අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ජපන්
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගාල්ල 3 3 100 1 75 1
2 මාතර 2 2 100 1 62.5 2
සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ජපන්
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 1 1 100 1 100 1
2 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 2 2 100 1 62.5 2
3 රාහුල විද්‍යාලය 1 1 100 1 25 3
සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ජපන්
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 1 1 100 1 100 1