අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අකුරැස්ස 516 484 93.8 2 62.55 1
2 වලස්මුල්ල 443 418 94.36 1 60.33 2
3 දෙනියාය 510 476 93.33 3 57.84 3
4 ගාල්ල 908 833 91.74 4 57.21 4
5 තංගල්ල 513 451 87.91 5 51.02 5
6 මාතර 460 386 83.91 7 47.45 6
7 අම්බලන්ගොඩ 395 345 87.34 6 42.66 8
8 ඇල්පිටිය 486 400 82.3 8 44.73 7
9 මුලටියන 435 353 81.15 9 41.38 9
10 උඩුගම 425 344 80.94 10 40.76 10
11 හම්බන්තොට 820 641 78.17 11 38.69 11
කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මහානාග ජාතික පාසල 4 4 100 1 100 1
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 9 9 100 1 100 1
1 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 2 2 100 1 100 1
2 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 41 41 100 1 98.78 2
3 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 15 15 100 1 91.67 3
4 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 30 30 100 1 89.17 4
5 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 24 24 100 1 86.46 5
6 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 9 9 100 1 86.11 6
7 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 16 16 100 1 85.94 7
8 තිහගොඩ ජාතික පාසල 14 14 100 1 78.57 8
9 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 17 17 100 1 73.53 10
10 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 15 15 100 1 73.33 12
11 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 25 24 96 4 76 9
12 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 49 48 97.96 2 70.41 14
13 මහින්ද විද්‍යාලය 16 15 93.75 10 73.44 11
14 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 15 15 100 1 66.67 18
15 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 42 40 95.24 7 70.24 15
16 කොට‍පොල ම.වි 28 26 92.86 13 70.54 13
17 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 14 13 92.86 13 69.64 16
18 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 21 20 95.24 7 66.67 18
19 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 23 22 95.65 6 65.22 20
20 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 19 18 94.74 8 65.79 19
21 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 31 29 93.55 11 66.94 17
22 රාහුල විද්‍යාලය 17 17 100 1 60.29 23
23 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 24 23 95.83 5 62.5 21
24 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 23 21 91.3 14 65.22 20
25 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 4 4 100 1 56.25 26
26 දෙනියාය ම.ම.වි 45 42 93.33 12 61.11 22
27 දෙබරවැව ම.ම.වි. 29 28 96.55 3 56.03 27
28 විජිත ම.ම.වි. 11 11 100 1 52.27 29
29 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 33 31 93.94 9 57.58 25
30 සුරියවැව ජාතික පාසල 2 2 100 1 50 31
31 සුචී ජාතික පාසල 21 21 100 1 47.62 35
32 කටුවන ජාතික පාසල 31 28 90.32 15 55.65 28
33 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 4 4 100 1 43.75 39
34 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 13 11 84.62 21 57.69 24
35 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 31 26 83.87 23 55.65 28
36 වඳුරඹ ම.ම.වි. 55 48 87.27 17 49.09 32
37 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 54 47 87.04 18 48.15 34
38 රේවත ජාතික පාසල 6 5 83.33 24 50 31
39 ආනන්ද ම.ම.වි. 36 31 86.11 20 44.44 38
