අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ජර්මන්
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 දෙනියාය 9 3 33.33 1 13.89 1
සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ජර්මන්
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 පල්ලෙගම ම.වි. 9 3 33.33 1 13.89 1