අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පුරවැසි අධ්‍යාපනය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 වලස්මුල්ල 989 943 95.35 1 66.73 1
2 තංගල්ල 1013 938 92.6 3 58.84 2
3 හම්බන්තොට 2029 1884 92.85 2 56.57 5
4 මුලටියන 709 652 91.96 4 56.66 4
5 අකුරැස්ස 669 607 90.73 5 57.81 3
6 මාතර 1673 1493 89.24 6 53.14 6
7 ඇල්පිටිය 1272 1124 88.36 7 52.54 8
8 ගාල්ල 2515 2211 87.91 9 52.85 7
9 දෙනියාය 918 811 88.34 8 50.93 9
10 අම්බලන්ගොඩ 1124 966 85.94 10 48.49 10
11 උඩුගම 750 630 84 11 44.77 11
පුරවැසි අධ්‍යාපනය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 16 16 100 1 100 1
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 12 12 100 1 100 1
2 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 48 48 100 1 97.92 2
3 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 9 9 100 1 77.78 4
4 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 123 119 96.75 13 80.69 3
5 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 65 63 96.92 10 73.85 5
6 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 63 61 96.83 12 73.41 6
7 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 75 74 98.67 3 70.33 9
8 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 175 170 97.14 8 71.43 7
9 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 64 64 100 1 67.58 13
10 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 79 78 98.73 2 68.35 12
11 දෙබරවැව ම.ම.වි. 126 123 97.62 5 69.25 10
12 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 111 108 97.3 6 68.47 11
13 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 58 57 98.28 4 66.38 15
14 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 77 72 93.51 24 71.1 8
15 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 63 63 100 1 62.3 21
16 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 79 75 94.94 15 67.09 14
17 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 72 70 97.22 7 64.24 18
18 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 29 28 96.55 14 63.79 19
19 විජිත ම.ම.වි. 68 66 97.06 9 63.24 20
20 කටුවන ජාතික පාසල 82 77 93.9 22 65.24 16
21 සුරියවැව ජාතික පාසල 95 92 96.84 11 62.11 22
22 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 173 161 93.06 26 64.45 17
23 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 74 70 94.59 18 58.45 26
24 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 58 55 94.83 17 58.19 27
25 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 98 90 91.84 29 58.67 25
26 මාතර ම.ම.වි. 134 124 92.54 28 57.84 28
27 මහානාග ජාතික පාසල 39 37 94.87 16 55.13 33
27 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 56 51 91.07 30 58.93 24
27 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 17 16 94.12 21 55.88 29
27 සුචී ජාතික පාසල 52 49 94.23 20 55.77 30
28 රාහුල විද්‍යාලය 48 45 93.75 23 55.21 31
29 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 124 117 94.35 19 54.44 34
30 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 83 72 86.75 41 61.14 23
31 දෙනියාය ම.ම.වි 82 76 92.68 27 55.18 32
32 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 73 66 90.41 32 54.11 35
33 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 51 48 94.12 21 50 45
34 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 20 18 90 33 53.75 36
35 කොට‍පොල ම.වි 46 43 93.48 25 50 45
36 තිහගොඩ ජාතික පාසල 53 48 90.57 31 51.89 41
37 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 75 66 88 38 53.33 37
38 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 82 72 87.8 39 53.05 38