40 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 16 14 87.5 16 42.19 40
41 මාතර ම.ම.වි. 23 19 82.61 25 46.74 36
42 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 11 9 81.82 26 45.45 37
43 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 16 12 75 29 51.56 30
44 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 47 35 74.47 30 48.4 33
45 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 110 95 86.36 19 36.14 42
46 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 25 21 84 22 37 41
47 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 21 16 76.19 28 34.52 43
48 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 22 17 77.27 27 31.82 46
49 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 70 49 70 31 32.86 45
50 ගාමිණී ම.ම.වි. 20 14 70 31 30 47
51 නෙළුව ජාතික පාසල 47 31 65.96 32 28.19 50
52 කතළුව ම.ම වි. 21 12 57.14 34 29.76 48
53 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 43 25 58.14 33 28.49 49
54 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 6 3 50 35 33.33 44
55 දේවානන්ද විද්‍යාලය 7 4 57.14 34 25 51
56 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 6 3 50 35 20.83 52
කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 රෝහණ ම.වි. 2 2 100 1 100 1
1 ‍මොදරවාන ම.වි. 9 9 100 1 100 1
2 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 6 6 100 1 95.83 2
3 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 3 3 100 1 91.67 3
4 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 5 5 100 1 85 4
4 කඹුරුගමුව ම.වි. 5 5 100 1 85 4
5 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 9 9 100 1 80.56 5
6 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 11 11 100 1 79.55 6
7 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 19 19 100 1 78.95 7
7 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 38 38 100 1 78.95 7
8 දබරැල්ල ම.වි. 19 19 100 1 76.32 8
9 තල්පාවිල ම.ම.වි. 3 3 100 1 75 9
10 ගිංතොට ම.වි. 36 36 100 1 63.19 11
11 අලපලාදෙණිය ම.වි. 20 19 95 7 67.5 10
11 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 2 2 100 1 62.5 12
12 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 21 21 100 1 61.9 13
13 උඩයාල ම.වි. 13 13 100 1 61.54 14
14 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 21 21 100 1 59.52 16
15 අතුරලිය ම.වි. 6 6 100 1 58.33 17
15 පිටබැද්දර ම.වි. 3 3 100 1 58.33 17
16 ඕපාත ම.වි. 19 19 100 1 57.89 18
17 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 5 5 100 1 55 22
18 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 22 22 100 1 54.55 24
19 කහදූව ම.වි. 24 23 95.83 5 58.33 17
20 මාදම්පා ම.ම.වි. 26 25 96.15 3 57.69 19
21 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 51 49 96.08 4 56.86 20
22 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 22 21 95.45 6 56.82 21
22 තලල්ල දකුණ ම.වි. 11 11 100 1 52.27 26
23 මිද්දෙණිය ම.වි. 36 35 97.22 2 54.86 23
24 සුධර්මා ම.වි. 6 6 100 1 50 27
25 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 10 10 100 1 47.5 30
26 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 18 17 94.44 9 52.78 25
27 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 35 32 91.43 11 55 22
27 මහානාම ම.වි. 7 7 100 1 46.43 33
