අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
මාතර
දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 දෙවිනුවර 13 13 100 1 96.15 1
2 දික්වැල්ල 25 25 100 1 86 2
3 වැලිගම 103 99 96.12 2 65.53 3
4 මාතර 9 9 100 1 61.11 4
දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මින්හාත් ජාතික පාසල 25 25 100 1 86 1
2 අර්ෆා ම.ම.වි. 103 99 96.12 2 65.53 2
දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 9 9 100 1 61.11 1
දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අල්-අස්හාර් ක.වි. 13 13 100 1 96.15 1