අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 උඩුගම 328 303 92.38 3 51.91 1
2 අකුරැස්ස 292 273 93.49 2 50.43 3
3 දෙනියාය 323 302 93.5 1 49.85 4
4 මුලටියන 282 258 91.49 5 50.98 2
5 මාතර 436 395 90.6 6 49.25 5
6 වලස්මුල්ල 251 230 91.63 4 47.31 7
7 ඇල්පිටිය 465 412 88.6 8 48.23 6
8 තංගල්ල 299 266 88.96 7 42.73 9
9 අම්බලන්ගොඩ 507 426 84.02 10 43.1 8
10 හම්බන්තොට 395 336 85.06 9 40.32 10
11 ගාල්ල 962 802 83.37 11 39.22 11
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 3 3 100 1 100 1
1 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 9 9 100 1 100 1
2 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 14 14 100 1 80.36 2
3 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 2 2 100 1 75 3
4 දෙනියාය ම.ම.වි 27 27 100 1 62.96 5
5 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 2 2 100 1 62.5 6
6 ගාමිණී ම.ම.වි. 29 28 96.55 2 65.52 4
7 මාතර ම.ම.වි. 13 13 100 1 61.54 7
7 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 26 26 100 1 61.54 7
8 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 22 22 100 1 61.36 8
9 කොට‍පොල ම.වි 9 9 100 1 61.11 9
10 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 13 13 100 1 59.62 11
11 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 13 13 100 1 57.69 12
12 නෙළුව ජාතික පාසල 19 19 100 1 56.58 13
13 ආනන්ද ම.ම.වි. 28 27 96.43 3 55.36 16
14 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 10 10 100 1 50 18
14 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 8 7 87.5 13 62.5 6
14 දෙබරවැව ම.ම.වි. 4 4 100 1 50 18
14 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 3 3 100 1 50 18
15 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 29 27 93.1 5 56.03 14
16 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 23 20 86.96 14 59.78 10
17 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 15 15 100 1 45 26
18 විජිත ම.ම.වි. 9 8 88.89 11 55.56 15
19 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 29 27 93.1 5 50.86 17
20 දේවානන්ද විද්‍යාලය 12 12 100 1 43.75 28
21 කටුවන ජාතික පාසල 11 11 100 1 43.18 29
22 කතළුව ම.ම වි. 10 10 100 1 42.5 31
23 වඳුරඹ ම.ම.වි. 36 33 91.67 7 47.92 22
24 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 49 44 89.8 9 48.98 20
25 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 27 25 92.59 6 45.37 25
26 මහානාග ජාතික පාසල 6 6 100 1 37.5 35
27 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 25 22 88 12 49 19
28 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 9 8 88.89 11 47.22 23
29 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 15 13 86.67 15 48.33 21
30 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 56 50 89.29 10 45.54 24
31 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 29 28 96.55 2 37.93 34
32 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 3 3 100 1 33.33 39
33 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 10 9 90 8 42.5 31
34 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 23 20 86.96 14 44.57 27
35 තිහගොඩ ජාතික පාසල 18 17 94.44 4 36.11 36
36 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 63 56 88.89 11 41.27 32
37 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 22 19 86.36 16 43.18 29
38 රේවත ජාතික පාසල 25 22 88 12 39 33