28 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 18 18 100 1 45.83 35
29 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 20 18 90 13 55 22
30 මලිදුව ම.වි. 19 18 94.74 8 50 27
31 මිරිස්වත්ත ම.වි. 12 12 100 1 43.75 36
31 රෝහණ විදුහල 4 4 100 1 43.75 36
32 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 19 18 94.74 8 48.68 29
32 නිහිළුව ම.වි 19 18 94.74 8 48.68 29
33 මාකඳුර ම.ම.වි. 24 23 95.83 5 46.88 32
34 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 3 3 100 1 41.67 42
35 උනවටුන ම.වි. 14 14 100 1 41.07 43
36 ගෝනගල ම.වි. 24 19 79.17 21 61.36 15
37 මාරඹ ම.වි. 18 16 88.89 14 50 27
38 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 6 6 100 1 37.5 48
39 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 40 35 87.5 16 49.38 28
40 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 35 33 94.29 10 42.14 40
41 රන්න ම.වි. 61 53 86.89 17 47.13 31
42 ඉල්මා ම.වි. 6 5 83.33 20 50 27
43 උඩුගම ම.වි. 11 10 90.91 12 40.91 44
44 රිටිගහයාය ම.වි. 8 7 87.5 16 43.75 36
45 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 17 15 88.24 15 42.65 38
46 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 13 11 84.62 19 46.15 34
47 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 5 5 100 1 30 56
48 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 22 19 86.36 18 39.77 46
49 දෙනිපිටිය ම.වි. 8 7 87.5 16 37.5 48
49 බටපොල ම.ම.වි. 3 3 100 1 25 59
50 මාගෙදර ම.වි. 79 61 77.22 24 40.19 45
51 යටගල ම.වි. 81 61 75.31 26 41.98 41
52 විහාරගල ම.වි. 16 12 75 27 42.19 39
53 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 19 15 78.95 22 38.16 47
54 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 22 17 77.27 23 39.77 46
55 බෝලාන ම.වි. 41 30 73.17 30 42.68 37
56 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 30 23 76.67 25 34.17 52
57 මාගම ම.වි. 19 15 78.95 22 30.26 55
58 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 47 34 72.34 31 32.45 54
59 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 15 11 73.33 29 30 56
60 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 50 34 68 33 34.5 51
61 කෝංගල ම.ම.වි. 12 8 66.67 34 35.42 49
62 පෝද්දිවල ම.වි. 31 23 74.19 28 26.61 58
63 දොරපෙ ම.වි. 14 10 71.43 32 28.57 57
64 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 3 2 66.67 34 25 59
65 කොටුව ජනාධිපති වි. 32 18 56.25 38 35.16 50
66 මඩකුඹුර ම.වි. 21 12 57.14 37 33.33 53
67 තලාව ම.වි. 9 6 66.67 34 22.22 62
68 අමුගොඩ ම.වි. 16 10 62.5 35 23.44 61
69 තිස්සමහාරාම ම.වි. 34 21 61.76 36 23.53 60
70 නියාගම විජිත ම.වි. 7 4 57.14 37 21.43 63
71 මිරිස්ස ම.ම.වි. 2 1 50 39 25 59
72 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 20 9 45 40 17.5 64
73 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 1 0 0 41 0 65
කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 කුඩාහීල්ල ම.වි. 3 3 100 1 100 1
1 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 2 2 100 1 100 1
2 වරකපිටිය ම.වි. 8 8 100 1 93.75 2
3 දම්පැල්ල ම.වි. 3 3 100 1 91.67 3
4 හොරගොඩ ම.වි. 14 14 100 1 91.07 4
5 මැදගංගොඩ ම.වි. 5 5 100 1 90 5
6 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 4 4 100 1 87.5 6
7 කොකාවල ම.වි. 5 5 100 1 85 7
