අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
මාතර
ශිල්ප කලා
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාතර 25 25 100 1 85 1
2 දෙවිනුවර 28 28 100 1 76.79 2
3 වැලිගම 16 16 100 1 67.19 3
ශිල්ප කලා
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 11 11 100 1 93.18 1
2 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 7 7 100 1 85.71 2
3 අර්ෆා ම.ම.වි. 3 3 100 1 66.67 3
4 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 6 6 100 1 45.83 4
ශිල්ප කලා
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 තල්පාවිල ම.ම.වි. 14 14 100 1 78.57 1
ශිල්ප කලා
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගන්දර ම.වි. 28 28 100 1 76.79 1