අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගාල්ල 1730 1720 99.42 3 87.76 1
2 මාතර 1936 1922 99.28 4 87.07 2
3 අකුරැස්ස 384 383 99.74 1 84.9 3
4 වලස්මුල්ල 787 780 99.11 5 83.96 4
5 අම්බලන්ගොඩ 899 895 99.56 2 81.92 5
6 තංගල්ල 620 614 99.03 6 81.17 6
7 මුලටියන 487 478 98.15 7 79.39 7
8 හම්බන්තොට 916 890 97.16 9 71.81 9
8 දෙනියාය 312 299 95.83 11 73.13 8
9 ඇල්පිටිය 532 522 98.12 8 69.5 10
10 උඩුගම 270 262 97.04 10 67.41 11
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 33 33 100 1 98.48 1
2 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 139 139 100 1 97.84 2
3 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 155 155 100 1 97.74 3
4 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 22 22 100 1 97.73 4
5 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 213 213 100 1 97.18 5
6 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 273 273 100 1 96.25 6
7 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 68 68 100 1 95.59 7
8 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 195 195 100 1 94.74 8
9 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 75 75 100 1 94.67 9
10 රාහුල විද්‍යාලය 314 314 100 1 94.51 10
11 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 64 64 100 1 94.14 11
12 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 55 55 100 1 93.64 12
13 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 333 333 100 1 92.94 13
14 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 159 159 100 1 92.77 14
15 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 265 264 99.62 2 92.17 15
16 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 176 176 100 1 91.48 17
17 මහින්ද විද්‍යාලය 151 150 99.34 4 91.72 16
18 දෙබරවැව ම.ම.වි. 184 184 100 1 90.9 18
19 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 101 100 99.01 5 90.84 19
20 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 196 196 100 1 89.29 20
21 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 27 27 100 1 88.89 21
22 දේවානන්ද විද්‍යාලය 118 118 100 1 88.77 22
23 කටුවන ජාතික පාසල 53 53 100 1 88.21 23
24 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 44 44 100 1 87.5 24
25 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 52 52 100 1 87.02 25
26 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 35 35 100 1 86.43 26
27 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 11 11 100 1 86.36 27
28 සුචී ජාතික පාසල 18 18 100 1 84.72 28
29 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 28 28 100 1 83.93 31
30 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 163 162 99.39 3 84.51 29
31 විජිත ම.ම.වි. 54 54 100 1 83.8 32
32 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 92 92 100 1 83.42 34
33 ගාමිණී ම.ම.වි. 28 28 100 1 83.04 35
33 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 56 56 100 1 83.04 35
34 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 42 42 100 1 82.74 36
35 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 82 81 98.78 8 83.54 33
36 දෙනියාය ම.ම.වි 42 42 100 1 81.55 39
37 මාතර ම.ම.වි. 188 186 98.94 6 82.58 37
38 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 12 12 100 1 81.25 40
39 වඳුරඹ ම.ම.වි. 29 28 96.55 14 84.48 30
40 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 42 42 100 1 80.95 43
41 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 98 96 97.96 10 81.89 38
42 ආනන්ද ම.ම.වි. 109 109 100 1 79.82 44