39 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 24 20 83.33 17 42.71 30
40 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 18 16 88.89 11 33.33 39
41 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 15 13 86.67 15 33.33 39
42 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 37 30 81.08 18 35.81 37
43 සුරියවැව ජාතික පාසල 36 29 80.56 19 36.11 36
44 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 20 16 80 20 30 42
45 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 22 17 77.27 21 29.55 43
46 සුචී ජාතික පාසල 13 10 76.92 22 26.92 44
47 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 8 5 62.5 23 34.38 38
48 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 8 5 62.5 23 31.25 40
49 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 13 7 53.85 25 30.77 41
50 මහින්ද විද්‍යාලය 10 6 60 24 22.5 45
51 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 11 4 36.36 26 11.36 46
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කෝංගල ම.ම.වි. 7 7 100 1 78.57 1
2 පිටබැද්දර ම.වි. 12 12 100 1 75 2
3 තලල්ල දකුණ ම.වි. 11 11 100 1 72.73 3
4 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 13 13 100 1 69.23 4
5 උනවටුන ම.වි. 4 4 100 1 68.75 5
6 රෝහණ විදුහල 16 16 100 1 67.19 6
7 මාරඹ ම.වි. 9 9 100 1 66.67 7
8 පෝද්දිවල ම.වි. 15 15 100 1 61.67 8
9 මාකඳුර ම.ම.වි. 9 9 100 1 61.11 9
10 නියාගම විජිත ම.වි. 5 5 100 1 60 11
11 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 11 11 100 1 59.09 12
12 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 37 36 97.3 2 60.81 10
13 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 7 7 100 1 57.14 15
14 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 8 8 100 1 56.25 16
15 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 9 9 100 1 55.56 17
16 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 27 27 100 1 53.7 19
17 ‍මොදරවාන ම.වි. 5 5 100 1 50 22
17 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 3 3 100 1 50 22
17 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 4 4 100 1 50 22
17 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 11 10 90.91 9 59.09 12
18 කොටුව ජනාධිපති වි. 9 8 88.89 13 58.33 13
19 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 17 16 94.12 4 52.94 20
20 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 7 7 100 1 46.43 27
21 මිද්දෙණිය ම.වි. 6 6 100 1 45.83 29
22 මිරිස්වත්ත ම.වි. 17 16 94.12 4 51.47 21
23 ඕපාත ම.වි. 16 14 87.5 14 57.81 14
24 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 10 9 90 11 55 18
24 මලිදුව ම.වි. 5 5 100 1 45 30
24 අමුගොඩ ම.වි. 15 15 100 1 45 30
25 රෝහණ ම.වි. 17 16 94.12 4 50 22
26 දෙනිපිටිය ම.වි. 4 4 100 1 43.75 32
26 ඉල්මා ම.වි. 4 4 100 1 43.75 32
27 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 16 15 93.75 5 48.44 23
28 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 20 19 95 3 46.25 28
29 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 27 25 92.59 7 47.22 25
30 යටගල ම.වි. 46 41 89.13 12 50 22
31 මිරිස්ස ම.ම.වි. 8 8 100 1 37.5 40
31 බෝලාන ම.වි. 2 2 100 1 37.5 40
32 රිටිගහයාය ම.වි. 9 9 100 1 36.11 42
33 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 15 14 93.33 6 41.67 35
