අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගාල්ල 3132 3059 97.67 1 77.17 1
2 වලස්මුල්ල 851 827 97.18 3 75.76 2
3 උඩුගම 668 647 96.86 4 75.04 3
4 තංගල්ල 892 868 97.31 2 73.46 4
5 ඇල්පිටිය 1649 1595 96.73 7 71.82 5
6 අකුරැස්ස 723 697 96.4 9 69.85 6
7 අම්බලන්ගොඩ 1413 1367 96.74 6 68.65 8
8 මුලටියන 804 771 95.9 11 69.12 7
9 හම්බන්තොට 1754 1689 96.29 10 67.39 9
10 දෙනියාය 984 952 96.75 5 66.49 10
11 මාතර 1942 1878 96.7 8 66.05 11
සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 44 44 100 1 100 1
2 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 88 88 100 1 96.88 2
3 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 75 75 100 1 95.67 3
4 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 133 133 100 1 93.98 4
5 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 116 116 100 1 90.73 5
6 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 69 69 100 1 90.22 6
7 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 82 82 100 1 89.63 8
8 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 46 46 100 1 88.59 9
9 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 145 143 98.62 11 89.83 7
10 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 156 156 100 1 88.3 10
11 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 108 108 100 1 87.96 11
12 දෙබරවැව ම.ම.වි. 157 157 100 1 86.46 12
13 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 49 49 100 1 85.71 13
14 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 138 138 100 1 84.96 16
15 මහින්ද විද්‍යාලය 93 92 98.92 5 85.22 15
16 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 126 124 98.41 14 85.52 14
17 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 62 62 100 1 82.66 18
18 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 117 116 99.15 3 82.05 22
19 නෙළුව ජාතික පාසල 107 105 98.13 18 82.94 17
20 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 142 141 99.3 2 81.69 23
21 දෙනියාය ම.ම.වි 111 109 98.2 16 82.66 19
22 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 50 49 98 19 82.5 20
23 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 10 10 100 1 80 25
24 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 156 152 97.44 23 82.21 21
25 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 56 56 100 1 79.46 26
26 මහානාග ජාතික පාසල 113 112 99.12 4 80.31 24
27 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 92 91 98.91 6 79.35 27
28 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 35 35 100 1 77.14 31
29 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 58 58 100 1 76.72 33
30 සුරියවැව ජාතික පාසල 89 88 98.88 7 77.81 29
31 වඳුරඹ ම.ම.වි. 65 64 98.46 13 78.08 28
32 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 324 320 98.77 9 76.16 34
33 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 69 67 97.1 26 77.17 30
34 කතළුව ම.ම වි. 18 18 100 1 73.61 39
35 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 70 69 98.57 12 74.29 35
36 ගාමිණී ම.ම.වි. 69 66 95.65 34 76.81 32
37 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 108 106 98.15 17 73.84 38
38 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 165 163 98.79 8 72.27 43
39 ආනන්ද ම.ම.වි. 221 214 96.83 27 74.21 37
40 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 116 113 97.41 24 73.28 41
41 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 32 32 100 1 70.31 45
42 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 150 145 96.67 29 73.33 40
