අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - හින්දි
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 හම්බන්තොට 7 7 100 1 39.29 1
සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - හින්දි
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 සුචී ජාතික පාසල 7 7 100 1 39.29 1