අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අකුරැස්ස 56 56 100 1 98.21 1
2 වලස්මුල්ල 147 147 100 1 91.5 2
3 තංගල්ල 126 126 100 1 89.88 3
4 මාතර 383 380 99.22 4 89.82 4
5 අම්බලන්ගොඩ 179 178 99.44 3 88.69 5
6 ඇල්පිටිය 95 95 100 1 87.37 6
7 ගාල්ල 677 675 99.7 2 87.19 7
8 දෙනියාය 63 63 100 1 85.71 8
9 හම්බන්තොට 92 92 100 1 83.7 9
10 උඩුගම 39 39 100 1 83.33 10
11 මුලටියන 80 79 98.75 5 81.88 11
දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 දෙනියාය ම.ම.වි 1 1 100 1 100 1
1 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 34 34 100 1 100 1
1 කටුවන ජාතික පාසල 13 13 100 1 100 1
2 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 17 17 100 1 98.53 2
3 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 75 75 100 1 97.33 3
4 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 88 88 100 1 96.59 4
5 සුරියවැව ජාතික පාසල 43 43 100 1 95.93 5
6 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 22 22 100 1 95.45 6
7 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 21 21 100 1 95.24 7
8 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 33 33 100 1 94.7 8
9 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 45 45 100 1 93.89 10
10 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 137 136 99.27 2 94.53 9
11 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 42 42 100 1 93.45 11
12 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 44 44 100 1 93.18 12
13 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 110 110 100 1 92.95 13
14 මාතර ම.ම.වි. 28 28 100 1 92.86 14
15 මහින්ද විද්‍යාලය 31 31 100 1 91.94 15
16 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 6 6 100 1 91.67 16
16 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 12 12 100 1 91.67 16
16 දේවානන්ද විද්‍යාලය 18 18 100 1 91.67 16
17 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 132 132 100 1 91.1 18
18 විජිත ම.ම.වි. 8 8 100 1 90.63 19
18 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 8 8 100 1 90.63 19
19 රාහුල විද්‍යාලය 79 78 98.73 3 91.14 17
20 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 42 42 100 1 89.29 20
21 ආනන්ද ම.ම.වි. 71 71 100 1 86.97 21
22 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 21 21 100 1 86.9 22
23 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 25 25 100 1 86 23
24 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 37 37 100 1 85.81 24
25 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 17 17 100 1 85.29 25
26 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 18 18 100 1 84.72 26
27 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 8 8 100 1 84.38 27
28 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 61 61 100 1 84.02 28
29 දෙබරවැව ම.ම.වි. 10 10 100 1 82.5 29
30 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 41 41 100 1 82.32 30
31 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 18 18 100 1 81.94 31
32 සුචී ජාතික පාසල 4 4 100 1 81.25 32
32 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 8 8 100 1 81.25 32
33 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 30 30 100 1 80 33
34 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 4 4 100 1 75 34
34 රේවත ජාතික පාසල 1 1 100 1 75 34
35 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 10 10 100 1 70 36
36 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 16 15 93.75 4 71.88 35
37 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 7 7 100 1 60.71 37
දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ‍මොදරවාන ම.වි. 8 8 100 1 100 1
1 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 මහානාම ම.වි. 1 1 100 1 100 1
2 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 14 14 100 1 94.64 2
3 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 7 7 100 1 92.86 3
4 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 35 35 100 1 90 4
5 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 9 9 100 1 88.89 5
6 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 22 22 100 1 85.23 6
7 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 10 10 100 1 85 7
8 කෝංගල ම.ම.වි. 8 8 100 1 84.38 8
8 පිටබැද්දර ම.වි. 8 8 100 1 84.38 8
9 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 14 14 100 1 83.93 9
10 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 22 22 100 1 81.82 10
11 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 6 6 100 1 79.17 11
12 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 31 31 100 1 79.03 12
13 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 3 3 100 1 75 13
13 බටපොල ම.ම.වි. 1 1 100 1 75 13
13 දොරපෙ ම.වි. 1 1 100 1 75 13
13 මාගෙදර ම.වි. 1 1 100 1 75 13
13 ගිංතොට ම.වි. 9 9 100 1 75 13
14 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 5 5 100 1 70 14
14 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 5 5 100 1 70 14
15 මාකඳුර ම.ම.වි. 8 8 100 1 68.75 15
16 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 3 3 100 1 58.33 16
17 ඉල්මා ම.වි. 16 16 100 1 54.69 17
18 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 1 1 100 1 50 18
18 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 5 5 100 1 50 18
18 උඩයාල ම.වි. 1 1 100 1 50 18
19 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 1 1 100 1 25 19
20 කඹුරුගමුව ම.වි. 4 2 50 2 12.5 20
දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 3 3 100 1 100 1
1 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 නාඳුගල ම.වි. 3 3 100 1 100 1
1 මහානාගපුර ක.වි. 2 2 100 1 100 1
1 අරන්වෙල ම.වි. 2 2 100 1 100 1
1 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 3 3 100 1 100 1
1 මුරවැසිහේන ම.වි 2 2 100 1 100 1
1 කුඩාහීල්ල ම.වි. 1 1 100 1 100 1
2 මාමඩල ම.වි. 7 7 100 1 96.43 2
3 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 11 11 100 1 95.45 3
4 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 6 6 100 1 91.67 4
5 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 41 41 100 1 85.98 5
6 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 3 3 100 1 83.33 6
7 අලුත්වල ම.වි. 5 5 100 1 70 7
8 පල්ලෙගම ම.වි. 14 14 100 1 69.64 8
9 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 4 4 100 1 68.75 9
10 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 2 2 100 1 62.5 10
11 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 23 22 95.65 2 55.43 11
12 හොරේවෙල ම.වි. 3 3 100 1 50 12
12 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 1 1 100 1 50 12
12 බෙලිදෙණිය ම.වි. 1 1 100 1 50 12
12 අඹගහහේන ම.වි. 5 5 100 1 50 12
12 බමුණුගම ම.වි. 1 1 100 1 50 12
12 ශ්‍රීපති ම.වි. 5 4 80 3 70 7
13 අම්බලන්තොට ම.වි. 3 3 100 1 41.67 13
14 මිගහජදුර ම.වි. 5 5 100 1 30 14
දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කන්දිල්පාන ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 රදාවෙල ක.වි. 3 3 100 1 100 1
1 සාමෝදාගම ක.වි. 4 4 100 1 100 1
2 අතුබොදේ ක.වි. 3 3 100 1 83.33 2
3 පොළොම්මාරුව ක.වි. 10 10 100 1 82.5 3
4 රුක්මල්පිටිය ක.වි. 1 1 100 1 75 4
5 දෙල්ලව ම.වි. 2 2 100 1 62.5 5