි. 5 4 80 5 25 8
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 3 3 100 1 58.33 1
2 කැටැන්දොල ක.වි. 1 1 100 1 50 2
3 දෙනිය පිංගම ක.වි. 4 2 50 2 18.75 3