අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අම්බලන්ගොඩ 8 8 100 1 62.5 4
2 අකුරැස්ස 113 109 96.46 2 64.6 2
3 උඩුගම 32 30 93.75 6 67.19 1
4 දෙනියාය 23 22 95.65 3 64.13 3
5 වලස්මුල්ල 102 97 95.1 5 60.29 5
6 තංගල්ල 173 161 93.06 7 55.64 6
7 ඇල්පිටිය 114 109 95.61 4 52.85 7
8 හම්බන්තොට 137 106 77.37 8 35.22 9
9 ගාල්ල 14 10 71.43 9 37.5 8
10 මාතර 19 6 31.58 10 17.11 10
ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 5 5 100 1 95 1
2 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 8 8 100 1 78.13 2
3 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 40 40 100 1 68.75 3
4 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 17 16 94.12 2 66.18 4
5 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 38 38 100 1 52.63 6
6 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 15 14 93.33 3 58.33 5
7 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 19 17 89.47 4 36.84 7
ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 16 16 100 1 87.5 1
2 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 9 9 100 1 86.11 2
3 පෝද්දිවල ම.වි. 7 7 100 1 71.43 3
4 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 3 3 100 1 66.67 5
5 ඕපාත ම.වි. 15 14 93.33 3 68.33 4
6 කහදූව ම.වි. 19 19 100 1 60.53 6
7 යටගල ම.වි. 67 67 100 1 55.6 7
8 රන්න ම.වි. 39 37 94.87 2 44.23 9
9 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 12 11 91.67 4 39.58 10
10 උඩයාල ම.වි. 18 15 83.33 5 44.44 8
11 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 1 1 100 1 25 15
12 රිටිගහයාය ම.වි. 10 8 80 6 37.5 12
13 තිස්සමහාරාම ම.වි. 43 32 74.42 9 34.3 13
14 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 13 9 69.23 10 38.46 11
15 මඩකුඹුර ම.වි. 21 16 76.19 7 30.95 14
16 මලිදුව ම.වි. 4 3 75 8 25 15
17 මහානාම ම.වි. 15 2 13.33 11 3.33 16
ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අත්තනයාල ම.වි. 7 7 100 1 85.71 1
2 කොටවාය ම.වි. 27 27 100 1 76.85 2
3 කුඩාහීල්ල ම.වි. 3 3 100 1 75 3
4 විල්පිට ම.වි. 11 11 100 1 70.45 4
5 කොකාවල ම.වි. 4 4 100 1 68.75 5
6 අකුරැස්ස ම.වි. 32 31 96.88 2 66.41 6
7 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 18 18 100 1 62.5 8
8 හොරේවෙල ම.වි. 24 23 95.83 3 64.58 7
9 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 19 18 94.74 4 53.95 9
10 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 30 25 83.33 5 38.33 10
11 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 14 11 78.57 6 32.14 11
12 අම්බලන්තොට ම.වි. 18 14 77.78 7 23.61 12
13 මහසෙන්පුර ම.වි. 20 9 45 8 20 13
ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 සීනිමෝදර ක.වි. 3 3 100 1 91.67 1
2 කොළවෙනිගම ම.වි. 8 8 100 1 75 2
3 මොරකැටිආර ක.වි. 9 9 100 1 66.67 3
4 රන්දොඹ් දම්නද ක.වි. 8 8 100 1 62.5 4
5 නිමලව ක.වි. 15 14 93.33 2 55 5
6 උස්වැව ක.වි. 7 6 85.71 3 46.43 6
7 පල්ලෙමලල ක.වි. 4 2 50 4 18.75 7