අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - අරාබි
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාතර 4 4 100 1 87.5 1
සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - අරාබි
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අර්ෆා ම.ම.වි. 4 4 100 1 87.5 1