43 සුරියවැව ජාතික පාසල 73 72 98.63 9 81.16 41
44 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 7 7 100 1 78.57 45
44 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 70 70 100 1 78.57 45
45 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 43 43 100 1 78.49 46
46 මහානාග ජාතික පාසල 34 34 100 1 77.94 48
47 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 94 91 96.81 13 81.12 42
48 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 86 85 98.84 7 78.2 47
49 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 60 60 100 1 74.17 49
50 රේවත ජාතික පාසල 64 64 100 1 72.27 51
51 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 51 48 94.12 17 77.94 48
52 මින්හාත් ජාතික පාසල 16 16 100 1 70.31 54
53 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 33 32 96.97 12 72.73 50
54 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 40 39 97.5 11 71.88 52
55 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 3 3 100 1 66.67 56
55 සහිරා ජාතික පාසල 3 3 100 1 66.67 56
56 අර්ෆා ම.ම.වි. 38 36 94.74 16 71.71 53
57 කතළුව ම.ම වි. 24 24 100 1 62.5 58
58 නෙළුව ජාතික පාසල 41 39 95.12 15 67.07 55
59 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 27 27 100 1 60.19 59
60 තිහගොඩ ජාතික පාසල 19 18 94.74 16 64.47 57
61 කොට‍පොල ම.වි 10 9 90 18 42.5 60
62 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 6 4 66.67 19 33.33 61
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 42 42 100 1 97.62 1
2 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 21 21 100 1 96.43 2
3 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 60 60 100 1 92.92 3
4 ‍මොදරවාන ම.වි. 9 9 100 1 91.67 4
5 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 18 18 100 1 90.28 5
6 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 10 10 100 1 90 6
7 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 27 27 100 1 89.81 7
8 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 43 43 100 1 89.53 8
9 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 82 82 100 1 89.33 9
10 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 15 15 100 1 88.33 10
11 කොටුව ජනාධිපති වි. 52 52 100 1 87.5 11
12 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 40 40 100 1 86.88 12
13 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 13 13 100 1 86.54 14
14 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 78 78 100 1 86.22 15
15 අතුරලිය ම.වි. 9 9 100 1 86.11 16
15 පිටබැද්දර ම.වි. 9 9 100 1 86.11 16
16 නිහිළුව ම.වි 10 10 100 1 85 17
17 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 47 46 97.87 3 86.7 13
18 තල්පාවිල ම.ම.වි. 27 27 100 1 84.26 18
19 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 3 3 100 1 83.33 19
20 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 63 63 100 1 82.54 20
21 මිද්දෙණිය ම.වි. 17 17 100 1 82.35 21
22 මාගම ම.වි. 7 7 100 1 82.14 22
23 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 30 29 96.67 4 85 17
24 දොරපෙ ම.වි. 13 13 100 1 80.77 23
25 ගිංතොට ම.වි. 20 20 100 1 80 24
25 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 5 5 100 1 80 24
26 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 30 30 100 1 79.17 25
27 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 27 27 100 1 77.78 27
28 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 14 14 100 1 76.79 28
29 මහානාම ම.වි. 15 15 100 1 76.67 29
30 මිරිස්වත්ත ම.වි. 16 16 100 1 76.56 30
31 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 10 10 100 1 75 31