39 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 103 91 88.35 37 51.21 43
40 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 64 57 89.06 35 49.61 46
41 මහින්ද විද්‍යාලය 68 59 86.76 40 51.47 42
42 නෙළුව ජාතික පාසල 89 80 89.89 34 47.19 47
43 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 48 41 85.42 42 51.04 44
44 ආනන්ද ම.ම.වි. 147 123 83.67 44 52.21 39
45 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 45 40 88.89 36 45 51
46 කතළුව ම.ම වි. 34 27 79.41 48 52.21 40
47 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 86 73 84.88 43 46.51 48
48 වඳුරඹ ම.ම.වි. 109 90 82.57 45 45.18 49
49 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 93 75 80.65 46 44.89 52
50 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 57 45 78.95 50 45.18 50
51 ගාමිණී ම.ම.වි. 62 49 79.03 49 40.32 54
52 දේවානන්ද විද්‍යාලය 40 30 75 52 42.5 53
53 රේවත ජාතික පාසල 76 61 80.26 47 35.86 56
54 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 92 68 73.91 53 36.14 55
55 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 50 38 76 51 32 57
56 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 96 64 66.67 54 29.69 58
පුරවැසි අධ්‍යාපනය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 34 34 100 1 91.18 1
2 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 35 35 100 1 85 2
3 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 29 29 100 1 84.48 3
4 තලාව ම.වි. 33 33 100 1 83.33 4
5 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 8 8 100 1 81.25 5
6 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 41 41 100 1 78.66 6
7 දබරැල්ල ම.වි. 35 35 100 1 75.71 7
8 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 16 16 100 1 75 8
8 නියාගම විජිත ම.වි. 16 16 100 1 75 8
9 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 17 17 100 1 69.12 11
10 නිහිළුව ම.වි 20 19 95 12 72.5 9
11 උඩයාල ම.වි. 13 13 100 1 67.31 12
12 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 56 54 96.43 6 69.2 10
13 අමුගොඩ ම.වි. 29 29 100 1 64.66 16
14 ඉල්මා ම.වි. 7 7 100 1 64.29 18
15 ‍මොදරවාන ම.වි. 30 29 96.67 4 65.83 14
16 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 106 102 96.23 8 66.04 13
17 කොටුව ජනාධිපති වි. 57 55 96.49 5 64.47 17
18 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 41 39 95.12 11 65.24 15
19 රෝහණ විදුහල 8 8 100 1 59.38 25
20 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 40 40 100 1 58.75 26
21 පෝද්දිවල ම.වි. 47 46 97.87 3 60.64 23
22 මිද්දෙණිය ම.වි. 68 64 94.12 17 62.5 21
23 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 83 77 92.77 19 63.25 20
24 බෝලාන ම.වි. 52 51 98.08 2 57.21 28
25 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 48 45 93.75 18 60.94 22
26 උනවටුන ම.වි. 27 26 96.3 7 58.33 27
27 දොරපෙ ම.වි. 42 38 90.48 27 63.69 19
28 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 19 18 94.74 13 56.58 29
29 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 37 35 94.59 14 56.08 30
30 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 63 60 95.24 10 55.16 32
31 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 48 45 93.75 18 55.73 31
32 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 35 33 94.29 16 55 33
33 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 72 68 94.44 15 53.13 38
34 විහාරගල ම.වි. 51 48 94.12 17 53.43 36
35 මලිදුව ම.වි. 18 17 94.44 15 52.78 39
36 මාකඳුර ම.ම.වි. 25 23 92 22 55 33
37 මිරිස්වත්ත ම.වි. 77 71 92.21 20 53.25 37
37 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 22 20 90.91 25 54.55 34