34 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 64 58 90.63 10 43.75 32
34 තල්පාවිල ම.ම.වි. 16 14 87.5 14 46.88 26
35 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 3 3 100 1 33.33 46
36 මාගෙදර ම.වි. 4 3 75 25 56.25 16
36 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 12 10 83.33 19 47.92 24
36 මහානාම ම.වි. 8 7 87.5 14 43.75 32
37 තිස්සමහාරාම ම.වි. 10 8 80 23 50 22
38 රන්න ම.වි. 34 31 91.18 8 37.5 40
39 උඩයාල ම.වි. 7 6 85.71 16 42.86 33
40 අලපලාදෙණිය ම.වි. 13 11 84.62 17 42.31 34
41 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 55 48 87.27 15 39.09 38
42 උඩුගම ම.වි. 27 22 81.48 21 44.44 31
43 විහාරගල ම.වි. 3 3 100 1 25 53
43 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 6 5 83.33 19 41.67 35
43 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 4 3 75 25 50 22
43 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 22 20 90.91 9 34.09 44
43 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 18 16 88.89 13 36.11 42
43 තලාව ම.වි. 6 5 83.33 19 41.67 35
43 කහදූව ම.වි. 9 8 88.89 13 36.11 42
44 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 36 30 83.33 19 40.28 37
45 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 13 11 84.62 17 38.46 39
46 බටපොල ම.ම.වි. 41 33 80.49 22 41.46 36
47 දොරපෙ ම.වි. 15 12 80 23 41.67 35
48 අතුරලිය ම.වි. 7 6 85.71 16 35.71 43
49 නිහිළුව ම.වි 14 12 85.71 16 32.14 49
50 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 19 16 84.21 18 32.89 47
51 ගෝනගල ම.වි. 23 19 82.61 20 33.7 45
52 ගිංතොට ම.වි. 24 20 83.33 19 30.21 51
53 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 13 10 76.92 24 32.69 48
54 කඹුරුගමුව ම.වි. 11 8 72.73 28 36.36 41
55 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 15 11 73.33 27 31.67 50
56 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 16 12 75 25 26.56 52
57 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 24 18 75 25 25 53
58 මඩකුඹුර ම.වි. 35 26 74.29 26 24.29 54
59 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 13 9 69.23 29 23.08 55
60 මාදම්පා ම.ම.වි. 14 9 64.29 30 25 53
61 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 15 8 53.33 31 25 53
62 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 2 1 50 32 25 53
63 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 10 5 50 32 20 56
64 දබරැල්ල ම.වි. 6 3 50 32 16.67 57
65 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 19 9 47.37 33 14.47 58
66 සුධර්මා ම.වි. 4 1 25 34 6.25 59
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 හියාරේ ම.වි 1 1 100 1 100 1
1 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 1 1 100 1 100 1
2 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 5 5 100 1 95 2
3 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 6 6 100 1 87.5 3
4 පල්ලත්තර ම.වි. 3 3 100 1 83.33 4
5 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 4 4 100 1 81.25 5
6 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 2 2 100 1 75 6
6 දීයගහ බටහිර ම.වි. 6 6 100 1 75 6
6 පොල්පගොඩ ම.වි. 18 18 100 1 75 6
6 කොටවාය ම.වි. 1 1 100 1 75 6
6 කන්දෙගොඩ ම.වි. 2 2 100 1 75 6
6 දම්පැල්ල ම.වි. 1 1 100 1 75 6
6 බඩබද්ද ම.වි. 1 1 100 1 75 6
6 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 11 11 100 1 75 6