43 විජිත ම.ම.වි. 124 121 97.58 22 72.38 42
44 සුචී ජාතික පාසල 49 49 100 1 69.9 46
45 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 65 62 95.38 35 74.23 36
46 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 39 39 100 1 69.23 47
47 රාහුල විද්‍යාලය 58 57 98.28 15 68.1 49
48 දේවානන්ද විද්‍යාලය 158 156 98.73 10 67.56 51
49 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 73 71 97.26 25 68.49 48
50 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 94 92 97.87 20 67.82 50
51 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 13 12 92.31 37 71.15 44
52 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 91 88 96.7 28 65.93 54
53 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 53 51 96.23 33 66.04 52
54 මාතර ම.ම.වි. 133 128 96.24 32 65.98 53
55 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 125 122 97.6 21 64.4 55
56 කටුවන ජාතික පාසල 58 56 96.55 31 64.22 56
57 මින්හාත් ජාතික පාසල 24 24 100 1 58.33 59
58 රේවත ජාතික පාසල 98 93 94.9 36 61.73 57
59 සහිරා ජාතික පාසල 59 57 96.61 30 58.9 58
60 කොට‍පොල ම.වි 53 51 96.23 33 57.08 60
61 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 29 28 96.55 31 54.31 61
62 තිහගොඩ ජාතික පාසල 43 38 88.37 39 54.07 62
63 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 106 91 85.85 40 54.01 63
64 අර්ෆා ම.ම.වි. 72 64 88.89 38 48.26 64
65 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 63 53 84.13 41 42.46 65
සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අමුගොඩ ම.වි. 21 21 100 1 95.24 1
2 දොරපෙ ම.වි. 17 17 100 1 94.12 2
3 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 70 70 100 1 92.86 3
4 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 102 102 100 1 91.67 4
5 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 79 79 100 1 89.24 5
6 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 27 27 100 1 86.11 6
7 ගෝනගල ම.වි. 34 34 100 1 85.29 7
8 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 27 27 100 1 85.19 8
9 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 14 14 100 1 83.93 9
10 පෝද්දිවල ම.වි. 56 56 100 1 83.04 10
11 ‍වරාපිටිය ම.වි. 30 30 100 1 82.5 11
12 විහාරගල ම.වි. 38 38 100 1 82.24 12
13 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 26 26 100 1 81.73 13
14 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 42 42 100 1 81.55 14
15 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 8 8 100 1 81.25 15
15 තලාව ම.වි. 20 20 100 1 81.25 15
16 කොටුව ජනාධිපති වි. 42 42 100 1 80.95 16
17 උඩුගම ම.වි. 64 64 100 1 80.86 17
18 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 64 64 100 1 80.47 18
19 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 23 23 100 1 78.26 20
19 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 23 23 100 1 78.26 20
20 බෝලාන ම.වි. 24 24 100 1 78.13 21
21 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 20 19 95 22 82.5 11
22 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 89 89 100 1 76.97 25
23 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 57 57 100 1 76.75 26
24 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 67 67 100 1 76.12 27
25 රෝහණ ම.වි. 82 81 98.78 3 77.13 23
26 නිහිළුව ම.වි 6 6 100 1 75 28
26 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 47 46 97.87 9 77.13 24
27 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 71 71 100 1 74.3 30
28 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 97 93 95.88 18 78.09 22
29 අලපලාදෙණිය ම.වි. 17 17 100 1 73.53 31