38 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 37 35 94.59 14 50.68 42
39 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 52 47 90.38 28 53.85 35
40 රන්න ම.වි. 76 70 92.11 21 51.97 40
41 තල්පාවිල ම.ම.වි. 73 67 91.78 23 50.34 44
42 උඩුගම ම.වි. 35 30 85.71 38 55 33
43 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 52 45 86.54 35 53.85 35
44 ගිංතොට ම.වි. 95 85 89.47 29 50.79 41
45 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 57 51 89.47 29 50.44 43
46 අතුරලිය ම.වි. 12 12 100 1 39.58 63
47 මහානාම ම.වි. 24 23 95.83 9 42.71 58
48 අලපලාදෙණිය ම.වි. 27 21 77.78 49 60.19 24
49 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 56 51 91.07 24 45.98 52
50 ගෝනගල ම.වි. 18 16 88.89 30 47.22 48
51 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 64 58 90.63 26 43.36 57
52 සුධර්මා ම.වි. 35 31 88.57 32 45 54
53 කහදූව ම.වි. 36 30 83.33 44 49.31 45
54 මාදම්පා ම.ම.වි. 79 68 86.08 37 46.52 50
55 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 10 10 100 1 32.5 71
56 තලල්ල දකුණ ම.වි. 24 21 87.5 34 44.79 55
57 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 120 102 85 39 46.46 51
58 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 53 47 88.68 31 42.45 60
59 යටගල ම.වි. 96 81 84.38 41 45.83 53
60 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 100 82 82 47 48 47
61 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 47 38 80.85 48 48.4 46
62 රෝහණ ම.වි. 37 32 86.49 36 42.57 59
63 ‍වරාපිටිය ම.වි. 7 7 100 1 28.57 75
64 බටපොල ම.ම.වි. 46 39 84.78 40 43.48 56
65 මාගම ම.වි. 37 31 83.78 43 42.57 59
66 කඹුරුගමුව ම.වි. 76 64 84.21 42 39.8 62
67 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 45 37 82.22 46 41.67 61
68 කෝංගල ම.ම.වි. 16 12 75 50 46.88 49
69 තිස්සමහාරාම ම.වි. 25 22 88 33 33 69
70 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 74 61 82.43 45 37.16 64
71 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 38 32 84.21 42 33.55 68
72 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 57 42 73.68 51 35.96 65
73 පිටබැද්දර ම.වි. 83 60 72.29 53 34.64 66
74 දෙනිපිටිය ම.වි. 44 31 70.45 54 34.09 67
75 මිරිස්ස ම.ම.වි. 15 11 73.33 52 30 74
76 මාරඹ ම.වි. 22 15 68.18 56 32.95 70
77 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 26 18 69.23 55 27.88 76
78 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 37 24 64.86 58 31.76 72
79 මාගෙදර ම.වි. 49 32 65.31 57 31.12 73
80 ඕපාත ම.වි. 44 25 56.82 60 26.7 77
81 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 40 24 60 59 23.13 78
82 මඩකුඹුර ම.වි. 31 17 54.84 61 18.55 79
83 රිටිගහයාය ම.වි. 12 5 41.67 62 16.67 80
පුරවැසි අධ්‍යාපනය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 දම්පැල්ල ම.වි. 1 1 100 1 100 1
2 මුරුතවෙල ම.වි. 8 8 100 1 90.63 2
3 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 4 4 100 1 87.5 3
3 දෙනගම ම.වි. 2 2 100 1 87.5 3
4 කොග්ගල්ල ම.වි. 15 15 100 1 86.67 4
5 විල්පිට ම.වි. 31 31 100 1 83.87 5
6 කුඩාහීල්ල ම.වි. 3 3 100 1 83.33 6
7 හොරගොඩ ම.වි. 18 18 100 1 81.94 7
7 මහානාගපුර ක.වි. 18 18 100 1 81.94 7
8 අඹගහහේන ම.වි. 25 25 100 1 81 8
9 කන්දෙගොඩ ම.වි. 5 5 100 1 80 9
10 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 6 6 100 1 79.17 10
11 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 7 7 100 1 78.57 11
12 කහවත්ත ම.වි. 33 33 100 1 78.03 12
13 අත්තුඩාව ම.වි. 14 14 100 1 76.79 13
14 ගන්දර ම.වි. 36 36 100 1 75 14
14 කම්බුස්සාවල ම.වි. 8 8 100 1 75 14
15 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 20 20 100 1 73.75 15
