අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
භූගෝල විද්‍යාව
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 වලස්මුල්ල 642 621 96.73 4 67.06 1
2 මාතර 871 846 97.13 3 65.21 3
3 හම්බන්තොට 646 624 96.59 5 65.52 2
4 මුලටියන 834 813 97.48 2 64.42 5
5 තංගල්ල 434 418 96.31 6 64.46 4
6 අකුරැස්ස 636 611 96.07 7 61.64 6
7 දෙනියාය 525 514 97.9 1 59.71 8
8 ගාල්ල 1066 1005 94.28 9 60.62 7
9 උඩුගම 500 478 95.6 8 52.45 10
10 අම්බලන්ගොඩ 513 483 94.15 10 52.19 11
11 ඇල්පිටිය 639 587 91.86 11 53.29 9
භූගෝල විද්‍යාව
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 12 12 100 1 100 1
2 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 46 46 100 1 95.65 2
3 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 16 16 100 1 95.31 3
4 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 8 8 100 1 93.75 4
4 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 16 16 100 1 93.75 4
5 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 11 11 100 1 93.18 5
6 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 10 10 100 1 92.5 6
7 දෙබරවැව ම.ම.වි. 15 15 100 1 91.67 7
8 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 53 53 100 1 91.51 8
9 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 42 42 100 1 90.48 9
10 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 45 45 100 1 88.89 10
11 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 21 21 100 1 88.1 11
12 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 46 46 100 1 86.41 12
13 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 20 20 100 1 85 13
14 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 36 36 100 1 84.72 14
15 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 26 26 100 1 83.65 15
16 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 67 67 100 1 83.58 16
17 මහානාග ජාතික පාසල 67 67 100 1 83.21 17
18 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 16 16 100 1 82.81 18
19 රාහුල විද්‍යාලය 31 31 100 1 81.45 19
20 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 66 66 100 1 81.44 20
21 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 17 17 100 1 80.88 21
22 මහින්ද විද්‍යාලය 22 22 100 1 80.68 22
23 මාතර ම.ම.වි. 35 35 100 1 78.57 23
24 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 60 60 100 1 77.92 24
25 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 2 2 100 1 75 26
25 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 11 11 100 1 75 26
25 සුචී ජාතික පාසල 9 9 100 1 75 26
26 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 87 87 100 1 74.43 27
27 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 34 33 97.06 5 76.47 25
28 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 16 16 100 1 71.88 28
29 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 4 4 100 1 68.75 29
30 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 10 10 100 1 67.5 30
31 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 8 8 100 1 65.63 32
32 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 46 46 100 1 64.67 33
33 දෙනියාය ම.ම.වි 17 17 100 1 63.24 34
34 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 29 28 96.55 6 66.38 31
35 කොට‍පොල ම.වි 32 32 100 1 62.5 36
36 ආනන්ද ම.ම.වි. 90 88 97.78 4 63.06 35
37 රේවත ජාතික පාසල 3 3 100 1 58.33 39
38 විජිත ම.ම.වි. 40 40 100 1 58.13 40
39 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 85 84 98.82 2 57.06 45
40 සුරියවැව ජාතික පාසල 56 55 98.21 3 57.59 43
41 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 15 15 100 1 53.33 49
42 වඳුරඹ ම.ම.වි. 35 33 94.29 8 57.86 41
43 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 28 26 92.86 11 57.14 44
44 කටුවන ජාතික පාසල 36 33 91.67 13 57.64 42
45 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 33 31 93.94 9 55.3 46
46 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 48 43 89.58 15 58.85 38
47 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 46 43 93.48 10 54.35 47
48 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 12 10 83.33 17 60.42 37
48 තිහගොඩ ජාතික පාසල 24 24 100 1 43.75 53
49 දේවානන්ද විද්‍යාලය 19 17 89.47 16 53.95 48
50 නෙළුව ජාතික පාසල 51 47 92.16 12 49.02 50
51 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 24 23 95.83 7 43.75 53
52 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 32 29 90.63 14 47.66 51