30 ‍මොදරවාන ම.වි. 15 15 100 1 73.33 32
31 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 23 23 100 1 72.83 33
32 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 24 24 100 1 71.88 34
33 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 151 151 100 1 71.36 36
34 කෝංගල ම.ම.වි. 11 10 90.91 31 79.55 19
34 අතුරලිය ම.වි. 22 21 95.45 20 75 28
34 සුධර්මා ම.වි. 33 33 100 1 70.45 40
35 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 46 44 95.65 19 74.46 29
36 මිරිස්වත්ත ම.වි. 69 67 97.1 11 72.83 33
37 යටගල ම.වි. 98 96 97.96 8 71.68 35
38 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 69 68 98.55 4 71.01 38
39 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 80 78 97.5 10 71.88 34
40 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 15 15 100 1 68.33 45
41 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 61 60 98.36 6 69.26 42
42 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 27 27 100 1 66.67 48
43 රන්න ම.වි. 50 49 98 7 68.5 44
44 උනවටුන ම.වි. 17 17 100 1 66.18 49
45 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 39 37 94.87 23 71.15 37
46 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 81 78 96.3 16 69.44 41
47 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 29 28 96.55 14 68.97 43
48 මාගම ම.වි. 32 31 96.88 13 67.19 46
49 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 96 95 98.96 2 64.58 51
50 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 75 69 92 29 71 39
51 ගිංතොට ම.වි. 85 82 96.47 15 66.18 49
52 නියාගම විජිත ම.වි. 18 18 100 1 61.11 54
53 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 47 44 93.62 24 67.02 47
54 මාකඳුර ම.ම.වි. 49 48 97.96 8 61.73 53
55 මඩකුඹුර ම.වි. 61 60 98.36 6 61.07 55
56 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 58 54 93.1 26 65.52 50
57 පිටබැද්දර ම.වි. 128 122 95.31 21 62.11 52
58 රෝහණ විදුහල 18 18 100 1 56.94 62
59 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 18 18 100 1 55.56 64
60 කඹුරුගමුව ම.වි. 73 70 95.89 17 58.56 59
61 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 20 19 95 22 58.75 58
62 තල්පාවිල ම.ම.වි. 65 64 98.46 5 55 65
63 කහදූව ම.වි. 30 28 93.33 25 56.67 63
63 දෙනිපිටිය ම.වි. 43 39 90.7 32 59.3 57
63 මිරිස්ස ම.ම.වි. 27 25 92.59 27 57.41 61
64 මිද්දෙණිය ම.වි. 29 26 89.66 34 59.48 56
65 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 34 33 97.06 12 50.74 69
66 තලල්ල දකුණ ම.වි. 10 9 90 33 57.5 60
67 තිස්සමහාරාම ම.වි. 29 28 96.55 14 50.86 68
68 ඉල්මා ම.වි. 9 9 100 1 47.22 73
69 රිටිගහයාය ම.වි. 13 12 92.31 28 53.85 66
70 මාරඹ ම.වි. 24 22 91.67 30 45.83 75
70 උඩයාල ම.වි. 8 8 100 1 37.5 77
71 මහානාම ම.වි. 34 29 85.29 36 50 71
72 දබරැල්ල ම.වි. 26 21 80.77 39 52.88 67
73 බටපොල ම.ම.වි. 69 58 84.06 37 48.91 72
74 ඕපාත ම.වි. 39 32 82.05 38 50.64 70
75 මාදම්පා ම.ම.වි. 61 53 86.89 35 45.08 76
76 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 7 5 71.43 40 46.43 74
සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 3 3 100 1 100 1
1 සියාරපිටිය ම.වි. 3 3 100 1 100 1
2 මහානාගපුර ක.වි. 17 17 100 1 98.53 2
3 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 12 12 100 1 97.92 3
4 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 13 13 100 1 96.15 4
5 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 14 14 100 1 94.64 5
6 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 8 8 100 1 93.75 6
7 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 16 16 100 1 92.19 7
8 කිතලගම බටහිර ම.වි. 18 18 100 1 91.67 8
