අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මුලටියන 19 19 100 1 80.26 1
2 තංගල්ල 6 6 100 1 75 2
3 ගාල්ල 183 177 96.72 4 75 2
4 හම්බන්තොට 120 118 98.33 2 71.67 3
5 වලස්මුල්ල 8 8 100 1 68.75 6
6 මාතර 150 146 97.33 3 71.33 4
7 අකුරැස්ස 103 97 94.17 5 70.63 5
8 අම්බලන්ගොඩ 5 5 100 1 55 7
9 උඩුගම 21 19 90.48 6 51.19 8
10 ඇල්පිටිය 34 29 85.29 7 50.74 9
11 දෙනියාය 68 52 76.47 8 44.85 10
දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 1 1 100 1 100 1
2 මින්හාත් ජාතික පාසල 25 25 100 1 86 2
3 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 14 14 100 1 76.79 3
4 සහිරා ජාතික පාසල 49 49 100 1 76.53 4
5 අර්ෆා ම.ම.වි. 103 99 96.12 2 65.53 6
6 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 57 52 91.23 3 66.67 5
දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 14 14 100 1 91.07 1
2 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය 31 31 100 1 85.48 2
3 සහිරා ම.වි. 16 16 100 1 82.81 3
4 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 21 21 100 1 82.14 4
5 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 5 5 100 1 80 5
6 අල්මිනා ම.වි. 15 15 100 1 78.33 7
7 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 23 23 100 1 78.26 8
8 ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි. 34 33 97.06 2 79.41 6
9 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි. 30 30 100 1 75 10
10 වැලිගම අන්නුර් මුස්ලිම් ම.වි. 18 17 94.44 3 77.78 9
11 බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි 12 12 100 1 70.83 11
12 යක්ගස්මුල්ල අල්-අමීර් මුස්ලිම් ම.වි. 7 7 100 1 64.29 12
13 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 9 9 100 1 61.11 13
14 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 5 5 100 1 55 14
15 කිරින්ද මුස්ලිම් ම.වි. 31 29 93.55 4 54.84 15
16 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 10 9 90 5 52.5 16
17 හුලංදාව දෙමළ ම.වි. 14 11 78.57 6 33.93 18
18 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි. 36 24 66.67 7 34.72 17
දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අල්-අස්හාර් ක.වි. 13 13 100 1 96.15 1
2 එම්.ආර්. තාසිම් මුස්ලිම් ක.වි 6 6 100 1 95.83 2
3 රසික් ෆරීඩ් ම.වි. 8 8 100 1 87.5 3
3 කිරින්ද මුස්ලිම් ක.වි. 4 4 100 1 87.5 3
4 තංගල්ල මුස්ලිම් ක.වි. 3 3 100 1 83.33 4
5 බඳගිරිය මුස්ලිම් ක.වි. 4 4 100 1 81.25 5
6 තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි. 9 9 100 1 72.22 6
7 අල්හුදා මුස්ලිම් ක.වි. 9 9 100 1 69.44 7
8 දඩල්ල අල්-මුබාරක් ක.වි. 10 10 100 1 67.5 8
9 නලගම මුස්ලිම් ක.වි. 3 3 100 1 66.67 9
10 අස්සෆා මුස්ලිම් ක.වි. 12 11 91.67 3 62.5 10
11 කන්දෙවත්ත අල්-මිරාන් ක.වි. 13 12 92.31 2 55.77 11
12 තල්ගස්වල දෙමළ ක.වි. 12 10 83.33 4 35.42 13
13 එන්සල්වත්ත දෙමළ ක.විද්‍යාලය 15 11 73.33 6 36.67 12
14 දිවිතුර දෙමල ක.වි. 16 12 75 5 31.25 14