53 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 4 4 100 1 37.5 54
54 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 31 25 80.65 18 46.77 52
55 ගාමිණී ම.ම.වි. 12 10 83.33 17 43.75 53
56 කතළුව ම.ම වි. 10 8 80 19 35 55
භූගෝල විද්‍යාව
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 තලල්ල දකුණ ම.වි. 2 2 100 1 100 1
1 මාදම්පා ම.ම.වි. 1 1 100 1 100 1
2 කොටුව ජනාධිපති වි. 24 24 100 1 95.83 2
3 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 4 4 100 1 93.75 3
4 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 5 5 100 1 90 4
5 ‍මොදරවාන ම.වි. 4 4 100 1 87.5 5
5 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 2 2 100 1 87.5 5
6 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 29 29 100 1 86.21 6
7 කඹුරුගමුව ම.වි. 5 5 100 1 85 7
8 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 35 35 100 1 80 8
9 දබරැල්ල ම.වි. 12 12 100 1 79.17 10
10 විහාරගල ම.වි. 15 15 100 1 76.67 11
11 පෝද්දිවල ම.වි. 18 18 100 1 76.39 12
12 අතුරලිය ම.වි. 26 25 96.15 7 79.81 9
13 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 14 14 100 1 75 13
13 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 25 25 100 1 75 13
14 බෝලාන ම.වි. 36 36 100 1 74.31 14
15 තල්පාවිල ම.ම.වි. 26 26 100 1 73.08 16
16 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 9 9 100 1 72.22 17
17 තලාව ම.වි. 8 8 100 1 71.88 18
17 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 8 8 100 1 71.88 18
18 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 51 50 98.04 5 73.53 15
19 පිටබැද්දර ම.වි. 29 29 100 1 68.1 20
20 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 58 57 98.28 4 69.4 19
21 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 79 78 98.73 2 68.04 21
22 තිස්සමහාරාම ම.වි. 6 6 100 1 66.67 23
23 මහානාම ම.වි. 14 14 100 1 66.07 24
24 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 25 24 96 8 68 22
25 කහදූව ම.වි. 9 8 88.89 20 75 13
26 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 38 38 100 1 63.82 25
27 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 6 6 100 1 62.5 27
27 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 4 4 100 1 62.5 27
27 මාගම ම.වි. 12 12 100 1 62.5 27
28 මිද්දෙණිය ම.වි. 9 9 100 1 61.11 28
29 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 7 7 100 1 60.71 29
30 කෝංගල ම.ම.වි. 31 31 100 1 60.48 30
31 මලිදුව ම.වි. 5 5 100 1 60 31
32 ඕපාත ම.වි. 17 17 100 1 58.82 33
33 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 3 3 100 1 58.33 34
33 රෝහණ විදුහල 27 27 100 1 58.33 34
34 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 37 35 94.59 12 62.84 26
35 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 14 14 100 1 57.14 35
36 රෝහණ ම.වි. 18 17 94.44 13 62.5 27
37 මාරඹ ම.වි. 28 28 100 1 56.25 37
38 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 9 9 100 1 55.56 38
39 මාකඳුර ම.ම.වි. 61 60 98.36 3 56.97 36
40 යටගල ම.වි. 22 21 95.45 10 59.09 32
41 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 34 34 100 1 54.41 40
42 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 12 12 100 1 54.17 41
43 රිටිගහයාය ම.වි. 17 17 100 1 52.94 43
44 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 34 34 100 1 52.21 44
45 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 1 1 100 1 50 47
45 දොරපෙ ම.වි. 3 3 100 1 50 47
45 මිරිස්වත්ත ම.වි. 4 4 100 1 50 47
45 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 7 7 100 1 50 47
46 මාගෙදර ම.වි. 25 25 100 1 49 49
47 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 21 20 95.24 11 53.57 42
48 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 18 18 100 1 48.61 50
49 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 6 6 100 1 45.83 52
49 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 24 23 95.83 9 50 47
50 අමුගොඩ ම.වි. 11 10 90.91 16 54.55 39
51 ‍වරාපිටිය ම.වි. 20 20 100 1 45 54
52 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 14 14 100 1 44.64 55
53 බටපොල ම.ම.වි. 89 83 93.26 14 51.12 46
54 උනවටුන ම.වි. 21 21 100 1 42.86 59
55 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 27 26 96.3 6 46.3 51
56 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 31 28 90.32 18 50 47
57 නිහිළුව ම.වි 17 15 88.24 21 51.47 45
58 ගෝනගල ම.වි. 65 58 89.23 19 49.62 48
59 ගිංතොට ම.වි. 21 19 90.48 17 45.24 53
60 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 5 5 100 1 35 64
61 උඩුගම ම.වි. 62 56 90.32 18 43.95 57