16 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 18 18 100 1 73.61 16
17 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 17 17 100 1 73.53 17
18 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 13 13 100 1 73.08 19
19 හත්තක ම.වි. 22 22 100 1 72.73 20
20 කළුබෝවිටියන ම.වි. 21 21 100 1 72.62 21
21 අඟුලුගහ ම.වි. 27 27 100 1 72.22 22
22 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 54 54 100 1 71.76 23
23 නබඩගස්වැව ම.වි. 54 54 100 1 70.37 27
24 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 12 12 100 1 68.75 28
24 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 12 12 100 1 68.75 28
25 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 32 31 96.88 6 71.09 25
26 කාවන්තිස්සපුර ම.වි. 7 7 100 1 67.86 29
27 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 19 19 100 1 67.11 30
28 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 15 14 93.33 20 73.33 18
29 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 11 11 100 1 65.91 33
30 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 10 10 100 1 65 34
31 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 41 41 100 1 63.41 38
32 අකුරැස්ස ම.වි. 61 60 98.36 2 64.75 35
33 හියාරේ ම.වි 6 6 100 1 62.5 39
33 මුල්ගිරිගල ම.වි. 2 2 100 1 62.5 39
33 පස්ගොඩ ම.වි. 12 12 100 1 62.5 39
33 මහාබෝධි ම.වි. 8 8 100 1 62.5 39
34 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 17 17 100 1 61.76 40
35 පිටදෙණිය ම.වි. 15 15 100 1 61.67 41
36 ඕවිටිගමුව ක.වි. 11 10 90.91 26 70.45 26
37 ශාන්ත මරියා ම.වි. 9 9 100 1 61.11 44
38 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 25 25 100 1 61 45
39 දෙමටපිටිය ම.වි. 7 7 100 1 60.71 46
40 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 26 25 96.15 12 64.42 37
41 පල්ලාවෙල ම.වි. 5 5 100 1 60 48
42 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 19 18 94.74 16 64.47 36
43 අපරැක්ක ම.වි. 14 13 92.86 22 66.07 32
44 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 17 17 100 1 58.82 53
45 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 37 36 97.3 4 61.49 43
46 මීගස්ආර ම.වි. 29 29 100 1 58.62 54
47 ගණේගොඩ ම.වි. 21 21 100 1 58.33 56
48 අම්බලන්තොට ම.වි. 37 37 100 1 57.43 58
49 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 7 6 85.71 36 71.43 24
50 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 53 51 96.23 11 60.38 47
51 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 12 12 100 1 56.25 60
51 කැටියපේ ම.වි. 4 4 100 1 56.25 60
52 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 13 13 100 1 55.77 63
52 හල්ලල ම.වි. 39 38 97.44 3 58.33 56
53 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 18 17 94.44 17 61.11 44
54 හෑගල්ල ම.වි. 39 39 100 1 55.13 66
55 පොල්පගොඩ ම.වි. 59 57 96.61 8 58.47 55
56 කොටවාය ම.වි. 36 35 97.22 5 57.64 57
57 මාමඩල ම.වි. 57 54 94.74 16 59.65 50
58 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 25 25 100 1 54 72
59 කිතලගම බටහිර ම.වි. 19 18 94.74 16 59.21 52
60 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 13 13 100 1 53.85 73
60 දීයගහ බටහිර ම.වි. 13 12 92.31 23 61.54 42
61 මුරවැසිහේන ම.වි 21 21 100 1 53.57 74
62 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 16 15 93.75 19 59.38 51
63 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 58 54 93.1 21 59.91 49
64 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 9 9 100 1 52.78 78
65 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 11 11 100 1 52.27 79
66 මිගහජදුර ම.වි. 39 38 97.44 3 54.49 68
67 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 28 27 96.43 10 55.36 65