8 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 8 8 100 1 84.38 8
9 විල්පිට ම.වි. 13 13 100 1 82.69 9
10 හඳුගල ම.වි. 15 15 100 1 81.67 10
11 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 10 10 100 1 77.5 11
12 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 2 2 100 1 75 12
12 මුල්ගිරිගල ම.වි. 1 1 100 1 75 12
12 ඉත්තදෙමළිය ම.වි. 2 2 100 1 75 12
12 පස්ගොඩ ම.වි. 11 11 100 1 75 12
12 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 4 4 100 1 75 12
13 පල්ලෙගම ම.වි. 29 29 100 1 68.97 13
14 ගලගම ම.වි. 4 4 100 1 68.75 14
14 නාඳුගල ම.වි. 4 4 100 1 68.75 14
14 හියාරේ ම.වි 4 4 100 1 68.75 14
15 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 25 25 100 1 68 15
16 අපරැක්ක ම.වි. 7 7 100 1 67.86 16
17 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 10 10 100 1 67.5 17
18 කන්දෙගොඩ ම.වි. 3 3 100 1 66.67 18
18 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 3 3 100 1 66.67 18
18 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 6 6 100 1 66.67 18
18 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 3 3 100 1 66.67 18
19 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 5 5 100 1 65 20
19 අරන්වෙල ම.වි. 5 5 100 1 65 20
20 පිටදෙණිය ම.වි. 2 2 100 1 62.5 22
20 පොල්පගොඩ ම.වි. 24 24 100 1 62.5 22
20 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 12 12 100 1 62.5 22
20 ඕවිටිගමුව ක.වි. 2 2 100 1 62.5 22
20 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 12 12 100 1 62.5 22
20 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 2 2 100 1 62.5 22
21 හොරවින්න ම.වි. 9 9 100 1 61.11 24
22 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 16 16 100 1 60.94 25
23 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 10 10 100 1 60 26
23 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 15 15 100 1 60 26
24 බෙංගමුව ම.වි. 27 27 100 1 59.26 27
25 අකුරැස්ස ම.වි. 38 38 100 1 59.21 28
26 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 6 6 100 1 58.33 29
26 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 6 6 100 1 58.33 29
27 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 10 10 100 1 57.5 30
28 සියාරපිටිය ම.වි. 7 7 100 1 57.14 32
28 දෑරංගල ම.වි. 14 14 100 1 57.14 32
29 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 18 18 100 1 56.94 33
30 මුරුතවෙල ම.වි. 12 12 100 1 56.25 34
31 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 17 16 94.12 5 61.76 23
32 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 13 13 100 1 55.77 35
33 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 18 18 100 1 55.56 36
34 අත්තුඩාව ම.වි. 5 5 100 1 55 37
34 උඩමලල ම.වි. 5 5 100 1 55 37
35 හපුගල ම.වි. 41 40 97.56 2 57.32 31
36 නබඩගස්වැව ම.වි. 14 14 100 1 53.57 38
36 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 14 14 100 1 53.57 38
37 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 8 7 87.5 14 65.63 19
37 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 8 8 100 1 53.13 39
38 හොරේවෙල ම.වි. 9 9 100 1 52.78 40
38 කහවත්ත ම.වි. 9 9 100 1 52.78 40
38 අක්මීමන ම.වි. 9 9 100 1 52.78 40
39 අම්බල ම.වි. 10 9 90 9 62.5 22
40 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 4 4 100 1 50 46
40 අඹගහහේන ම.වි. 6 6 100 1 50 46
40 උඩලමත්ත ම.වි. 1 1 100 1 50 46