8 කුඩාහීල්ල ම.වි. 3 3 100 1 91.67 8
8 තලුන්න ම.වි. 9 9 100 1 91.67 8
9 හොරේවෙල ම.වි. 18 18 100 1 90.28 9
10 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 20 20 100 1 90 10
11 හොරගොඩ ම.වි. 7 7 100 1 89.29 11
12 ඉඳුරුව ම.වි. 10 10 100 1 87.5 12
12 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 4 4 100 1 87.5 12
12 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 46 46 100 1 87.5 12
12 මීගස්ආර ම.වි. 2 2 100 1 87.5 12
13 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 15 15 100 1 86.67 13
14 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 10 10 100 1 85 14
15 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 40 40 100 1 84.38 15
15 උඩමලල ම.වි. 8 8 100 1 84.38 15
16 මාපලගම ම.ම.වි. 11 11 100 1 84.09 16
17 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 13 13 100 1 82.69 17
18 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 14 14 100 1 82.14 18
19 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 25 25 100 1 82 19
20 දෙමටපිටිය ම.වි. 11 11 100 1 81.82 20
21 අම්බලන්තොට ම.වි. 23 23 100 1 81.52 21
22 දෙබොක්කාව ම.වි. 12 12 100 1 81.25 22
23 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 67 67 100 1 80.97 23
24 හියාරේ ම.වි 13 13 100 1 80.77 24
24 උඩලමත්ත ම.වි. 13 13 100 1 80.77 24
25 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 33 33 100 1 78.79 25
26 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 7 7 100 1 78.57 26
26 කහවත්ත ම.වි. 28 28 100 1 78.57 26
26 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 7 7 100 1 78.57 26
27 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 15 15 100 1 78.33 28
28 හල්ලල ම.වි. 38 38 100 1 76.97 29
29 මාමඩල ම.වි. 32 32 100 1 76.56 30
30 අලුත්වල ම.වි. 34 34 100 1 76.47 31
31 ගොඩඋඩ ම.වි. 30 30 100 1 75.83 33
32 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 37 36 97.3 8 78.38 27
33 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 7 7 100 1 75 34
33 කොකාවල ම.වි. 18 18 100 1 75 34
33 හඳුගල ම.වි. 3 3 100 1 75 34
33 එගොඩබැද්ද ම.වි. 4 4 100 1 75 34
33 කම්බුස්සාවල ම.වි. 2 2 100 1 75 34
33 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 3 3 100 1 75 34
33 මහාබෝධි ම.වි. 3 3 100 1 75 34
33 පල්ලෙගම ම.වි. 39 39 100 1 75 34
33 දෙනගම ම.වි. 4 4 100 1 75 34
33 නාඳුගල ම.වි. 16 16 100 1 75 34
33 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 10 10 100 1 75 34
33 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 19 19 100 1 75 34
33 තෙලිකඩ ම.වි. 2 2 100 1 75 34
33 අත්තුඩාව ම.වි. 7 7 100 1 75 34
34 නබඩගස්වැව ම.වි. 35 35 100 1 74.29 35
35 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 20 20 100 1 73.75 36
36 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 16 16 100 1 73.44 38
37 පොල්පගොඩ ම.වි. 55 54 98.18 4 75 34
38 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 9 9 100 1 72.22 39
39 කොටවාය ම.වි. 28 28 100 1 71.43 40
39 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 21 21 100 1 71.43 40
40 අඟුලුගහ ම.වි. 19 18 94.74 14 76.32 32
41 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 6 6 100 1 70.83 42
42 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 35 34 97.14 9 73.57 37
43 අපරැක්ක ම.වි. 10 10 100 1 70 44
44 බෙරලපනාතර ම.වි. 47 47 100 1 69.68 45
45 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 14 14 100 1 69.64 46
46 විල්පිට ම.වි. 13 13 100 1 69.23 47
46 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 13 13 100 1 69.23 47
47 කළුබෝවිටියන ම.වි. 24 24 100 1 68.75 49
47 පල්ලාවෙල ම.වි. 4 4 100 1 68.75 49