68 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 16 16 100 1 51.56 82
69 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 20 19 95 15 56.25 60
70 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 29 28 96.55 9 54.31 71
71 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 5 5 100 1 50 84
71 බෙලිදෙණිය ම.වි. 4 4 100 1 50 84
71 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 16 16 100 1 50 84
71 මැදගංගොඩ ම.වි. 14 13 92.86 22 57.14 59
71 තෙලිකඩ ම.වි. 1 1 100 1 50 84
71 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 1 1 100 1 50 84
71 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 5 5 100 1 50 84
71 ගුරුකන්ද ම.වි. 8 8 100 1 50 84
71 විහාරගල 550 ම.වි. 5 5 100 1 50 84
72 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 17 16 94.12 18 54.41 70
73 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 30 29 96.67 7 51.67 81
74 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 11 11 100 1 47.73 90
75 රදනිආර ම.වි. 8 8 100 1 46.88 92
76 හොරේවෙල ම.වි. 23 21 91.3 25 55.43 64
77 නවදගල ම.වි. 28 24 85.71 36 60.71 46
78 මහසෙන්පුර ම.වි. 29 26 89.66 28 56.03 61
79 පල්ලෙගම ම.වි. 36 35 97.22 5 47.92 88
80 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 10 9 90 27 55 67
81 දෙබොක්කාව ම.වි. 22 21 95.45 14 48.86 86
82 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 25 22 88 32 56 62
83 සියාරපිටිය ම.වි. 4 4 100 1 43.75 100
83 ගලගම ම.වි. 4 4 100 1 43.75 100
83 අක්මීමන ම.වි. 12 11 91.67 24 52.08 80
83 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 28 25 89.29 30 54.46 69
83 උඩමලල ම.වි. 4 4 100 1 43.75 100
84 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 51 48 94.12 18 49.51 85
85 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 15 14 93.33 20 50 84
86 මැදවැලෑන ම.වි. 11 10 90.91 26 52.27 79
87 බෙරලිහෙල ම.වි. 14 14 100 1 42.86 101
88 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 35 31 88.57 31 52.86 77
89 බෙංගමුව ම.වි. 18 17 94.44 17 45.83 96
90 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 5 5 100 1 40 108
91 වීරියගම ම.වි. 29 25 86.21 34 53.45 75
92 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 24 23 95.83 13 43.75 100
93 ශ්‍රීපති ම.වි. 23 21 91.3 25 47.83 89
94 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 18 17 94.44 17 44.44 98
95 බටුවන්ගල ම.වි. 22 20 90.91 26 47.73 90
95 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 11 10 90.91 26 47.73 90
96 යටලමත්ත ම.වි. 10 9 90 27 47.5 91
96 ඉඳුරුව ම.වි. 2 2 100 1 37.5 112
97 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 35 30 85.71 36 51.43 83
98 රන්තොටුවිල ම.වි. 17 16 94.12 18 42.65 103
99 බඳගිරිය ම.වි. 50 45 90 27 46.5 93
100 ගොඩඋඩ ම.වි. 11 11 100 1 36.36 113
101 නින්දාන ම.වි. 32 28 87.5 33 48.44 87
102 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 23 19 82.61 41 53.26 76
103 බමුණුගම ම.වි. 19 17 89.47 29 46.05 95
104 හොරවින්න ම.වි. 12 10 83.33 39 52.08 80
105 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 15 14 93.33 20 41.67 106
105 දෑරංගල ම.වි. 20 18 90 27 45 97
106 කොකාවල ම.වි. 24 22 91.67 24 42.71 102
107 ගින්නලිය ම.වි. 36 31 86.11 35 47.92 88
108 පලපොත ම.වි. 3 2 66.67 53 66.67 31
109 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 10 9 90 27 42.5 104
110 අලුත්වල ම.වි. 7 6 85.71 36 46.43 94
111 හපුගල ම.වි. 59 48 81.36 43 50 84
112 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 33 28 84.85 37 43.94 99
113 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 36 33 91.67 24 36.11 114