31 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 4 4 100 1 75 31
32 මාගෙදර ම.වි. 21 20 95.24 7 78.57 26
33 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 34 34 100 1 73.53 34
34 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 23 23 100 1 72.83 37
35 බටපොල ම.ම.වි. 25 25 100 1 70 38
36 තිස්සමහාරාම ම.වි. 14 14 100 1 69.64 39
36 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 28 27 96.43 5 73.21 35
37 උනවටුන ම.වි. 9 9 100 1 69.44 40
37 දෙනිපිටිය ම.වි. 9 9 100 1 69.44 40
38 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 26 25 96.15 6 73.08 36
39 මාකඳුර ම.ම.වි. 21 20 95.24 7 73.81 33
40 රෝහණ විදුහල 12 12 100 1 68.75 41
40 සුධර්මා ම.වි. 20 20 100 1 68.75 41
41 කෝංගල ම.ම.වි. 30 28 93.33 11 74.17 32
42 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 31 31 100 1 66.94 43
43 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 12 12 100 1 66.67 44
43 මාරඹ ම.වි. 6 6 100 1 66.67 44
44 දබරැල්ල ම.වි. 5 5 100 1 65 46
45 පෝද්දිවල ම.වි. 14 14 100 1 64.29 47
46 ඉල්මා ම.වි. 20 19 95 8 68.75 41
47 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 13 13 100 1 63.46 48
48 උඩයාල ම.වි. 12 12 100 1 62.5 49
48 තලල්ල දකුණ ම.වි. 2 2 100 1 62.5 49
48 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 8 8 100 1 62.5 49
49 රන්න ම.වි. 27 27 100 1 62.04 50
50 උඩුගම ම.වි. 20 19 95 8 66.25 45
50 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 20 20 100 1 61.25 51
51 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 5 5 100 1 60 52
52 යටගල ම.වි. 35 33 94.29 10 65 46
53 රිටිගහයාය ම.වි. 10 10 100 1 57.5 55
54 ගෝනගල ම.වි. 18 17 94.44 9 62.5 49
55 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 66 65 98.48 2 57.58 54
56 මලිදුව ම.වි. 5 5 100 1 55 56
57 අලපලාදෙණිය ම.වි. 14 12 85.71 15 67.86 42
58 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 16 16 100 1 53.13 58
59 රෝහණ ම.වි. 13 12 92.31 12 57.69 53
60 කහදූව ම.වි. 6 6 100 1 45.83 60
60 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 12 12 100 1 45.83 60
61 විහාරගල ම.වි. 19 19 100 1 44.74 61
62 නියාගම විජිත ම.වි. 4 4 100 1 43.75 62
63 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 3 3 100 1 41.67 63
64 මාදම්පා ම.ම.වි. 6 5 83.33 16 54.17 57
65 බෝලාන ම.වි. 43 39 90.7 13 45.93 59
66 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 5 5 100 1 35 67
67 ඕපාත ම.වි. 10 9 90 14 40 64
68 තලාව ම.වි. 16 12 75 19 43.75 62
69 ‍වරාපිටිය ම.වි. 7 6 85.71 15 32.14 70
70 මිරිස්ස ම.ම.වි. 10 8 80 17 37.5 66
71 අමුගොඩ ම.වි. 13 10 76.92 18 38.46 65
72 කඹුරුගමුව ම.වි. 12 10 83.33 16 31.25 71
73 මඩකුඹුර ම.වි. 10 8 80 17 32.5 69
74 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 11 6 54.55 20 34.09 68
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 2 2 100 1 100 1
1 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 3 3 100 1 100 1
1 පස්ගොඩ ම.වි. 6 6 100 1 100 1
1 උඩලමත්ත ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 4 4 100 1 100 1
1 දෙනගම ම.වි. 2 2 100 1 100 1
1 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 2 2 100 1 100 1
1 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 3 3 100 1 100 1
1 අත්තුඩාව ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 ගුරුකන්ද ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 දෑරංගල ම.වි. 4 4 100 1 100 1
1 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 2 2 100 1 100 1
1 එගොඩබැද්ද ම.වි. 4 4 100 1 100 1
1 වැලිපටන්විල ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 දෙබොක්කාව ම.වි. 3 3 100 1 100 1