6 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 19 19 100 1 75 6
6 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 2 2 100 1 75 6
6 උඩලමත්ත ම.වි. 10 10 100 1 75 6
6 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 2 2 100 1 75 6
7 වරකපිටිය ම.වි. 10 10 100 1 67.5 7
8 කිතලගම බටහිර ම.වි. 3 3 100 1 66.67 8
9 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 23 23 100 1 66.3 9
10 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 13 13 100 1 65.38 10
11 හල්ලල ම.වි. 10 10 100 1 65 11
12 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 26 26 100 1 63.46 12
13 දෙනගම ම.වි. 4 4 100 1 62.5 13
14 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 21 21 100 1 61.9 14
15 ගින්නලිය ම.වි. 7 7 100 1 60.71 15
16 ගොඩඋඩ ම.වි. 10 10 100 1 60 16
17 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 8 8 100 1 59.38 17
18 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 6 6 100 1 58.33 18
18 නාඳුගල ම.වි. 3 3 100 1 58.33 18
18 කොග්ගල්ල ම.වි. 6 6 100 1 58.33 18
18 මාපලගම ම.ම.වි. 3 3 100 1 58.33 18
18 ගුරුකන්ද ම.වි. 9 9 100 1 58.33 18
19 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 16 16 100 1 57.81 19
20 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 13 13 100 1 57.69 20
20 දෙබොක්කාව ම.වි. 13 13 100 1 57.69 20
20 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 13 13 100 1 57.69 20
21 මාමඩල ම.වි. 7 7 100 1 57.14 22
21 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 7 7 100 1 57.14 22
22 පිටදෙණිය ම.වි. 9 9 100 1 55.56 23
23 ගන්දර ම.වි. 5 5 100 1 55 24
23 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 5 5 100 1 55 24
24 කොරඹුරුවාන ම.වි. 7 7 100 1 53.57 26
24 අලුත්වල ම.වි. 7 7 100 1 53.57 26
24 බෝධිරාජ ම.වි. 14 14 100 1 53.57 26
25 හත්තක ම.වි. 9 9 100 1 52.78 27
26 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 10 10 100 1 52.5 28
26 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 10 10 100 1 52.5 28
27 අකුරැස්ස ම.වි. 27 27 100 1 51.85 31
28 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 4 4 100 1 50 32
28 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 4 4 100 1 50 32
28 කහවත්ත ම.වි. 12 12 100 1 50 32
28 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 4 4 100 1 50 32
28 තෙලිකඩ ම.වි. 1 1 100 1 50 32
28 කුඩාහීල්ල ම.වි. 1 1 100 1 50 32
28 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 4 4 100 1 50 32
28 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 4 4 100 1 50 32
28 දෙමටපිටිය ම.වි. 2 2 100 1 50 32
28 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 3 3 100 1 50 32
28 හොරගොඩ ම.වි. 7 7 100 1 50 32
28 හඳුගල ම.වි. 2 2 100 1 50 32
28 ගලගම ම.වි. 1 1 100 1 50 32
28 කාවන්තිස්සපුර ම.වි. 5 5 100 1 50 32
29 ගණේගොඩ ම.වි. 10 9 90 7 57.5 21
30 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 8 8 100 1 46.88 36
31 මුරුතවෙල ම.වි. 7 7 100 1 46.43 37
32 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 13 13 100 1 46.15 38
33 බතීගම ම.වි. 5 5 100 1 45 40
34 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 12 11 91.67 4 52.08 30
34 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 4 4 100 1 43.75 43
35 මැදවැලෑන ම.වි. 3 3 100 1 41.67 47
35 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 3 3 100 1 41.67 47
35 වීරියගම ම.වි. 9 9 100 1 41.67 47