114 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 20 16 80 44 47.5 91
115 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 2 2 100 1 25 125
115 කොරඹුරුවාන ම.වි. 10 9 90 27 35 116
116 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 83 69 83.13 40 40.96 107
117 බලගොඩ ම.වි. 12 10 83.33 39 39.58 110
118 ඌරගහ ම.වි. 104 81 77.88 46 42.31 105
119 වැලිපටන්විල ම.වි. 29 23 79.31 45 39.66 109
120 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 4 3 75 49 43.75 100
120 පල්ලත්තර ම.වි. 4 3 75 49 43.75 100
121 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 22 18 81.82 42 35.23 115
122 නරාවල ම.වි. 13 11 84.62 38 30.77 120
123 මාපලගම ම.ම.වි. 10 8 80 44 35 116
124 බෙරලපනාතර ම.වි. 66 51 77.27 47 36.36 113
125 හිඟුරකන්ද ම.වි. 16 12 75 49 37.5 112
126 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 13 10 76.92 48 34.62 117
127 රෝහණ ම.වි. 18 13 72.22 51 38.89 111
128 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 11 9 81.82 42 27.27 124
129 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 19 14 73.68 50 32.89 118
130 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි. 17 12 70.59 52 30.88 119
131 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 18 13 72.22 51 29.17 123
132 අත්තනයාල ම.වි. 4 3 75 49 25 125
133 හව්පෙ ම.වි. 9 6 66.67 53 30.56 121
134 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 52 33 63.46 55 29.81 122
135 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 18 12 66.67 53 25 125
136 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 11 7 63.64 54 27.27 124
137 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 9 6 66.67 53 22.22 127
138 උල්ලල ම.වි. 8 5 62.5 56 25 125
139 ඕල්කට් ම.වි. 39 24 61.54 57 25 125
140 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 20 11 55 59 23.75 126
141 බෝධිරාජ ම.වි. 18 10 55.56 58 22.22 127
142 මුලන ම.වි. 11 6 54.55 60 18.18 129
143 වැලිගත්ත ම.වි. 4 2 50 61 18.75 128
144 අරන්වෙල ම.වි. 2 1 50 61 12.5 130
145 බතීගම ම.වි. 3 0 0 62 0 131
පුරවැසි අධ්‍යාපනය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 උඩදෙණිය ක.වි. 3 3 100 1 100 1
1 රාජපුරගොඩ ක.වි. 5 5 100 1 100 1
1 කපුගම ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් ආදර්ශ ක.වි. 2 2 100 1 100 1
2 හබරත්තවල ක.වි. 7 7 100 1 96.43 2
3 ක.වි.චමල් රාජපක්‍ෂ ක.වි 13 13 100 1 94.23 3
4 තුඹේ ක.වි. 4 4 100 1 93.75 4
5 පට්ටිගල ක.වි. 12 12 100 1 91.67 5
6 ඉක්කපල්ලම ක.වි. 16 16 100 1 89.06 6
7 අකුරුගොඩ ක.වි. 9 9 100 1 88.89 7
8 කන්දෙබැද්ද ක.වි. 6 6 100 1 87.5 8
8 කැටන්දොල ක.වි. 2 2 100 1 87.5 8
9 දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි. 8 8 100 1 84.38 9
10 මානම්පිට රතනසාර ම.වි. 6 6 100 1 83.33 10
10 කට්ටකඩුව ක.වි. 15 15 100 1 83.33 10
10 දොළහේන ක.වි. 3 3 100 1 83.33 10
11 හකුරුවෙල ක.වි. 13 13 100 1 78.85 13
12 රන්සෑගොඩ දකුණ ක.වි 7 7 100 1 78.57 14
12 නැදිගම්විල ක.වි. 7 7 100 1 78.57 14
13 ගෝඨයිම්බරගම ක.වි. 15 15 100 1 76.67 15
14 අබකොලවැව ක.වි. 2 2 100 1 75 16
14 අකුරුගොඩ සේනානි ක.වි. 9 9 100 1 75 16
14 පරදුව ආදර්ශ ක.වි 5 5 100 1 75 16
14 දෙල්පෝන ශ්‍රී ගිරිමානන්ද ක.වි. 2 2 100 1 75 16
14 ලබුහේන්ගොඩ ක.වි. 4 4 100 1 75 16
14 දේවාලේගම ක.වි. 3 3 100 1 75 16
15 වීරවිල ම.වි. 19 18 94.74 8 78.95 12
16 කුඩාගොඩ ක.වි. 17 17 100 1 73.53 17
17 බිංකම ම.වි. 16 15 93.75 10 79.69 11
18 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි. 19 19 100 1 72.37 19
19 රන්සෑගොඩ උතුර ක.වි. 8 8 100 1 71.88 20
19 නායකවත්ත රාජපක්ෂ ක.වි. 16 16 100 1 71.88 20
19 බෝවල ක.වි. 8 8 100 1 71.88 20
20 සීනිමෝදර ක.වි. 7 7 100 1 71.43 21