2 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 10 10 100 1 95 2
2 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 5 5 100 1 95 2
3 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 18 18 100 1 94.44 3
4 නින්දාන ම.වි. 10 10 100 1 92.5 4
4 ශ්‍රීපති ම.වි. 10 10 100 1 92.5 4
5 දීයගහ බටහිර ම.වි. 13 13 100 1 92.31 5
6 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 3 3 100 1 91.67 6
6 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 9 9 100 1 91.67 6
6 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 3 3 100 1 91.67 6
6 කිතලගම බටහිර ම.වි. 6 6 100 1 91.67 6
7 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 11 11 100 1 88.64 7
8 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 26 26 100 1 88.46 8
9 අකුරැස්ස ම.වි. 26 26 100 1 87.5 9
9 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 8 8 100 1 87.5 9
9 අරන්වෙල ම.වි. 4 4 100 1 87.5 9
9 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 4 4 100 1 87.5 9
9 අත්තනයාල ම.වි. 2 2 100 1 87.5 9
10 බඳගිරිය ම.වි. 9 9 100 1 86.11 10
11 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 7 7 100 1 85.71 11
12 හඳුගල ම.වි. 5 5 100 1 85 12
12 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 15 15 100 1 85 12
13 හපුගල ම.වි. 13 13 100 1 84.62 13
14 නාඳුගල ම.වි. 3 3 100 1 83.33 14
14 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 24 24 100 1 83.33 14
14 කළුබෝවිටියන ම.වි. 9 9 100 1 83.33 14
14 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 3 3 100 1 83.33 14
14 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 6 6 100 1 83.33 14
14 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 3 3 100 1 83.33 14
14 අක්මීමන ම.වි. 6 6 100 1 83.33 14
15 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 14 14 100 1 82.14 15
16 රෝහණ ම.වි. 4 4 100 1 81.25 16
16 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 4 4 100 1 81.25 16
16 මොරයාය ම.වි. 4 4 100 1 81.25 16
16 හත්තක ම.වි. 8 8 100 1 81.25 16
17 කහවත්ත ම.වි. 12 12 100 1 79.17 17
17 බෙංගමුව ම.වි. 12 12 100 1 79.17 17
18 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 7 7 100 1 78.57 18
19 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 14 14 100 1 76.79 19
19 අඹගහහේන ම.වි. 14 14 100 1 76.79 19
20 ඕමාර ම.වි. 3 3 100 1 75 20
20 ගලගම ම.වි. 1 1 100 1 75 20
20 කහඳ ම.වි. 1 1 100 1 75 20
20 කොටවාය ම.වි. 6 6 100 1 75 20
20 ගොඩඋඩ ම.වි. 3 3 100 1 75 20
20 කුඩාහීල්ල ම.වි. 5 5 100 1 75 20
20 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 3 3 100 1 75 20
20 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 5 5 100 1 75 20
20 විල්පිට ම.වි. 2 2 100 1 75 20
20 නබඩගස්වැව ම.වි. 2 2 100 1 75 20
20 අම්බල ම.වි. 2 2 100 1 75 20
20 තෙලිකඩ ම.වි. 3 3 100 1 75 20
20 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි. 6 6 100 1 75 20
20 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 5 5 100 1 75 20
20 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 5 5 100 1 75 20
20 හල්ලල ම.වි. 9 9 100 1 75 20
21 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 14 14 100 1 73.21 21
22 ඕවිටිගමුව ක.වි. 9 9 100 1 72.22 22
23 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 8 8 100 1 71.88 23
24 මාමඩල ම.වි. 29 29 100 1 71.55 24
25 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 7 7 100 1 71.43 25
25 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 7 7 100 1 71.43 25
25 මීගස්ආර ම.වි. 7 7 100 1 71.43 25