47 ඕමාර ම.වි. 4 4 100 1 68.75 49
47 හිඟුරකන්ද ම.වි. 12 12 100 1 68.75 49
48 අකුරැස්ස ම.වි. 65 65 100 1 68.46 50
49 මැදවැලෑන ම.වි. 7 7 100 1 67.86 53
50 දෑරංගල ම.වි. 10 10 100 1 67.5 54
51 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 64 63 98.44 3 68.36 51
52 මුල්ගිරිගල ම.වි. 3 3 100 1 66.67 59
52 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 3 3 100 1 66.67 59
52 හෑගල්ල ම.වි. 42 41 97.62 6 69.05 48
53 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 75 74 98.67 2 67.33 55
54 පස්ගොඩ ම.වි. 19 19 100 1 65.79 60
54 කැටියපේ ම.වි. 19 18 94.74 14 71.05 41
55 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 26 26 100 1 65.38 61
56 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 41 41 100 1 65.24 62
57 හත්තක ම.වි. 10 10 100 1 65 63
57 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 5 5 100 1 65 63
57 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 10 10 100 1 65 63
58 නරාවල ම.වි. 17 16 94.12 17 70.59 43
59 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 19 19 100 1 64.47 64
60 රන්තොටුවිල ම.වි. 14 14 100 1 64.29 65
60 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 14 14 100 1 64.29 65
60 බෙරලිහෙල ම.වි. 7 7 100 1 64.29 65
61 ඕවිටිගමුව ක.වි. 11 11 100 1 63.64 67
62 නින්දාන ම.වි. 46 44 95.65 12 67.93 52
63 පිටදෙණිය ම.වි. 10 10 100 1 62.5 69
63 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 8 8 100 1 62.5 69
63 නවදගල ම.වි. 20 20 100 1 62.5 69
63 හව්පෙ ම.වි. 12 11 91.67 22 70.83 42
64 සහිරා ම.වි. 19 19 100 1 61.84 72
64 ගණේගොඩ ම.වි. 19 18 94.74 14 67.11 58
65 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 13 13 100 1 61.54 73
66 ගන්දර ම.වි. 18 18 100 1 61.11 74
66 අක්මීමන ම.වි. 9 9 100 1 61.11 74
66 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 9 9 100 1 61.11 74
67 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 16 15 93.75 18 67.19 57
67 බමුණුගම ම.වි. 16 15 93.75 18 67.19 57
68 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 38 37 97.37 7 63.16 68
69 වීරියගම ම.වි. 12 12 100 1 60.42 77
70 ගලගම ම.වි. 5 5 100 1 60 78
70 කන්දෙගොඩ ම.වි. 5 5 100 1 60 78
71 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 52 51 98.08 5 60.58 76
72 මුලන ම.වි. 3 3 100 1 58.33 82
72 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 6 6 100 1 58.33 82
73 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය 31 31 100 1 58.06 83
74 ශ්‍රීපති ම.වි. 32 30 93.75 18 64.06 66
75 බටුවන්ගල ම.වි. 21 20 95.24 13 61.9 71
76 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 34 33 97.06 10 59.56 79
77 ඕල්කට් ම.වි. 32 30 93.75 18 62.5 69
78 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 34 33 97.06 10 58.82 81
79 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 53 50 94.34 16 60.85 75
80 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 35 32 91.43 23 62.14 70
80 බෙලිදෙණිය ම.වි. 7 7 100 1 53.57 92
80 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 7 7 100 1 53.57 92
80 අත්තනයාල ම.වි. 7 6 85.71 32 67.86 53
80 ගින්නලිය ම.වි. 14 14 100 1 53.57 92
81 හපුගල ම.වි. 45 42 93.33 19 60 78
82 ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි. 32 31 96.88 11 56.25 90
83 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 72 68 94.44 15 57.99 84
84 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 13 11 84.62 33 67.31 56
85 බලගොඩ ම.වි. 19 18 94.74 14 56.58 89
86 මහසෙන්පුර ම.වි. 30 28 93.33 19 57.5 87
87 රදනිආර ම.වි. 6 6 100 1 50 96
87 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 11 10 90.91 24 59.09 80