21 බැරගම ජනපද ක.වි 13 12 92.31 13 78.85 13
21 උඩමත්තල ක.වි. 13 13 100 1 71.15 22
22 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 57 56 98.25 2 70.61 23
23 ගල්බඩ අතුරුවැල්ල ම.වි. 4 4 100 1 68.75 26
24 වත්තහේන සිරි සුචරිත ක.වි. 14 14 100 1 67.86 27
25 උඩවැලිවිටිතලාව ම.වි. 10 10 100 1 67.5 28
26 ගැටමාන්න උතුර ක.වි. 3 3 100 1 66.67 29
27 ගොඩපිටිය ක.වි. 44 43 97.73 4 68.75 26
28 පහළගම ක.වි. 5 5 100 1 65 31
29 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 12 12 100 1 64.58 32
30 විලයාල ක. විද්‍යාලය 11 10 90.91 15 72.73 18
31 අළුපොත්දෙණිය ක.වි. 15 15 100 1 63.33 33
32 කන්දිල්පාන ක.වි. 2 2 100 1 62.5 34
32 සියඹලාගස්විල ඥානෝදය ක.වි. 8 8 100 1 62.5 34
32 වාව්ව ක.වි. 2 2 100 1 62.5 34
32 උඩුවිල ක.වි. 8 8 100 1 62.5 34
33 කැටවල ක.වි. 9 9 100 1 61.11 35
34 ඌරල ක.වි. 7 7 100 1 60.71 37
35 කඹුරුපිටිය ම.වි. 46 45 97.83 3 62.5 34
36 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි. 10 9 90 16 70 25
36 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 10 10 100 1 60 38
37 ඇල්ලගල ක.වි. 8 8 100 1 59.38 39
38 රදාවෙල ක.වි. 17 15 88.24 19 70.59 24
39 වැදිගම්වැව ක.වි 9 9 100 1 58.33 40
39 ලේල්වල වික්‍රමසිංහ ක.වි. 6 6 100 1 58.33 40
40 හිඟුරමුලන ශ්‍රී පේමානන්ද ක.වි. 13 12 92.31 13 65.38 30
41 දෙබරවැව ක.වි. 144 139 96.53 6 60.76 36
42 බැදිගම ක.වි. 7 7 100 1 57.14 42
43 ශ්‍රි රෝහණ ක.වි. 18 18 100 1 56.94 43
44 වීදිකන්ද ක.වි. 4 4 100 1 56.25 44
44 පරමානන්ද ම.වි 4 4 100 1 56.25 44
44 ලේල්වල ක.වි 4 4 100 1 56.25 44
44 මොලොග්ගමුව ක.වි. 4 4 100 1 56.25 44
44 තෙලඹුයාය ක.වි. 12 11 91.67 14 64.58 32
44 හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි. 16 16 100 1 56.25 44
44 බඹරවාන ක.වි. 16 15 93.75 10 62.5 34
44 උඩගොමඩිය ක.වි. 28 28 100 1 56.25 44
45 තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. 21 20 95.24 7 60.71 37
46 අ‍භයපුර ක.වි 5 5 100 1 55 47
46 රන්මිහිතැන්න ක.වි. 5 5 100 1 55 47
47 අබේසේකරගම ම.වි. 7 6 85.71 22 67.86 27
48 දෙනිය පිංගම ක.වි. 1 1 100 1 50 55
48 ලේල්වල ගිගුම්මඩුව ක.වි. 5 5 100 1 50 55
48 අම්පෙ ක.වි. 7 7 100 1 50 55
48 ඔයගාව රණවරනාවැව ක.වි. 18 16 88.89 18 61.11 35
48 නාවිමන මහාරාජ ම.වි. 3 3 100 1 50 55
48 අතුබොදේ ක.වි. 1 1 100 1 50 55
48 පනාකඩුව ක.වි. 6 6 100 1 50 55
48 අනුරුද්ධ ක.වි. 19 18 94.74 8 55.26 46
48 කිවුල ක.වි. 10 9 90 16 60 38
48 කුඩාවැල්ල ජයවික්‍රම ම.වි. 8 8 100 1 50 55
48 පට්ටියපොල ක.වි. 2 2 100 1 50 55
48 උණාකූරුව ක.වි. 6 6 100 1 50 55
49 පොළොම්මාරුව ක.වි. 41 40 97.56 5 51.83 54
50 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 13 12 92.31 13 55.77 45
51 පැරෑළිය ශ්‍රී ජිනරතන ම.වි. 11 11 100 1 47.73 57
52 බෝධිමළුව ක.වි. 10 9 90 16 57.5 41
53 ගොඩවානගොඩ ක.වි. 9 9 100 1 47.22 60
54 ශ්‍රී සාසනචන්ද්‍ර ම.වි. 7 7 100 1 46.43 64
55 මහහීල්ල දකුණ ඊශ්වර ක.වි. 5 5 100 1 45 69
56 මුතියම්මාගම ක.වි. 8 8 100 1 43.75 70
56 පනන්වෙල ක.වි. 4 4 100 1 43.75 70
57 බූස්ස ම.වි. 3 3 100 1 41.67 74
57 සපුගොඩ රතනපාල ක.වි. 9 8 88.89 18 52.78 52
57 නතුවල ක.වි. 3 3 100 1 41.67 74
58 කිරිලිපන ක.වි. 17 16 94.12 9 47.06 61
59 මලිදූව ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 28 26 92.86 12 48.21 56
60 හම්මෑලිය ක.වි. 16 15 93.75 10 46.88 62
61 වතුකන්ද ක.වි. 20 18 90 16 50 55
61 මැදවල විජය ක.වි. 5 5 100 1 40 77
62 විද්‍යාදර්ශ ක.වි. 14 13 92.86 12 46.43 64
62 සාමෝදාගම ක.වි. 7 6 85.71 22 53.57 50
62 පහළ අන්දරවැව ක.වි. 7 6 85.71 22 53.57 50
63 කයිකාවල ශ්‍රී රේවත ක.වි. 16 15 93.75 10 45.31 67
64 හල්පතොට ක.වි. 10 9 90 16 47.5 58
64 උස්වැව ක.වි. 6 5 83.33 24 54.17 49
64 අගලබඩ ක.වි. 2 2 100 1 37.5 79
64 කැටැන්දොල ක.වි. 2 2 100 1 37.5 79
65 නිදන්ගල ක.වි. 19 16 84.21 23 52.63 53