40 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 10 10 100 1 50 46
40 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 16 16 100 1 50 46
40 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 9 8 88.89 12 61.11 24
40 බඩබද්ද ම.වි. 1 1 100 1 50 46
40 ගුරුකන්ද ම.වි. 4 4 100 1 50 46
40 කම්බුස්සාවල ම.වි. 7 6 85.71 16 64.29 21
40 තලුන්න ම.වි. 11 11 100 1 50 46
41 අඟුලුගහ ම.වි. 21 20 95.24 4 52.38 41
42 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 9 9 100 1 47.22 49
43 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 33 32 96.97 3 50 46
44 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 6 6 100 1 45.83 51
45 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 22 22 100 1 45.45 52
46 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 5 5 100 1 45 53
46 අලුත්වල ම.වි. 5 5 100 1 45 53
47 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 14 13 92.86 6 51.79 43
48 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 4 4 100 1 43.75 55
48 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 12 11 91.67 8 52.08 42
48 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 4 4 100 1 43.75 55
49 ශ්‍රීපති ම.වි. 13 13 100 1 42.31 57
50 මාමඩල ම.වි. 28 26 92.86 6 49.11 47
51 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 3 3 100 1 41.67 60
51 ශාන්ත මරියා ම.වි. 3 3 100 1 41.67 60
52 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 8 7 87.5 14 53.13 39
52 පල්ලත්තර ම.වි. 8 6 75 26 65.63 19
53 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 15 13 86.67 15 51.67 44
54 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 4 4 100 1 37.5 65
54 නරාවල ම.වි. 6 6 100 1 37.5 65
54 හත්තක ම.වි. 2 2 100 1 37.5 65
55 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 21 18 85.71 16 51.19 45
56 බෙරලපනාතර ම.වි. 52 46 88.46 13 48.08 48
57 බෙරලිහෙල ම.වි. 10 10 100 1 35 68
58 ගණේගොඩ ම.වි. 13 12 92.31 7 42.31 57
59 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 8 7 87.5 14 46.88 50
60 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 3 3 100 1 33.33 71
61 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 13 11 84.62 18 48.08 48
62 කොටවාය ම.වි. 28 25 89.29 11 41.96 59
62 කොග්ගල්ල ම.වි. 4 4 100 1 31.25 74
62 බතීගම ම.වි. 4 4 100 1 31.25 74
63 බෙලිදෙණිය ම.වි. 5 5 100 1 30 75
63 හෑගල්ල ම.වි. 5 5 100 1 30 75
64 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 16 14 87.5 14 42.19 58
65 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 19 17 89.47 10 39.47 63
66 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 22 18 81.82 20 45.45 52
67 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 2 2 100 1 25 82
67 කළුබෝවිටියන ම.වි. 10 9 90 9 35 68
67 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 4 3 75 26 50 46
67 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 9 8 88.89 12 36.11 67
67 අත්තනයාල ම.වි. 2 2 100 1 25 82
67 මුරවැසිහේන ම.වි 5 5 100 1 25 82
68 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 20 17 85 17 38.75 64
69 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 9 7 77.78 24 44.44 54
70 ගින්නලිය ම.වි. 16 13 81.25 22 40.63 61
70 නවදගල ම.වි. 8 7 87.5 14 34.38 69
71 බඳගිරිය ම.වි. 28 22 78.57 23 42.86 56