87 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 2 2 100 1 50 96
87 හොරවින්න ම.වි. 2 2 100 1 50 96
87 අඹගහහේන ම.වි. 12 12 100 1 50 96
88 ඌරගහ ම.වි. 105 92 87.62 29 61.9 71
89 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 22 22 100 1 48.86 97
90 බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි 20 20 100 1 48.75 98
91 මුරවැසිහේන ම.වි 18 18 100 1 48.61 99
92 වැලිපටන්විල ම.වි. 14 13 92.86 20 53.57 92
93 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි. 42 38 90.48 25 55.36 91
94 ඕකන්දයාය ම.වි. 16 14 87.5 30 57.81 86
95 විහාරගල 550 ම.වි. 5 5 100 1 45 104
95 අල්මිනා ම.වි. 15 14 93.33 19 51.67 95
96 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 9 9 100 1 44.44 106
97 මිගහජදුර ම.වි. 22 19 86.36 31 57.95 85
98 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 17 16 94.12 17 50 96
99 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 10 9 90 26 52.5 93
100 වැලිගම අන්නුර් මුස්ලිම් ම.වි. 18 17 94.44 15 47.22 101
101 රෝහණ ම.වි. 18 17 94.44 15 45.83 103
102 බතීගම ම.වි. 7 7 100 1 39.29 111
103 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 13 12 92.31 21 46.15 102
104 කහඳ ම.වි. 17 15 88.24 28 50 96
105 මැදගංගොඩ ම.වි. 10 9 90 26 47.5 100
105 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 2 2 100 1 37.5 112
106 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 15 12 80 36 56.67 88
107 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 25 21 84 34 52 94
108 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 18 16 88.89 27 45.83 103
109 ඉත්තදෙමළිය ම.වි. 3 3 100 1 33.33 113
109 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 6 5 83.33 35 50 96
110 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි. 24 20 83.33 35 44.79 105
111 බෝධිරාජ ම.වි. 13 11 84.62 33 42.31 107
112 ගුරුකන්ද ම.වි. 2 2 100 1 25 116
112 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 2 2 100 1 25 116
112 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 15 12 80 36 45 104
112 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 12 10 83.33 35 41.67 108
113 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 12 10 83.33 35 39.58 110
114 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 15 12 80 36 41.67 108
115 බඳගිරිය ම.වි. 6 5 83.33 35 37.5 112
116 උල්ලල ම.වි. 13 10 76.92 37 40.38 109
117 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 13 9 69.23 39 32.69 115
118 කොරඹුරුවාන ම.වි. 3 2 66.67 40 33.33 113
119 කිරින්ද මුස්ලිම් ම.වි. 31 20 64.52 41 33.06 114
120 යක්ගස්මුල්ල අල්-අමීර් මුස්ලිම් ම.වි. 7 5 71.43 38 25 116
121 හුලංදාව දෙමළ ම.වි. 18 9 50 42 19.44 117
122 කොග්ගල්ල ම.වි. 2 1 50 42 12.5 118
සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගජනායකගම ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 ග්‍රාමිණී ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් ආදර්ශ ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 දන්දෙණිය ක.වි. 5 5 100 1 100 1
1 බෝවල ක.වි. 3 3 100 1 100 1
1 වාව්ව ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි. 2 2 100 1 100 1
1 කන්දෙබැද්ද ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 හුලංකන්ද ක.වි. 4 4 100 1 100 1
2 සීනිමෝදර ක.වි. 9 9 100 1 94.44 2
3 හල්පතොට ක.වි. 4 4 100 1 93.75 3
3 රාජපුරගොඩ ක.වි. 8 8 100 1 93.75 3
4 උඩගොමඩිය ක.වි. 14 14 100 1 92.86 4
5 පින්නදුව ජයන්ති ම.වි. 3 3 100 1 91.67 5
6 වත්තහේන සිරි සුචරිත ක.වි. 8 8 100 1 90.63 6
7 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 9 9 100 1 88.89 7