26 බමුණුගම ම.වි. 6 6 100 1 70.83 26
27 මුරවැසිහේන ම.වි 5 5 100 1 70 27
28 රදනිආර ම.වි. 8 8 100 1 68.75 28
28 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 4 4 100 1 68.75 28
28 පොල්පගොඩ ම.වි. 8 8 100 1 68.75 28
28 හෑගල්ල ම.වි. 8 8 100 1 68.75 28
28 හොරේවෙල ම.වි. 20 20 100 1 68.75 28
29 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 10 10 100 1 67.5 29
30 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 3 3 100 1 66.67 30
30 අලුත්වල ම.වි. 15 15 100 1 66.67 30
30 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 3 3 100 1 66.67 30
30 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 3 3 100 1 66.67 30
30 උඩමලල ම.වි. 3 3 100 1 66.67 30
30 කොකාවල ම.වි. 6 6 100 1 66.67 30
30 මහානාගපුර ක.වි. 3 3 100 1 66.67 30
31 පිටදෙණිය ම.වි. 10 10 100 1 65 31
31 ඕල්කට් ම.වි. 20 20 100 1 65 31
32 පල්ලෙගම ම.වි. 14 14 100 1 64.29 32
33 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 6 6 100 1 62.5 33
33 බටුවන්ගල ම.වි. 2 2 100 1 62.5 33
33 මැදවැලෑන ම.වි. 2 2 100 1 62.5 33
33 යටලමත්ත ම.වි. 2 2 100 1 62.5 33
33 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 6 5 83.33 8 79.17 17
34 නවදගල ම.වි. 7 7 100 1 60.71 35
34 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 7 7 100 1 60.71 35
35 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 5 5 100 1 60 36
35 කොග්ගල්ල ම.වි. 15 14 93.33 4 66.67 30
35 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 5 5 100 1 60 36
35 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 5 5 100 1 60 36
36 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 8 8 100 1 59.38 37
37 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 3 3 100 1 58.33 38
37 අඟුලුගහ ම.වි. 6 6 100 1 58.33 38
37 විහාරගල 550 ම.වි. 3 3 100 1 58.33 38
37 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 12 12 100 1 58.33 38
38 හොරගොඩ ම.වි. 7 7 100 1 57.14 39
39 බෙරලපනාතර ම.වි. 8 7 87.5 7 68.75 28
39 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 4 4 100 1 56.25 41
39 ගණේගොඩ ම.වි. 4 4 100 1 56.25 41
40 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 17 16 94.12 3 61.76 34
41 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 5 5 100 1 55 43
41 බතීගම ම.වි. 5 5 100 1 55 43
42 රන්තොටුවිල ම.වි. 7 7 100 1 53.57 44
43 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 8 8 100 1 53.13 45
44 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 2 2 100 1 50 47
44 බෙලිදෙණිය ම.වි. 2 2 100 1 50 47
44 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 2 2 100 1 50 47
44 ඕකන්දයාය ම.වි. 2 2 100 1 50 47
44 අම්බලන්තොට ම.වි. 14 14 100 1 50 47
44 උල්ලල ම.වි. 1 1 100 1 50 47
44 මිගහජදුර ම.වි. 2 2 100 1 50 47
44 ඉඳුරුව ම.වි. 4 4 100 1 50 47
44 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි. 6 6 100 1 50 47
44 ශාන්ත මරියා ම.වි. 1 1 100 1 50 47
44 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 3 3 100 1 50 47
45 ඌරගහ ම.වි. 44 43 97.73 2 51.14 46
46 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 13 12 92.31 5 55.77 42
47 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 11 11 100 1 47.73 48
47 ගින්නලිය ම.වි. 11 10 90.91 6 56.82 40
48 බෙරලිහෙල ම.වි. 5 5 100 1 45 49
48 බෝධිරාජ ම.වි. 5 5 100 1 45 49
48 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 20 15 75 10 70 27
49 මාපලගම ම.ම.වි. 3 3 100 1 41.67 50
49 කාවන්තිස්සපුර ම.වි. 3 3 100 1 41.67 50
50 මහසෙන්පුර ම.වි. 5 5 100 1 40 51
51 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 7 7 100 1 39.29 52
52 හොරවින්න ම.වි. 4 4 100 1 37.5 53