35 අත්තුඩාව ම.වි. 3 3 100 1 41.67 47
36 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 11 11 100 1 40.91 48
37 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 23 22 95.65 2 44.57 41
38 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 7 7 100 1 39.29 50
39 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 11 10 90.91 5 47.73 35
39 බඳගිරිය ම.වි. 22 19 86.36 11 52.27 29
40 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 19 17 89.47 8 48.68 33
41 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 4 4 100 1 37.5 54
41 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 4 4 100 1 37.5 54
41 පල්ලාවෙල ම.වි. 2 2 100 1 37.5 54
42 විල්පිට ම.වි. 11 10 90.91 5 45.45 39
43 බෙංගමුව ම.වි. 5 5 100 1 35 57
44 හෑගල්ල ම.වි. 11 10 90.91 5 43.18 44
45 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 9 8 88.89 9 44.44 42
45 අපරැක්ක ම.වි. 3 3 100 1 33.33 59
45 මහාබෝධි ම.වි. 3 3 100 1 33.33 59
45 බමුණුගම ම.වි. 12 11 91.67 4 41.67 47
45 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 6 5 83.33 13 50 32
45 රන්තොටුවිල ම.වි. 12 11 91.67 4 41.67 47
46 ඌරගහ ම.වි. 34 27 79.41 18 53.68 25
47 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 42 38 90.48 6 42.26 46
48 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 7 6 85.71 12 46.43 37
48 කොකාවල ම.වි. 7 6 85.71 12 46.43 37
49 යටලමත්ත ම.වි. 11 9 81.82 15 50 32
50 අත්තනයාල ම.වි. 8 7 87.5 10 43.75 43
50 නින්දාන ම.වි. 12 10 83.33 13 47.92 34
50 ඕවිටිගමුව ක.වි. 8 7 87.5 10 43.75 43
51 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 9 8 88.89 9 41.67 47
52 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 11 10 90.91 5 38.64 52
53 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 7 6 85.71 12 42.86 45
54 කළුබෝවිටියන ම.වි. 15 14 93.33 3 35 57
55 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 9 8 88.89 9 38.89 51
55 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 9 8 88.89 9 38.89 51
56 පල්ලෙගම ම.වි. 12 11 91.67 4 35.42 56
57 ශාන්ත මරියා ම.වි. 3 3 100 1 25 69
57 ඉඳුරුව ම.වි. 2 2 100 1 25 69
57 හුලංදාව දෙමළ ම.වි. 1 1 100 1 25 69
57 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 10 9 90 7 35 57
57 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 5 4 80 17 45 40
57 හව්පෙ ම.වි. 5 4 80 17 45 40
57 හොරවින්න ම.වි. 2 2 100 1 25 69
58 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 7 6 85.71 12 35.71 55
59 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 6 5 83.33 13 37.5 54
60 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 17 14 82.35 14 38.24 53
61 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 11 9 81.82 15 38.64 52
62 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි. 9 8 88.89 9 30.56 62
63 හොරේවෙල ම.වි. 8 6 75 20 43.75 43
64 කහඳ ම.වි. 9 7 77.78 19 38.89 51
64 ඉත්තදෙමළිය ම.වි. 3 2 66.67 23 50 32
64 හිඟුරකන්ද ම.වි. 6 5 83.33 13 33.33 59
65 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 11 8 72.73 21 43.18 44
65 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 11 9 81.82 15 34.09 58
66 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 8 7 87.5 10 28.13 67
67 අම්බලන්තොට ම.වි. 15 12 80 17 35 57
68 ඕල්කට් ම.වි. 16 13 81.25 16 29.69 64
