අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ශිල්ප කලා
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 තංගල්ල 11 11 100 1 88.64 1
2 මුලටියන 58 58 100 1 87.93 2
3 දෙනියාය 7 7 100 1 85.71 3
4 හම්බන්තොට 8 8 100 1 84.38 5
5 ගාල්ල 92 91 98.91 2 84.51 4
6 මාතර 69 69 100 1 77.54 6
7 අකුරැස්ස 88 88 100 1 75.28 7
8 වලස්මුල්ල 24 24 100 1 73.96 8
9 ඇල්පිටිය 13 13 100 1 67.31 9
10 උඩුගම 20 20 100 1 65 10
11 අම්බලන්ගොඩ 11 10 90.91 3 54.55 11
ශිල්ප කලා
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 9 9 100 1 100 1
1 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 1 1 100 1 100 1
2 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 23 23 100 1 94.57 2
3 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 11 11 100 1 93.18 3
4 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 40 40 100 1 92.5 4
5 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 3 3 100 1 91.67 5
6 මහානාග ජාතික පාසල 10 10 100 1 90 6
7 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 7 7 100 1 85.71 7
7 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 7 7 100 1 85.71 7
8 දෙබරවැව ම.ම.වි. 8 8 100 1 84.38 8
9 අර්ෆා ම.ම.වි. 3 3 100 1 66.67 9
10 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 20 20 100 1 65 10
10 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 10 10 100 1 65 10
11 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 6 6 100 1 45.83 12
12 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 11 10 90.91 2 54.55 11
ශිල්ප කලා
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාකඳුර ම.ම.වි. 5 5 100 1 90 1
2 අතුරලිය ම.වි. 4 4 100 1 87.5 2
2 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 14 14 100 1 87.5 2
3 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 63 62 98.41 2 81.35 3
4 තල්පාවිල ම.ම.වි. 14 14 100 1 78.57 4
5 ‍මොදරවාන ම.වි. 8 8 100 1 75 5
ශිල්ප කලා
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මුරුතවෙල ම.වි. 3 3 100 1 100 1
2 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 3 3 100 1 83.33 2
3 ගන්දර ම.වි. 28 28 100 1 76.79 3
4 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 20 20 100 1 75 4
4 මොරයාය ම.වි. 3 3 100 1 75 4
5 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 12 12 100 1 70.83 5
6 ශාන්ත මරියා ම.වි. 10 10 100 1 67.5 6
7 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 3 3 100 1 66.67 7
8 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 39 39 100 1 62.82 8
ශිල්ප කලා
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 වටගෙදරමුල්ල ක.වි. 2 2 100 1 75 1
1 බිංකම ම.වි. 1 1 100 1 75 1