72 මීගස්ආර ම.වි. 27 22 81.48 21 39.81 62
73 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 14 12 85.71 16 33.93 70
74 මිගහජදුර ම.වි. 22 18 81.82 20 36.36 66
75 මහාබෝධි ම.වි. 7 6 85.71 16 32.14 72
76 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 7 6 85.71 16 28.57 77
77 රන්තොටුවිල ම.වි. 6 5 83.33 19 29.17 76
77 මාපලගම ම.ම.වි. 6 5 83.33 19 29.17 76
78 උල්ලල ම.වි. 3 2 66.67 30 41.67 60
79 දීයගහ බටහිර ම.වි. 4 3 75 26 31.25 74
79 මොරයාය ම.වි. 4 3 75 26 31.25 74
80 අම්බලන්තොට ම.වි. 37 28 75.68 25 28.38 78
81 මුලන ම.වි. 8 6 75 26 28.13 79
82 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි. 12 9 75 26 25 82
82 මහසෙන්පුර ම.වි. 6 4 66.67 30 33.33 71
82 හල්ලල ම.වි. 4 3 75 26 25 82
82 ඕල්කට් ම.වි. 19 13 68.42 29 31.58 73
83 වැලිපටන්විල ම.වි. 10 7 70 28 27.5 80
84 යටලමත්ත ම.වි. 7 5 71.43 27 25 82
85 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 6 4 66.67 30 29.17 76
86 බලගොඩ ම.වි. 6 4 66.67 30 25 82
86 කොරඹුරුවාන ම.වි. 3 2 66.67 30 25 82
87 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 5 3 60 31 30 75
88 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 12 8 66.67 30 22.92 83
89 වැලිගත්ත ම.වි. 4 2 50 36 37.5 65
90 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 6 4 66.67 30 16.67 86
91 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 9 5 55.56 34 25 82
92 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 15 8 53.33 35 26.67 81
93 වීරියගම ම.වි. 16 9 56.25 33 21.88 84
94 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 26 15 57.69 32 17.31 85
95 දෙබොක්කාව ම.වි. 9 5 55.56 34 13.89 88
96 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 2 1 50 36 12.5 89
97 රෝහණ ම.වි. 7 3 42.86 37 14.29 87
98 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 3 1 33.33 38 16.67 86
99 බෝධිරාජ ම.වි. 1 0 0 39 0 90
99 කිතලගම බටහිර ම.වි. 2 0 0 39 0 90
99 මැදවැලෑන ම.වි. 2 0 0 39 0 90
කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 2 2 100 1 100 1
1 තුඹේ ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 ග්‍රාමිණී ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 පට්ටිගල ක.වි. 3 3 100 1 100 1
1 නතුවල ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 මානම්පිට රතනසාර ම.වි. 1 1 100 1 100 1
2 පුවක්ගහහේන ක.වි. 7 7 100 1 96.43 2
3 අගලබඩ ක.වි. 4 4 100 1 93.75 3
4 නැදිගම්විල ක.වි. 4 4 100 1 87.5 4
4 නලගම සිංහල ක.වි. 2 2 100 1 87.5 4
4 සාමෝදාගම ක.වි. 2 2 100 1 87.5 4
5 පරදුව ආදර්ශ ක.වි 8 8 100 1 84.38 5
6 මොරකැටිආර ක.වි. 3 3 100 1 83.33 6
6 රන්මුදුවැව ක.වි. 3 3 100 1 83.33 6
6 මහහීල්ල දකුණ ඊශ්වර ක.වි. 3 3 100 1 83.33 6
6 හීන්දෑලිය ක.වි. 3 3 100 1 83.33 6
7 හබරත්තවල ක.වි. 7 7 100 1 82.14 7
8 වතුකන්ද ක.වි. 4 4 100 1 81.25 8
8 කඩොල්ගල්ල ක.වි. 4 4 100 1 81.25 8
9 ඉලුක්මුල්ල ක.වි. 6 6 100 1 79.17 10
10 අකුරුගොඩ ක.වි. 7 7 100 1 78.57 11
11 පෝරඹ ක.වි. 20 20 100 1 75 12
11 කට්ටකඩුව ක.වි. 5 5 100 1 75 12
11 ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් ආදර්ශ ක.වි. 1 1 100 1 75 12
11 උඩදෙණිය ක.වි. 3 3 100 1 75 12
11 පනන්වෙල ක.වි. 4 4 100 1 75 12
11 ලේල්වල ක.වි 4 4 100 1 75 12
12 බෝවල ක.වි. 14 13 92.86 5 80.36 9
13 උලහිටියාව ක.වි. 19 19 100 1 68.42 15
14 සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි. 7 7 100 1 67.86 16