69 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 5 4 80 17 30 63
70 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 12 8 66.67 23 41.67 47
70 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 15 12 80 17 28.33 66
70 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 6 5 83.33 13 25 69
70 නබඩගස්වැව ම.වි. 9 7 77.78 19 30.56 62
71 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 4 3 75 20 31.25 61
72 දෑරංගල ම.වි. 10 7 70 22 35 57
72 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 5 4 80 17 25 69
73 මීගස්ආර ම.වි. 12 9 75 20 29.17 65
74 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 8 6 75 20 28.13 67
75 අක්මීමන ම.වි. 12 9 75 20 27.08 68
76 අඹගහහේන ම.වි. 3 2 66.67 23 33.33 59
76 පලපොත ම.වි. 6 4 66.67 23 33.33 59
76 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 5 3 60 24 40 49
77 උල්ලල ම.වි. 3 2 66.67 23 25 69
77 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 3 2 66.67 23 25 69
77 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 3 2 66.67 23 25 69
77 හපුගල ම.වි. 3 2 66.67 23 25 69
77 මහසෙන්පුර ම.වි. 15 9 60 24 31.67 60
78 වැලිපටන්විල ම.වි. 6 4 66.67 23 20.83 70
79 මුලන ම.වි. 5 3 60 24 25 69
80 නරාවල ම.වි. 3 2 66.67 23 16.67 72
80 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 3 2 66.67 23 16.67 72
81 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 9 5 55.56 26 25 69
82 නවදගල ම.වි. 8 4 50 27 28.13 67
83 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 2 1 50 27 25 69
83 කම්බුස්සාවල ම.වි. 2 1 50 27 25 69
83 අඟුලුගහ ම.වි. 7 4 57.14 25 17.86 71
84 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 4 2 50 27 12.5 73
84 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 4 2 50 27 12.5 73
84 අරන්වෙල ම.වි. 2 1 50 27 12.5 73
85 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 7 3 42.86 28 10.71 74
86 ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි. 5 2 40 29 10 75
87 බෙරලපනාතර ම.වි. 3 1 33.33 30 8.33 76
88 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 1 0 0 31 0 77
88 බලගොඩ ම.වි. 1 0 0 31 0 77
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කපුගම ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 සිටිනාමළුව ක.වි. 1 1 100 1 100 1
2 උඩුකාව ක.වි. 3 3 100 1 91.67 2
3 පියතිස්ස ම.වි. 2 2 100 1 87.5 3
4 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය 3 3 100 1 83.33 4
5 බැමිණියන්විල ක.වි. 4 4 100 1 75 5
5 හුලංකන්ද ක.වි. 9 9 100 1 75 5
5 නාවිමන උතුර ක.වි. 3 3 100 1 75 5
5 බැදිගම ක.වි. 3 3 100 1 75 5
5 තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි. 1 1 100 1 75 5
6 මාමඩවිල මලියදේව ම.වි. 13 13 100 1 69.23 6
7 තලාව ක.වි. 3 3 100 1 66.67 7
7 ලබුහේන්ගොඩ ක.වි. 3 3 100 1 66.67 7
7 මහහීල්ල දකුණ ඊශ්වර ක.වි. 3 3 100 1 66.67 7
8 නිමලව ක.වි. 5 5 100 1 65 8
8 විද්‍යාදර්ශ ක.වි. 5 5 100 1 65 8
8 හප්පිටිය ක.වි. 5 5 100 1 65 8
8 රැකව ක.වි. 5 5 100 1 65 8
9 සිරි අබේතිස්ස ක.වි. 12 12 100 1 64.58 9
10 සපුගොඩ රතනපාල ක.වි. 7 7 100 1 64.29 10
11 දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි. 4 4 100 1 62.5 11
11 පුවක්ගහහේන ක.වි. 2 2 100 1 62.5 11
11 පොල්ගහවිල ධර්මරාජ ම.වි. 2 2 100 1 62.5 11
11 ඉලුක්මුල්ල ක.වි. 2 2 100 1 62.5 11
11 කන්දෙබැද්ද ක.වි. 2 2 100 1 62.5 11
11 වලකන්ද ම.වි. 6 6 100 1 62.5 11
11 දෙද්දුවාවල ක.වි. 2 2 100 1 62.5 11
