අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අම්බලන්ගොඩ 1 1 100 1 100 1
2 මාතර 10 10 100 1 82.5 2
3 මුලටියන 1 1 100 1 75 3
4 ගාල්ල 17 16 94.12 3 60.29 4
5 තංගල්ල 66 64 96.97 2 45.45 6
6 ඇල්පිටිය 8 7 87.5 4 53.13 5
7 හම්බන්තොට 8 8 100 1 37.5 7
ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 1 1 100 1 100 1
2 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 21 21 100 1 51.19 3
3 ගාමිණී ම.ම.වි. 1 1 100 1 50 4
4 මහින්ද විද්‍යාලය 9 8 88.89 2 58.33 2
ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 1 1 100 1 75 1
2 උනවටුන ම.වි. 4 4 100 1 68.75 2
3 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 38 36 94.74 2 42.76 3
ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගුරුකන්ද ම.වි. 7 6 85.71 1 53.57 1
ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 දොඩම්පහළ ක.වි. 10 10 100 1 82.5 1
2 සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි. 1 1 100 1 75 2
3 කුඩාවැල්ල ජයවික්‍රම ම.වි. 4 4 100 1 56.25 3
4 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 3 3 100 1 50 4
5 බටඅත දකුණ ක.වි. 8 8 100 1 37.5 5
6 පොළොම්මාරුව ක.වි. 1 1 100 1 25 6
6 සීනිමෝදර ක.වි. 2 2 100 1 25 6