අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ප්‍රංශ
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාතර 7 7 100 1 46.43 2
2 ගාල්ල 15 13 86.67 2 58.33 1
3 තංගල්ල 1 1 100 1 25 3
සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ප්‍රංශ
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මහින්ද විද්‍යාලය 1 1 100 1 75 1
2 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 8 8 100 1 68.75 2
3 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 3 3 100 1 66.67 3
4 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 5 5 100 1 50 4
4 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 1 1 100 1 50 4
5 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 1 1 100 1 25 5
5 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 1 1 100 1 25 5
සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ප්‍රංශ
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 2 1 50 1 25 1
2 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 1 0 0 2 0 2