52 සියාරපිටිය ම.වි. 2 2 100 1 37.5 53
52 කන්දෙගොඩ ම.වි. 4 4 100 1 37.5 53
53 මුරුතවෙල ම.වි. 6 5 83.33 8 50 47
53 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 3 3 100 1 33.33 54
53 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 3 3 100 1 33.33 54
54 මැදගංගොඩ ම.වි. 1 1 100 1 25 55
54 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 1 1 100 1 25 55
54 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 2 2 100 1 25 55
54 මහාබෝධි ම.වි. 2 2 100 1 25 55
55 කොරඹුරුවාන ම.වි. 4 3 75 10 37.5 53
56 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 5 4 80 9 25 55
57 වරකපිටිය ම.වි. 2 1 50 13 50 47
57 මුලන ම.වි. 5 3 60 12 40 51
57 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 8 5 62.5 11 37.5 53
58 වීරියගම ම.වි. 3 1 33.33 14 8.33 56
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාමනදොල ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 සිරි අබේතිස්ස ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 9 9 100 1 100 1
1 අතපත්තුකන්ද ක.වි. 4 4 100 1 100 1
1 දොඩම්පහළ ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 නාවිමන මහාරාජ ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 කන්දිල්පාන ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 මානම්පිට රතනසාර ම.වි. 2 2 100 1 100 1
1 ගැමුණුපුර ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 වැදිගම්වැව ක.වි 1 1 100 1 100 1
1 කඩිහිංගල ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 හීන්දෑලිය ක.වි. 3 3 100 1 100 1
2 රදාවෙල ක.වි. 7 7 100 1 96.43 2
3 ගෝඨයිම්බරගම ක.වි. 4 4 100 1 93.75 3
4 ඌරල ක.වි. 3 3 100 1 91.67 4
4 තල්වත්ත අභිනව ක.වි. 3 3 100 1 91.67 4
5 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි. 8 8 100 1 90.63 5
6 සාමෝදාගම ක.වි. 2 2 100 1 87.5 6
6 වත්තහේන සිරි සුචරිත ක.වි. 2 2 100 1 87.5 6
6 දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි. 2 2 100 1 87.5 6
6 බිංකම ම.වි. 4 4 100 1 87.5 6
6 නායකවත්ත රාජපක්ෂ ක.වි. 2 2 100 1 87.5 6
6 රන්දොඹ් දම්නද ක.වි. 4 4 100 1 87.5 6
7 සිරි අබේතිස්ස ක.වි. 5 5 100 1 85 7
7 ඔයගාව රණවරනාවැව ක.වි. 5 5 100 1 85 7
8 තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. 6 6 100 1 83.33 8
8 මිරිස්වත්ත මුතුමාල ක.වි. 3 3 100 1 83.33 8
8 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 3 3 100 1 83.33 8
8 වීරවිල ම.වි. 3 3 100 1 83.33 8
8 ක.වි.චමල් රාජපක්‍ෂ ක.වි 3 3 100 1 83.33 8
8 කොළවෙනිගම ම.වි. 3 3 100 1 83.33 8
9 හකුරුවෙල ක.වි. 4 4 100 1 81.25 9
9 හප්පිටිය ක.වි. 4 4 100 1 81.25 9
9 කට්ටකඩුව ක.වි. 4 4 100 1 81.25 9
9 පියතිස්ස ම.වි. 4 4 100 1 81.25 9
9 කිවුල ක.වි. 4 4 100 1 81.25 9
10 පෝරඹ ක.වි. 6 6 100 1 79.17 11
11 පොළොම්මාරුව ක.වි. 40 40 100 1 78.75 12
12 ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. 22 22 100 1 77.27 13
13 ශ්‍රී ධීරානන්ද ම.වි. 3 3 100 1 75 14
13 මාමඩවිල මලියදේව ම.වි. 4 4 100 1 75 14
13 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 1 1 100 1 75 14
13 ශ්‍රී සාසනචන්ද්‍ර ම.වි. 6 6 100 1 75 14
13 මහගොඩ ක.වි. 5 5 100 1 75 14
13 විද්‍යාදර්ශ ක.වි. 1 1 100 1 75 14
13 මීපාවිට ක.වි. 2 2 100 1 75 14
13 රන්න වාඩියගොඩ ක.වි. 2 2 100 1 75 14
13 රන්මිහිතැන්න ක.වි. 3 3 100 1 75 14
13 කිරිවැල්දොල ක.වි. 1 1 100 1 75 14
13 නැදිගම්විල ක.වි. 2 2 100 1 75 14
13 වාඩිය සිල්වා ක.වි. 1 1 100 1 75 14
13 රඹුක්කැටිය ක.වි. 1 1 100 1 75 14
13 කිරිලිපන ක.වි. 1 1 100 1 75 14
13 පනාකඩුව ක.වි. 2 2 100 1 75 14
14 රන්සෑගොඩ උතුර ක.වි. 5 5 100 1 70 15
15 දෙබරවැව ක.වි. 29 29 100 1 69.83 16
16 ඉක්කපල්ලම ක.වි. 14 14 100 1 69.64 17
17 මහආර ක.වි. 4 4 100 1 68.75 18