12 මලිදූව ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 9 9 100 1 61.11 12
13 කිරිලිපන ක.වි. 7 7 100 1 60.71 13
14 මී ඇල්ල කරගොඩ ක.වි. 5 5 100 1 60 14
14 දොඩම්පහළ ක.වි. 5 5 100 1 60 14
15 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 8 8 100 1 59.38 15
16 වාව්ව ක.වි. 3 3 100 1 58.33 16
16 මහආර ක.වි. 3 3 100 1 58.33 16
16 කුඩාවැල්ල ජයවික්‍රම ම.වි. 6 6 100 1 58.33 16
16 තුඹේ ක.වි. 3 3 100 1 58.33 16
16 රාජපුරගොඩ ක.වි. 3 3 100 1 58.33 16
17 නිදන්ගල ක.වි. 11 11 100 1 56.82 18
18 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි. 4 4 100 1 56.25 19
18 ශ්‍රී සාසනචන්ද්‍ර ම.වි. 4 4 100 1 56.25 19
19 පොළොම්මාරුව ක.වි. 9 9 100 1 55.56 20
20 ගෝඨයිම්බරගම ක.වි. 5 5 100 1 55 21
20 උඩගොමඩිය ක.වි. 10 10 100 1 55 21
20 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 5 5 100 1 55 21
20 රන්දොඹ් දම්නද ක.වි. 5 5 100 1 55 21
20 කඩිහිංගල ම.වි. 5 5 100 1 55 21
20 උඩුවිල ක.වි. 5 5 100 1 55 21
20 වැලිදෙණිය ක.වි. 5 5 100 1 55 21
21 කඹුරුපිටිය ම.වි. 30 29 96.67 2 57.5 17
21 අකුරුගොඩ සේනානි ක.වි. 6 6 100 1 54.17 22
22 බිංකම ම.වි. 7 7 100 1 53.57 23
23 සාමෝදාගම ක.වි. 7 7 100 1 50 25
23 කහව රතනසාර ම.වි. 2 2 100 1 50 25
23 දෙනගම නැගෙනහිර ක.වි. 2 2 100 1 50 25
23 හල්පතොට ක.වි. 9 9 100 1 50 25
23 අගලබඩ ක.වි. 3 3 100 1 50 25
23 පරමානන්ද ම.වි 1 1 100 1 50 25
23 ශ්‍රී ගුණානන්ද ක.වි. 4 4 100 1 50 25
23 නැදිගම්විල ක.වි. 1 1 100 1 50 25
23 වාඩිය සිල්වා ක.වි. 3 3 100 1 50 25
23 නාවිමන මහාරාජ ම.වි. 3 3 100 1 50 25
23 සිරි අබේතිස්ස ම.වි. 3 3 100 1 50 25
23 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 1 1 100 1 50 25
23 නතුවල ක.වි. 2 2 100 1 50 25
23 හ‍ත්පෝරුව ක.වි. 2 2 100 1 50 25
23 මහගොඩ ක.වි. 2 2 100 1 50 25
23 රන්සෑගොඩ දකුණ ක.වි 3 3 100 1 50 25
23 සීනිමෝදර ක.වි. 1 1 100 1 50 25
23 රදාවෙල ක.වි. 4 4 100 1 50 25
23 පරදුව ආදර්ශ ක.වි 6 6 100 1 50 25
23 පනන්වෙල ක.වි. 2 2 100 1 50 25
23 රන්න වාඩියගොඩ ක.වි. 3 3 100 1 50 25
23 සියඹලාගස්විල ඥානෝදය ක.වි. 2 2 100 1 50 25
23 කැටන්දොල ක.වි. 6 6 100 1 50 25
23 ඉගලතලාව ක.වි. 1 1 100 1 50 25
23 වල්පොල ගුණතිලක ක.වි. 5 5 100 1 50 25
23 පෝරඹ ක.වි. 4 4 100 1 50 25
24 දෙබරවැව ක.වි. 16 15 93.75 3 53.13 24
25 පැරෑළිය ශ්‍රී ජිනරතන ම.වි. 7 7 100 1 46.43 28
26 කඩොල්ගල්ල ක.වි. 6 6 100 1 45.83 29
26 ගැමුණුපුර ක.වි. 6 6 100 1 45.83 29
27 ශ්‍රී ධම්මදස්සි ම.වි 9 8 88.89 8 55.56 20
28 ඌරල ක.වි. 4 4 100 1 43.75 32
28 අකුරුගොඩ ක.වි. 4 4 100 1 43.75 32
28 උලහිටියාව ක.වි. 4 4 100 1 43.75 32
28 මණ්ඩලපුර ක.වි. 4 4 100 1 43.75 32
29 සාම්මලේ විද්‍යානන්ද ක.වි. 7 7 100 1 42.86 33
30 මොරකැටිආර ක.වි. 3 3 100 1 41.67 34
30 කට්ටකඩුව ක.වි. 3 3 100 1 41.67 34
30 කනහලාගම ක.වි. 3 3 100 1 41.67 34
30 පරගල ක.වි. 6 6 100 1 41.67 34
30 නායකවත්ත රාජපක්ෂ ක.වි. 3 3 100 1 41.67 34
30 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 3 3 100 1 41.67 34
31 හිඟුරමුලන ශ්‍රී පේමානන්ද ක.වි. 10 10 100 1 40 35
31 අ‍භයපුර ක.වි 5 5 100 1 40 35
31 ලේල්වල ගිගුම්මඩුව ක.වි. 5 5 100 1 40 35
32 ගොඩවානගොඩ ක.වි. 4 4 100 1 37.5 38
32 හත්තොටුව ක.වි. 2 2 100 1 37.5 38
32 හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි. 10 9 90 7 47.5 27
32 හම්මෑලිය ක.වි. 2 2 100 1 37.5 38
32 වැලිහේන ක.වි. 6 6 100 1 37.5 38
32 බැරගම ජනපද ක.වි 2 2 100 1 37.5 38
32 කුඩාගොඩ ක.වි. 2 2 100 1 37.5 38
32 උණාකූරුව ක.වි. 2 2 100 1 37.5 38