15 පොළොම්මාරුව ක.වි. 24 24 100 1 67.71 17
16 කන්දෙබැද්ද ක.වි. 3 3 100 1 66.67 18
16 කනහලාගම ක.වි. 3 3 100 1 66.67 18
17 ශ්‍රී සාසනචන්ද්‍ර ම.වි. 12 12 100 1 64.58 20
18 මීගහවෙල ක.වි. 4 4 100 1 62.5 22
18 ගල්පමුණ ක.වි. 2 2 100 1 62.5 22
18 කීරිපිටිය ක.වි. 6 6 100 1 62.5 22
18 දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි. 2 2 100 1 62.5 22
19 සිරි අබේතිස්ස ම.වි. 8 8 100 1 59.38 23
19 දෙදියගල ක.වි. 8 7 87.5 12 71.88 13
20 වලකන්ද ම.වි. 3 3 100 1 58.33 24
20 හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි. 6 6 100 1 58.33 24
21 කොළවෙනිගම ම.වි. 13 12 92.31 6 65.38 19
22 මොලොග්ගමුව ක.වි. 7 7 100 1 57.14 25
23 තලපත්කන්ද ක.වි. 15 13 86.67 13 70 14
24 බෝපගොඩ සුගීෂ්වර ම.වි. 24 22 91.67 8 64.58 20
24 දන්දෙණිය ක.වි. 4 4 100 1 56.25 26
25 අගලිය ම.වි. 9 9 100 1 55.56 27
26 හකුරුවෙල ක.වි. 12 11 91.67 8 62.5 22
27 වාඩිය සිල්වා ක.වි. 7 7 100 1 53.57 29
27 දේවාලේගම ක.වි. 7 7 100 1 53.57 29
27 අතුබොදේ ක.වි. 7 7 100 1 53.57 29
28 වැලිවිටිය ම.වි. 9 9 100 1 52.78 31
28 සිරි අබේතිස්ස ක.වි. 9 8 88.89 11 63.89 21
29 අකුරුගොඩ සේනානි ක.වි. 10 10 100 1 52.5 32
30 වැලිකැටිය ක.වි. 14 14 100 1 51.79 33
31 හත්තොටුව ක.වි. 1 1 100 1 50 34
31 මලිදූව ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 19 19 100 1 50 34
31 ඉගලතලාව ක.වි. 1 1 100 1 50 34
31 ඔයගාව රණවරනාවැව ක.වි. 2 2 100 1 50 34
31 කන්දිල්පාන ක.වි. 2 2 100 1 50 34
31 හප්පිටිය ක.වි. 2 2 100 1 50 34
31 උඩගොමඩිය ක.වි. 6 6 100 1 50 34
31 කුඩාගොඩ ක.වි. 1 1 100 1 50 34
31 මාඳුව ක.වි. 6 6 100 1 50 34
31 වලවෙවත්ත ම.වි. 3 3 100 1 50 34
31 මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. 1 1 100 1 50 34
31 තාරපේරිය ක.වි. 3 3 100 1 50 34
31 ඌරල ක.වි. 2 2 100 1 50 34
31 ඉඹුල්ගොඩ ක.වි. 6 6 100 1 50 34
31 පට්ටියපොල ක.වි. 2 2 100 1 50 34
32 අ‍භයපුර ක.වි 9 9 100 1 47.22 40
32 හම්මෑලිය ක.වි. 9 9 100 1 47.22 40
33 කිරිලිපන ක.වි. 17 16 94.12 3 52.94 30
34 තිස්සපුර ක.වි. 8 8 100 1 46.88 41
35 ගෝඨයිම්බරගම ක.වි. 6 6 100 1 45.83 43
35 හල්විටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 6 5 83.33 16 62.5 22
36 සියඹලාගස්විල ඥානෝදය ක.වි. 4 4 100 1 43.75 45
36 ඊරියතොට ම.වි. 4 4 100 1 43.75 45
36 බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි. 20 19 95 2 48.75 35
36 උණාකූරුව ක.වි. 4 4 100 1 43.75 45
37 නායකවත්ත රාජපක්ෂ ක.වි. 11 11 100 1 43.18 46
38 රන්සෑගොඩ උතුර ක.වි. 7 7 100 1 42.86 47
39 නිමලව ක.වි. 10 9 90 9 52.5 32
40 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි. 6 6 100 1 41.67 49
40 බූස්ස ම.වි. 3 3 100 1 41.67 49
40 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි. 15 14 93.33 4 48.33 37
40 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 3 3 100 1 41.67 49
40 තලහගම ක.වි. 6 6 100 1 41.67 49
40 තල්වත්ත අභිනව ක.වි. 9 9 100 1 41.67 49
40 දම්මුල්ලගොඩ ක.වි. 3 3 100 1 41.67 49
41 ගැමුණුපුර ක.වි. 5 5 100 1 40 52
42 ගුරුගොඩැල්ල වීරසිංහ ක.වි. 9 9 100 1 38.89 53
43 මාමඩවිල මලියදේව ම.වි. 19 17 89.47 10 48.68 36
44 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 2 2 100 1 37.5 54
44 විලයාල ක. විද්‍යාලය 2 2 100 1 37.5 54
44 රදාවෙල ක.වි. 12 11 91.67 8 45.83 43
44 උඩමත්තල ක.වි. 6 6 100 1 37.5 54
44 ඇත්ගාල්මුල්ල ක.වි. 2 2 100 1 37.5 54
44 අකුරුබැබිල ක.වි. 10 9 90 9 47.5 39
45 ගොඩපිටිය ක.වි. 25 23 92 7 45 44