17 ගෝනදෙණිය ක.වි. 4 4 100 1 68.75 18
18 කඹුරුපිටිය ම.වි. 24 21 87.5 2 80.95 10
19 බැරගම ජනපද ක.වි 7 7 100 1 67.86 19
20 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 6 6 100 1 66.67 20
20 උලහිටියාව ක.වි. 3 3 100 1 66.67 20
20 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය 3 3 100 1 66.67 20
21 සමන්පුර ම.වි. 8 8 100 1 65.63 21
22 අස්සෆා මුස්ලිම් ක.වි. 5 5 100 1 65 22
22 ගොඩවානගොඩ ක.වි. 5 5 100 1 65 22
23 අබේසේකරගම ම.වි. 7 7 100 1 64.29 23
24 පොල්ගහවිල ධර්මරාජ ම.වි. 2 2 100 1 62.5 24
24 වතුකන්ද ක.වි. 4 4 100 1 62.5 24
24 පට්ටිගල ක.වි. 2 2 100 1 62.5 24
24 බඹරවාන ක.වි. 2 2 100 1 62.5 24
24 නිදන්ගල ක.වි. 2 2 100 1 62.5 24
24 කුඩාගොඩ ක.වි. 2 2 100 1 62.5 24
24 තෙලුල්ල ක.වි. 4 4 100 1 62.5 24
24 මණ්ඩලපුර ක.වි. 2 2 100 1 62.5 24
24 දෙල්ලව ම.වි. 6 6 100 1 62.5 24
24 උඩමත්තල ක.වි. 4 4 100 1 62.5 24
25 හිඟුරමුලන ශ්‍රී පේමානන්ද ක.වි. 5 5 100 1 60 25
26 කුලීගොඩ සුමන ක.වි. 3 3 100 1 58.33 26
26 උඩුවිල ක.වි. 3 3 100 1 58.33 26
26 ලංකාගම ක.වි. 3 3 100 1 58.33 26
26 පරදුව ආදර්ශ ක.වි 3 3 100 1 58.33 26
27 ගොඩපිටිය ක.වි. 21 21 100 1 57.14 27
28 හම්මෑලිය ක.වි. 4 4 100 1 56.25 28
28 හ‍ත්පෝරුව ක.වි. 8 8 100 1 56.25 28
28 උඩුකාව ක.වි. 4 4 100 1 56.25 28
29 මොලොග්ගමුව ක.වි. 5 5 100 1 55 29
30 බැදිගම්තොට ක.වි. 11 11 100 1 54.55 30
31 බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි. 2 2 100 1 50 31
31 පහළ අන්දරවැව ක.වි. 2 2 100 1 50 31
31 බටඅත දකුණ ක.වි. 2 2 100 1 50 31
31 පහළගම ක.වි. 1 1 100 1 50 31
31 අතුබොදේ ක.වි. 1 1 100 1 50 31
31 මෙදේරිපිටිය ක.වි. 1 1 100 1 50 31
31 බෙරලිහෙල ක.වි. 2 2 100 1 50 31
31 උඩවැලිවිටිතලාව ම.වි. 1 1 100 1 50 31
31 විලයාල ක. විද්‍යාලය 2 2 100 1 50 31
31 මැටිවිලිය ශ්‍රී මේධානන්ද ක.වි. 2 2 100 1 50 31
31 මොරකැටිආර ක.වි. 1 1 100 1 50 31
31 ආනන්ද විජය ක.වි. 2 2 100 1 50 31
31 නාවල ක.වි. 1 1 100 1 50 31
32 කයිකාවල ශ්‍රී රේවත ක.වි. 6 6 100 1 45.83 32
33 ගුරුගොඩැල්ල වීරසිංහ ක.වි. 5 5 100 1 45 33
33 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 5 4 80 4 65 22
34 අනුරුද්ධ ක.වි. 9 9 100 1 44.44 34
35 අ‍භයපුර ක.වි 4 4 100 1 43.75 35
35 හුලංකන්ද ක.වි. 4 4 100 1 43.75 35
35 බෝවල ක.වි. 4 4 100 1 43.75 35
36 ශ්‍රි රෝහණ ක.වි. 3 3 100 1 41.67 36
36 බැමිණියන්විල ක.වි. 3 3 100 1 41.67 36
37 පැරෑළිය ශ්‍රී ජිනරතන ම.වි. 5 5 100 1 40 37
37 උස්වැව ක.වි. 5 5 100 1 40 37
38 රොටවල ක.වි. 2 2 100 1 37.5 38
38 අක්කර විස්ස ක.වි. 4 4 100 1 37.5 38
38 සාම්මලේ විද්‍යානන්ද ක.වි. 2 2 100 1 37.5 38
39 ශ්‍රී ගුණානන්ද ක.වි. 5 4 80 4 55 29
40 හබරකඩ ධර්මපාල ක.වි. 3 3 100 1 33.33 39
40 ඇල්ලගල ක.වි. 3 3 100 1 33.33 39
40 ලේල්වල ගිගුම්මඩුව ක.වි. 3 3 100 1 33.33 39
41 මුතියම්මාගම ක.වි. 4 4 100 1 31.25 40
42 ග්‍රාමිණී ම.වි. 1 1 100 1 25 42
42 පුස්තෝමුල්ල ක.වි. 6 5 83.33 3 41.67 36
42 සපුගොඩ රතනපාල ක.වි. 1 1 100 1 25 42
42 පල්ලෙමලල ක.වි. 2 2 100 1 25 42
42 හල්විටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 1 1 100 1 25 42
42 හීනටිය ක.වි. 5 4 80 4 45 33
42 මහගල්වැව ක.වි. 1 1 100 1 25 42
42 විහාරහේන ක.වි. 2 2 100 1 25 42
42 පරගල ක.වි. 2 2 100 1 25 42
42 නාරංඕවිට සුමනසිරි ම.වි. 1 1 100 1 25 42
42 කරඹගල්මුල්ල ක.වි. 1 1 100 1 25 42
42 දෙනිය පිංගම ක.වි. 1 1 100 1 25 42
42 ජඳුර ක.වි. 2 2 100 1 25 42
42 සියඹලාගස්විල ඥානෝදය ක.වි. 2 2 100 1 25 42
43 මලිදූව ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 5 4 80 4 30 41
44 අඟුල්මඩුව ක.වි. 4 3 75 5 18.75 43
45 ගොන්නොරුව ක.වි. 3 2 66.67 6 25 42
46 ඔසුවින්න ක.වි. 4 2 50 7 37.5 38
47 තිස්සපුර ක.වි. 3 2 66.67 6 16.67 44
48 බැරගම ක.වි 2 1 50 7 25 42
49 ශ්‍රී ධම්මදස්සි ම.වි 1 0 0 8 0 45