32 අතුබොදේ ක.වි. 4 4 100 1 37.5 38
33 ගොඩපිටිය ක.වි. 17 15 88.24 9 48.53 26
34 කයිකාවල ශ්‍රී රේවත ක.වි. 7 7 100 1 35.71 40
35 වැදිගම්වැව ක.වි 5 5 100 1 35 41
36 සුගතපාල ගොඩවත්ත ක.වි. 9 8 88.89 8 44.44 30
36 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 3 3 100 1 33.33 43
36 රන්සෑගොඩ උතුර ක.වි. 6 5 83.33 12 50 25
37 පල්ලෙමලල ක.වි. 4 4 100 1 31.25 45
37 විලයාල ක. විද්‍යාලය 12 11 91.67 5 39.58 36
37 වත්තහේන සිරි සුචරිත ක.වි. 4 4 100 1 31.25 45
38 ශ්‍රි රෝහණ ක.වි. 5 4 80 13 50 25
39 රඹුක්කැටිය ක.වි. 11 10 90.91 6 38.64 37
40 බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි. 14 13 92.86 4 35.71 40
41 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 48 40 83.33 12 44.27 31
42 නාවල ක.වි. 1 1 100 1 25 50
42 දෙල්ලව ම.වි. 9 8 88.89 8 36.11 39
42 පට්ටිගල ක.වි. 2 2 100 1 25 50
42 පින්නදුව ජයන්ති ම.වි. 1 1 100 1 25 50
42 අකුරුබැබිල ක.වි. 4 3 75 14 50 25
42 නාරංඕවිට සුමනසිරි ම.වි. 1 1 100 1 25 50
42 මිරිස්වත්ත මුතුමාල ක.වි. 1 1 100 1 25 50
42 සමන්පුර ම.වි. 8 7 87.5 10 37.5 38
42 සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි. 1 1 100 1 25 50
42 ලේල්වල ක.වි 1 1 100 1 25 50
42 වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි. 1 1 100 1 25 50
43 පනාකඩුව ක.වි. 7 6 85.71 11 35.71 40
44 ධර්මාලෝක ක.වි. 10 8 80 13 40 35
44 අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි. 10 8 80 13 40 35
45 හීනටිය ක.වි. 8 6 75 14 43.75 32
46 මිදිගම ම.වි. 7 6 85.71 11 32.14 44
47 තලපලකන්ද ක.වි. 5 4 80 13 30 46
48 දීයගහ නැගෙනහිර ක.වි. 6 4 66.67 18 41.67 34
48 දෙල්පෝන ශ්‍රී ගිරිමානන්ද ක.වි. 3 2 66.67 18 41.67 34
48 ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. 33 23 69.7 17 38.64 37
49 අනුරුද්ධ ක.වි. 11 8 72.73 15 34.09 42
50 මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. 4 3 75 14 31.25 45
51 ඊරියතොට ම.වි. 8 6 75 14 28.13 49
52 දොළහේන ක.වි. 3 2 66.67 18 33.33 43
52 සිරි පියරතන ක.වි. 3 2 66.67 18 33.33 43
52 ගොඩවෙල ක.වි. 7 5 71.43 16 28.57 48
52 තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. 6 4 66.67 18 33.33 43
52 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි. 4 3 75 14 25 50
53 බැරගම ක.වි 7 5 71.43 16 25 50
54 අබේසේකරගම ම.වි. 6 4 66.67 18 29.17 47
55 කෝන්කරහේන ක.වි. 4 3 75 14 18.75 52
56 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි. 3 2 66.67 18 25 50
56 හල්විටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 6 4 66.67 18 25 50
56 ඉහළ විටියල ශ්‍රි ගුණරතන ක.වි. 3 2 66.67 18 25 50
57 ගෝනදෙණිය ක.වි. 9 6 66.67 18 22.22 51
58 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 11 7 63.64 19 25 50
59 පලොල්පිටිය ම.වි. 2 1 50 21 37.5 38
60 මාබොටුවන ක.වි. 5 3 60 20 25 50
61 ඉඹුල්ගොඩ ක.වි. 3 2 66.67 18 16.67 53
62 තලහගම ක.වි. 2 1 50 21 25 50
62 බොනවිස්ටා ම.වි. 6 3 50 21 25 50
63 කුලීගොඩ සුමන ක.වි. 21 10 47.62 22 16.67 53
64 අඟුල්මඩුව ක.වි. 2 1 50 21 12.5 54
64 ග්‍රාමිණී ම.වි. 2 1 50 21 12.5 54
64 ගල්පමුණ ක.වි. 2 1 50 21 12.5 54
64 වලවෙවත්ත ම.වි. 8 4 50 21 12.5 54
64 මාමනදොල ක.වි. 2 1 50 21 12.5 54
64 ලේල්වල වික්‍රමසිංහ ක.වි. 6 3 50 21 12.5 54
65 පලල්ල ක.වි. 3 1 33.33 24 16.67 53
65 කිරිබතාවිල ක.වි 8 3 37.5 23 12.5 54
66 ශ්‍රී ඉන්ද්‍රරතන ක.වි. 3 1 33.33 24 8.33 55
67 මාරකොල්ලිය ක.වි. 1 0 0 25 0 56
67 බෝවල ක.වි. 1 0 0 25 0 56
67 කැටැන්දොල ක.වි. 1 0 0 25 0 56