7 කිවුල ක.වි. 9 9 100 1 88.89 7
8 පට්ටිගල ක.වි. 14 14 100 1 87.5 8
8 වලවෙවත්ත ම.වි. 6 6 100 1 87.5 8
8 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 2 2 100 1 87.5 8
9 අළුපොත්දෙණිය ක.වි. 10 10 100 1 85 9
9 සාම්මලේ විද්‍යානන්ද ක.වි. 5 5 100 1 85 9
10 පල්ලාවෙල බටදොල ක.වි. 8 8 100 1 84.38 11
11 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 12 12 100 1 83.33 12
11 ලංකාගම ක.වි. 12 12 100 1 83.33 12
12 පියතිස්ස ම.වි. 10 10 100 1 82.5 13
13 පොළොම්මාරුව ක.වි. 39 38 97.44 4 84.62 10
14 රන්මුදුවැව ක.වි. 11 11 100 1 81.82 14
14 කහව රතනසාර ම.වි. 11 11 100 1 81.82 14
15 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 56 56 100 1 81.7 15
16 මුතියම්මාගම ක.වි. 4 4 100 1 81.25 16
17 දෙල්ලව ම.වි. 23 23 100 1 80.43 17
18 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි. 15 15 100 1 80 18
18 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි. 15 15 100 1 80 18
19 ගල්ලන්දල ක.වි. 11 11 100 1 79.55 19
19 ගල්බඩ අතුරුවැල්ල ම.වි. 11 11 100 1 79.55 19
20 මහආර ක.වි. 7 7 100 1 78.57 20
21 මානම්පිට රතනසාර ම.වි. 8 8 100 1 78.13 21
21 අතුබොදේ ක.වි. 8 8 100 1 78.13 21
21 පරමානන්ද ම.වි 8 8 100 1 78.13 21
22 රන්න වාඩියගොඩ ක.වි. 9 9 100 1 77.78 22
23 ගොඩපිටිය ක.වි. 27 27 100 1 75.93 23
24 තණබද්දෙගම ක.වි. 2 2 100 1 75 24
24 නාරංඕවිට සුමනසිරි ම.වි. 6 6 100 1 75 24
24 හප්පිටිය ක.වි. 1 1 100 1 75 24
24 අබේසේකරගම ම.වි. 3 3 100 1 75 24
24 අස්සෆා මුස්ලිම් ක.වි. 9 9 100 1 75 24
24 සුගතපාල ගොඩවත්ත ක.වි. 2 2 100 1 75 24
24 දියකිතුල්කන්ද ක.වි. 1 1 100 1 75 24
24 කඩිහිංගල ම.වි. 5 5 100 1 75 24
24 මැටිවිලිය ශ්‍රී මේධානන්ද ක.වි. 6 6 100 1 75 24
25 අතපත්තුකන්ද ක.වි. 15 15 100 1 73.33 25
26 ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. 27 27 100 1 72.22 26
27 ගුරුවල ක.වි. 14 14 100 1 71.43 27
28 තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. 12 12 100 1 70.83 29
28 පරදුව ආදර්ශ ක.වි 6 6 100 1 70.83 29
29 උඩවැලිවිටිතලාව ම.වි. 16 16 100 1 70.31 30
30 කයිකාවල ශ්‍රී රේවත ක.වි. 5 5 100 1 70 31
31 කඩොල්ගල්ල ක.වි. 9 9 100 1 69.44 32
31 අල්හුදා මුස්ලිම් ක.වි. 9 9 100 1 69.44 32
32 කැටවල ක.වි. 13 13 100 1 69.23 33
33 මහගල්වැව ක.වි. 16 16 100 1 68.75 34
33 බඳගිරිය මුස්ලිම් ක.වි. 4 4 100 1 68.75 34
33 රන්සෑගොඩ දකුණ ක.වි 4 4 100 1 68.75 34
34 වතුකන්ද ක.වි. 19 19 100 1 68.42 35
35 මොරකැටිආර ක.වි. 6 6 100 1 66.67 36
35 උඩමත්තල ක.වි. 3 3 100 1 66.67 36
35 ගොඩවානගොඩ ක.වි. 3 3 100 1 66.67 36
36 රසික් ෆරීඩ් ම.වි. 8 8 100 1 65.63 37
37 සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි. 10 10 100 1 65 38
37 දඩල්ල අල්-මුබාරක් ක.වි. 10 10 100 1 65 38
37 හීනටිය ක.වි. 5 5 100 1 65 38
38 අන්ගුන්න බදුල්ල ක.වි. 7 7 100 1 64.29 40
39 කුඩාගොඩ ක.වි. 13 12 92.31 9 71.15 28
39 අල්-අස්හාර් ක.වි. 13 13 100 1 63.46 41
39 වීදිකන්ද ක.වි. 13 13 100 1 63.46 41
40 දෙබරවැව ක.වි. 217 213 98.16 2 64.86 39
41 නලගම සිංහල ක.වි. 6 6 100 1 62.5 42
41 නතුවල ක.වි. 4 4 100 1 62.5 42
41 කිරිලිපන ක.වි. 6 6 100 1 62.5 42
41 බැදිගම ක.වි. 4 4 100 1 62.5 42
41 ඉලුක්පිටිය ක.වි. 4 4 100 1 62.5 42
41 වැලිදෙණිය ක.වි. 2 2 100 1 62.5 42
41 අබකොලවැව ක.වි. 2 2 100 1 62.5 42
41 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 8 8 100 1 62.5 42
42 පෝරඹ ක.වි. 21 21 100 1 60.71 45
42 වතුරවෙල ගාමිණී ක.වි. 7 7 100 1 60.71 45
42 ඔසුවින්න ක.වි. 7 7 100 1 60.71 45
43 හබරකඩ ධර්මපාල ක.වි. 5 5 100 1 60 47
43 විහාරහේන ක.වි. 5 5 100 1 60 47
44 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි. 8 8 100 1 59.38 48
45 කඹුරුපිටිය ම.වි. 53 52 98.11 3 60.38 46
46 ඕවිලාන ක.වි. 3 3 100 1 58.33 50
46 වලකන්ද ම.වි. 3 3 100 1 58.33 50