65 බැදිගම්තොට ක.වි. 19 17 89.47 17 47.37 59
66 තෙලුල්ල ක.වි. 11 10 90.91 15 45.45 66
66 ඔසුවින්න ක.වි. 11 9 81.82 26 54.55 48
67 උලහිටියාව ක.වි. 7 6 85.71 22 50 55
67 අඟුල්මඩුව ක.වි. 7 7 100 1 35.71 80
68 ආනන්ද විජය ක.වි. 15 14 93.33 11 41.67 74
69 ගැමුණුපුර ක.වි. 13 12 92.31 13 42.31 73
70 ගුරුවල ක.වි. 3 2 66.67 39 66.67 29
70 වකමුල්ල ක.වි. 3 3 100 1 33.33 85
71 තිස්සපුර ක.වි. 11 11 100 1 31.82 87
72 මී ඇල්ල කරගොඩ ක.වි. 4 3 75 31 56.25 44
73 වලවෙවත්ත ම.වි. 9 8 88.89 18 41.67 74
74 රඹුක්කැටිය ක.වි. 23 20 86.96 21 43.48 71
75 ඊරියතොට ම.වි. 5 4 80 28 50 55
76 කීරිපිටිය ක.වි. 6 5 83.33 24 45.83 65
77 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය 8 6 75 31 53.13 51
77 වැලිහේන ක.වි. 8 7 87.5 20 40.63 76
78 ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. 26 21 80.77 27 45.19 68
79 හීන්දෑලිය ක.වි. 1 1 100 1 25 92
79 කොළවෙනිගම ම.වි. 10 8 80 28 45 69
79 විහාරහේන ක.වි. 7 6 85.71 22 39.29 78
79 කිරිබතාවිල ක.වි 8 7 87.5 20 37.5 79
79 රොන්නදූව ක.වි. 6 5 83.33 24 41.67 74
79 සමන්පුර ම.වි. 17 14 82.35 25 42.65 72
79 දියකිතුල්කන්ද ක.වි. 1 1 100 1 25 92
80 බෙරලිහෙල ක.වි. 17 15 88.24 19 33.82 84
81 නාරංඕවිට සුමනසිරි ම.වි. 8 7 87.5 20 34.38 82
82 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 28 21 75 31 46.43 64
82 ඉහළ විටියල ශ්‍රි ගුණරතන ක.වි. 7 6 85.71 22 35.71 80
83 ජඳුර ක.වි. 27 20 74.07 32 47.22 60
84 පෝරඹ ක.වි. 20 16 80 28 41.25 75
85 තලපලකන්ද ක.වි. 5 4 80 28 40 77
85 සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි. 15 11 73.33 33 46.67 63
86 මිරිස්වත්ත මුතුමාල ක.වි. 9 7 77.78 30 41.67 74
87 බෝපගොඩ සුගීෂ්වර ම.වි. 14 11 78.57 29 39.29 78
87 වතුරවෙල ගාමිණී ක.වි. 7 6 85.71 22 32.14 86
88 ගෝනදෙණිය ක.වි. 9 8 88.89 18 27.78 91
89 කහව රතනසාර ම.වි. 11 9 81.82 26 34.09 83
90 ශ්‍රී ධම්මදස්සි ම.වි 10 8 80 28 35 81
90 මැකිලියතැන්න ක.වි. 5 4 80 28 35 81
90 ශ්‍රී ධීරානන්ද ම.වි. 20 16 80 28 35 81
91 බැරගම ක.වි 6 4 66.67 39 45.83 65
92 දෙල්ලව ම.වි. 35 25 71.43 36 39.29 78
93 බුන්දල ක.වි. 8 6 75 31 34.38 82
93 හබරකඩ ධර්මපාල ක.වි. 8 6 75 31 34.38 82
93 හල්විටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 8 5 62.5 40 46.88 62
94 මාරකොල්ලිය ක.වි. 4 3 75 31 31.25 88
95 බොනවිස්ටා ම.වි. 5 4 80 28 25 92
95 කරඹගල්මුල්ල ක.වි. 5 4 80 28 25 92
95 රුක්මල්පිටිය ක.වි. 5 4 80 28 25 92
96 කඩොල්ගල්ල ක.වි. 12 8 66.67 39 37.5 79
96 මිදිගම ම.වි. 12 9 75 31 29.17 90
96 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 12 9 75 31 29.17 90
97 ගොඩවෙල ක.වි. 7 5 71.43 36 32.14 86
98 බටඅත දකුණ ක.වි. 10 7 70 37 30 89
98 පුස්තෝමුල්ල ක.වි. 18 13 72.22 35 27.78 91
98 හත්තොටුව ක.වි. 3 2 66.67 39 33.33 85
98 අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි. 6 4 66.67 39 33.33 85
99 රන්දොඹ් දම්නද ක.වි. 7 4 57.14 43 39.29 78
100 මණ්ඩලපුර ක.වි. 11 8 72.73 34 22.73 93
101 දෙද්දුවාවල ක.වි. 5 3 60 41 35 81
102 ගොන්නොරුව ක.වි. 19 13 68.42 38 25 92
103 මෙදේරිපිටිය ක.වි. 3 2 66.67 39 25 92
103 දම්පහල ක.වි. 6 4 66.67 39 25 92
104 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 4 2 50 44 37.5 79
105 ශ්‍රී පියරතන ක.වි. 5 3 60 41 25 92
106 තාරපේරිය ක.වි. 3 2 66.67 39 16.67 97
106 නාරංඕවිට පොරවගම ම.වි. 3 2 66.67 39 16.67 97
107 රොටවල ක.වි. 4 2 50 44 31.25 88
108 කුලීගොඩ සුමන ක.වි. 33 19 57.58 42 20.45 96
109 වටගෙදරමුල්ල ක.වි. 2 1 50 44 25 92
110 කහඳමෝදර ක.වි. 8 4 50 44 21.88 94
111 තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි. 6 3 50 44 20.83 95
112 අනින්කන්ද දෙමළ ක.වි. 9 4 44.44 45 13.89 98
113 මාබොටුවන ක.වි. 10 4 40 46 12.5 99
114 කෝන්කරහේන ක.වි. 3 0 0 47 0 100
114 සිටිනාමළුව ක.වි. 4 0 0 47 0 100