46 රුක්මල්පිටිය ක.වි. 9 8 88.89 11 47.22 40
47 ඇල්ලගල ක.වි. 7 7 100 1 35.71 56
47 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය 7 6 85.71 14 50 34
48 වීරවිල ම.වි. 5 4 80 17 55 28
48 වැලිහේන ක.වි. 5 5 100 1 35 58
49 පල්ලෙමලල ක.වි. 13 11 84.62 15 50 34
50 දෙල්ලව ම.වි. 3 3 100 1 33.33 59
51 උපාලි විජයවර්ධන ක.වි. 13 11 84.62 15 48.08 38
52 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 20 18 90 9 42.5 48
53 දම්පහල ක.වි. 7 6 85.71 14 46.43 42
53 විද්‍යාදර්ශ ක.වි. 14 12 85.71 14 46.43 42
54 හිඟුරමුලන ශ්‍රී පේමානන්ද ක.වි. 4 3 75 21 56.25 26
54 මැකිලියතැන්න ක.වි. 8 7 87.5 12 43.75 45
55 රඹුක්කැටිය ක.වි. 14 11 78.57 18 51.79 33
56 පනාකඩුව ක.වි. 4 3 75 21 50 34
56 වල්පොල ගුණතිලක ක.වි. 3 3 100 1 25 66
56 වටරැක ශ්‍රි සෝභිත ක.වි. 1 1 100 1 25 66
56 නාවල ක.වි. 2 2 100 1 25 66
56 ගොම්බද්දල විජයබා ක.වි. 1 1 100 1 25 66
56 මිරිස්වත්ත මුතුමාල ක.වි. 8 6 75 21 50 34
56 මාරකොල්ලිය ක.වි. 2 2 100 1 25 66
57 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි. 7 6 85.71 14 35.71 56
58 තලාව ක.වි. 5 4 80 17 40 52
59 මී ඇල්ල කරගොඩ ක.වි. 4 3 75 21 43.75 45
60 ආනන්ද විජය ක.වි. 13 10 76.92 20 40.38 51
61 කැටන්දොල ක.වි. 9 7 77.78 19 38.89 53
62 බිංකම ම.වි. 8 6 75 21 40.63 50
63 අළුපොත්දෙණිය ක.වි. 5 4 80 17 30 62
64 රන්සෑගොඩ දකුණ ක.වි 6 5 83.33 16 25 66
64 ගැටමාන්න උතුර ක.වි. 3 2 66.67 26 41.67 49
65 මහආර ක.වි. 10 8 80 17 27.5 64
66 සමන්පුර ම.වි. 13 9 69.23 24 36.54 55
67 රුවන්වැල්ල ක.වි. 5 4 80 17 25 66
67 මණ්ඩලපුර ක.වි. 5 4 80 17 25 66
67 සපුගොඩ රතනපාල ක.වි. 10 8 80 17 25 66
68 පිටවල්ගමුව ක.වි. 10 7 70 23 32.5 60
69 පුස්තෝමුල්ල ක.වි. 12 8 66.67 26 35.42 57
70 වැදිගම්වැව ක.වි 4 3 75 21 25 66
70 රන්දොඹ් දම්නද ක.වි. 6 4 66.67 26 33.33 59
70 ජඳුර ක.වි. 2 1 50 33 50 34
70 උස්වැව ක.වි. 3 2 66.67 26 33.33 59
70 තෙලුල්ල ක.වි. 38 26 68.42 25 31.58 61
70 ශ්‍රී ධීරානන්ද ම.වි. 14 9 64.29 27 35.71 56
70 වකමුල්ල ක.වි. 3 2 66.67 26 33.33 59
71 මීපාවිට ක.වි. 7 5 71.43 22 25 66
72 පින්නදුව ජයන්ති ම.වි. 4 3 75 21 18.75 69
73 සිටිනාමළුව ක.වි. 6 4 66.67 26 25 66
74 බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.වි. 5 3 60 29 30 62
75 නාරංඕවිට පොරවගම ම.වි. 7 5 71.43 22 17.86 70
76 ශ්‍රී ධම්මදස්සි ම.වි 16 10 62.5 28 26.56 65
77 හ‍ත්පෝරුව ක.වි. 6 4 66.67 26 20.83 67
78 කඹුරුපිටිය ම.වි. 16 9 56.25 31 28.13 63
79 ලේල්වල ගිගුම්මඩුව ක.වි. 3 2 66.67 26 16.67 72
80 කරඹගල්මුල්ල ක.වි. 5 3 60 29 20 68
80 දෙනිය පිංගම ක.වි. 5 3 60 29 20 68
80 උඩුකාව ක.වි. 5 3 60 29 20 68
81 පහළ අන්දරවැව ක.වි. 7 4 57.14 30 17.86 70
81 ගජනායකගම ක.වි. 5 3 60 29 15 73
81 කරතොට ක.වි. 7 4 57.14 30 17.86 70
82 ගොන්නොරුව ක.වි. 17 9 52.94 32 17.65 71
83 ග‍ඟේයාය ක.වි. 6 3 50 33 16.67 72
84 රොටවල ක.වි. 4 2 50 33 12.5 75
85 බෙරලිහෙල ක.වි. 7 3 42.86 34 14.29 74
86 ශ්‍රී පියරතන ක.වි. 5 2 40 35 10 76
86 ඉහළ විටියල ශ්‍රි ගුණරතන ක.වි. 5 2 40 35 10 76
87 කිවුල ක.වි. 7 2 28.57 37 17.86 70
88 බැරගම ක.වි 3 1 33.33 36 8.33 77
88 සිරි පියරතන ක.වි. 6 2 33.33 36 8.33 77
88 අඟුල්මඩුව ක.වි. 3 1 33.33 36 8.33 77
89 බැරගම ජනපද ක.වි 4 1 25 38 12.5 75
90 කිරින්ද මුස්ලිම් ක.වි. 4 1 25 38 6.25 78
90 කහඳමෝදර ක.වි. 8 2 25 38 6.25 78
91 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 5 1 20 39 5 79
92 උනැල්ල ජයන්ති ක.වි. 4 0 0 40 0 80
92 රැකව ක.වි. 2 0 0 40 0 80