46 නලගම මුස්ලිම් ක.වි. 3 3 100 1 58.33 50
46 කැරෑදෙණිය ක.වි. 6 6 100 1 58.33 50
46 තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි. 3 3 100 1 58.33 50
47 බඹරවාන ක.වි. 14 14 100 1 57.14 52
48 බෙරලිහෙල ක.වි. 17 16 94.12 6 61.76 43
49 දම්පහල ක.වි. 22 22 100 1 55.68 57
50 ඔයගාව රණවරනාවැව ක.වි. 24 24 100 1 55.21 58
51 ගොඩකුඹුර ක.වි. 6 6 100 1 54.17 59
51 නිදන්ගල ක.වි. 6 6 100 1 54.17 59
52 මිදිගම ම.වි. 19 18 94.74 5 59.21 49
53 ඌරල ක.වි. 7 7 100 1 53.57 60
54 ශ්‍රී ධීරානන්ද ම.වි. 8 8 100 1 53.13 61
55 රදාවෙල ක.වි. 12 10 83.33 17 68.75 34
56 එම්.ආර්. තාසිම් මුස්ලිම් ක.වි 6 6 100 1 50 66
56 බුන්දල ක.වි. 8 8 100 1 50 66
56 වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි. 2 2 100 1 50 66
56 ගුරුගොඩැල්ල වීරසිංහ ක.වි. 2 2 100 1 50 66
56 කට්ටකඩුව ක.වි. 15 14 93.33 7 56.67 53
56 අඟුල්මඩුව ක.වි. 3 3 100 1 50 66
56 අගලබඩ ක.වි. 1 1 100 1 50 66
56 වැදිගම්වැව ක.වි 3 3 100 1 50 66
56 තෙලඹුයාය ක.වි. 12 11 91.67 10 58.33 50
56 මාරකොල්ලිය ක.වි. 2 2 100 1 50 66
56 ලේල්වල ක.වි 9 9 100 1 50 66
56 අනුරුද්ධ ක.වි. 26 26 100 1 50 66
56 මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. 2 2 100 1 50 66
56 ලබුහේන්ගොඩ ක.වි. 9 8 88.89 12 61.11 44
56 කොළවෙනිගම ම.වි. 9 9 100 1 50 66
56 අක්කර විස්ස ක.වි. 9 9 100 1 50 66
56 තංගල්ල මුස්ලිම් ක.වි. 3 3 100 1 50 66
57 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 23 21 91.3 11 56.52 55
58 වීරවිල ම.වි. 11 11 100 1 47.73 67
59 ක.වි.චමල් රාජපක්‍ෂ ක.වි 10 10 100 1 47.5 68
60 මහගොඩ ක.වි. 19 18 94.74 5 52.63 62
61 පතිරාජ ම.වි. 8 8 100 1 46.88 69
62 ගොම්බද්දල විජයබා ක.වි. 12 11 91.67 10 54.17 59
63 පැරෑළිය ශ්‍රී ජිනරතන ම.වි. 10 10 100 1 45 70
63 කන්දෙගොඩ ක.වි. 10 10 100 1 45 70
64 ඕලුආර බණ්ඩාරනායක ක.වි. 7 6 85.71 14 57.14 52
65 ඉක්කපල්ලම ක.වි. 12 10 83.33 17 58.33 50
66 වේහැල්ල ක.වි. 8 8 100 1 40.63 74
67 මහහීල්ල දකුණ ඊශ්වර ක.වි. 5 5 100 1 40 75
67 උස්වැව ක.වි. 5 5 100 1 40 75
68 මාබොටුවන ක.වි. 14 12 85.71 14 53.57 60
68 බිංකම ම.වි. 7 6 85.71 14 53.57 60
68 අම්පෙ ක.වි. 7 6 85.71 14 53.57 60
69 ජඳුර ක.වි. 23 20 86.96 13 51.09 65
70 හ‍ත්පෝරුව ක.වි. 4 4 100 1 37.5 78
70 සාමෝදාගම ක.වි. 2 2 100 1 37.5 78
70 රන්මිහිතැන්න ක.වි. 2 2 100 1 37.5 78
70 ගැමුණුපුර ක.වි. 4 4 100 1 37.5 78
70 මාමනදොල ක.වි. 2 2 100 1 37.5 78
70 ඊරියතොට ම.වි. 10 8 80 18 57.5 51
71 ශ්‍රි රෝහණ ක.වි. 19 15 78.95 19 56.58 54
72 පහළගම ක.වි. 12 10 83.33 17 52.08 63
73 මීගහගොඩ ක.වි. 14 13 92.86 8 39.29 76
74 බැදිගම්තොට ක.වි. 8 6 75 22 56.25 56
75 මෙදේරිපිටිය ක.වි. 14 11 78.57 20 51.79 64
76 නාවිමන උතුර ක.වි. 5 5 100 1 30 84
77 කන්දෙවත්ත අල්-මිරාන් ක.වි. 13 11 84.62 16 42.31 72
78 හම්මෑලිය ක.වි. 1 1 100 1 25 86
78 කැටැන්දොල ක.වි. 1 1 100 1 25 86
79 තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි. 20 17 85 15 38.75 77
80 බෝධිමළුව ක.වි. 10 8 80 18 42.5 71
81 එන්සල්වත්ත දෙමළ ක.විද්‍යාලය 15 12 80 18 41.67 73
82 රොන්නදූව ක.වි. 6 5 83.33 17 37.5 78
83 මැදවල විජය ක.වි. 5 4 80 18 40 75
83 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 5 4 80 18 40 75
84 තල්ගස්වල දෙමළ ක.වි. 12 10 83.33 17 33.33 81
85 කිරිවැල්දොල ක.වි. 5 4 80 18 35 80
86 අනින්කන්ද දෙමළ ක.වි. 9 7 77.78 21 30.56 83
87 දිවිතුර දෙමල ක.වි. 16 12 75 22 32.81 82
88 කෝන්කරහේන ක.වි. 9 6 66.67 24 36.11 79
89 කුලීගොඩ සුමන ක.වි. 13 9 69.23 23 28.85 85
90 ශ්‍රී ඉන්ද්‍රරතන ක.වි. 5 3 60 25 35 80
91 දෙද්දුවාවල ක.වි. 3 2 66.67 24 25 86
92 විලයාල ක. විද්‍යාලය 5 3 60 25 20 87
93 ධම්මසාර ක.වි. 2 1 50 26 25 86
94 බැරගම ක.වි 4 2 50 26 18.75 88
95 ඇල්ලෙවෙල ක.වි. 2 1 50 26 12.5 89
96 සපුගොඩ රතනපාල ක.වි. 1 0 0 27 0 90