62 උඩයාල ම.වි. 3 3 100 1 33.33 66
63 නියාගම විජිත ම.වි. 12 11 91.67 15 35.42 63
64 අලපලාදෙණිය ම.වි. 18 15 83.33 23 43.06 58
65 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 31 25 80.65 26 44.35 56
65 දෙනිපිටිය ම.වි. 11 10 90.91 16 34.09 65
66 රන්න ම.වි. 26 22 84.62 22 36.54 62
67 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 28 23 82.14 24 38.39 60
68 මඩකුඹුර ම.වි. 28 22 78.57 28 37.5 61
69 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 11 9 81.82 25 29.55 68
70 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 5 4 80 27 25 70
71 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 13 10 76.92 29 26.92 69
72 මිරිස්ස ම.ම.වි. 15 11 73.33 30 30 67
භූගෝල විද්‍යාව
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 5 5 100 1 100 1
1 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 2 2 100 1 100 1
1 පල්ලාවෙල ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 3 3 100 1 100 1
2 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 12 12 100 1 97.92 2
3 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 9 9 100 1 94.44 3
4 මාමඩල ම.වි. 20 20 100 1 92.5 4
4 කිතලගම බටහිර ම.වි. 10 10 100 1 92.5 4
5 හියාරේ ම.වි 8 8 100 1 90.63 5
6 උඩමලල ම.වි. 5 5 100 1 90 6
7 හඳුගල ම.වි. 25 25 100 1 89 7
8 හොරගොඩ ම.වි. 17 17 100 1 88.24 8
9 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 2 2 100 1 87.5 9
9 අඹගහහේන ම.වි. 8 8 100 1 87.5 9
9 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 2 2 100 1 87.5 9
9 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 2 2 100 1 87.5 9
10 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 29 29 100 1 87.07 10
11 මුරුතවෙල ම.වි. 15 15 100 1 86.67 11
12 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 9 9 100 1 86.11 12
13 අම්බල ම.වි. 12 12 100 1 83.33 13
14 අපරැක්ක ම.වි. 4 4 100 1 81.25 14
14 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 4 4 100 1 81.25 14
14 එගොඩබැද්ද ම.වි. 8 8 100 1 81.25 14
15 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 13 13 100 1 78.85 15
16 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 7 7 100 1 78.57 16
16 අරන්වෙල ම.වි. 7 7 100 1 78.57 16
17 ගන්දර ම.වි. 13 13 100 1 76.92 17
18 පල්ලත්තර ම.වි. 1 1 100 1 75 18
18 කොකාවල ම.වි. 2 2 100 1 75 18
18 හල්ලල ම.වි. 14 14 100 1 75 18
18 කුඩාහීල්ල ම.වි. 3 3 100 1 75 18
18 ඕමාර ම.වි. 7 7 100 1 75 18
18 කම්බුස්සාවල ම.වි. 2 2 100 1 75 18
18 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 2 2 100 1 75 18
18 මුල්ගිරිගල ම.වි. 2 2 100 1 75 18
18 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 11 11 100 1 75 18
18 දම්පැල්ල ම.වි. 3 3 100 1 75 18
19 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 32 32 100 1 73.44 19
20 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 22 22 100 1 71.59 20
21 විල්පිට ම.වි. 21 21 100 1 71.43 21
22 දෑරංගල ම.වි. 13 13 100 1 71.15 22
22 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 13 13 100 1 71.15 22
23 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 6 6 100 1 70.83 23
24 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 5 5 100 1 70 24
24 ගලගම ම.වි. 5 5 100 1 70 24
24 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 5 5 100 1 70 24
24 තලුන්න ම.වි. 20 20 100 1 70 24
24 මහාබෝධි ම.වි. 5 5 100 1 70 24
25 රෝහණ ම.වි. 9 9 100 1 69.44 25
26 අකුරැස්ස ම.වි. 30 30 100 1 69.17 26
27 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 18 18 100 1 68.06 28
28 බෙලිදෙණිය ම.වි. 7 7 100 1 67.86 29
29 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 52 52 100 1 67.79 30
30 වීරියගම ම.වි. 10 10 100 1 67.5 31
30 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි. 10 10 100 1 67.5 31
31 බෙංගමුව ම.වි. 16 16 100 1 67.19 32
32 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 6 6 100 1 66.67 33
33 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 11 11 100 1 65.91 34
34 බමුණුගම ම.වි. 13 13 100 1 65.38 35
35 පල්ලෙගම ම.වි. 5 5 100 1 65 36
35 සියාරපිටිය ම.වි. 10 10 100 1 65 36
36 ඌරගහ ම.වි. 40 40 100 1 64.38 38
37 ඕවිටිගමුව ක.වි. 14 14 100 1 64.29 39
38 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 23 22 95.65 6 68.48 27
39 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 9 9 100 1 63.89 41
40 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 13 13 100 1 63.46 42
41 රන්තොටුවිල ම.වි. 17 17 100 1 63.24 43
42 තෙලිකඩ ම.වි. 2 2 100 1 62.5 44
42 රදනිආර ම.වි. 6 6 100 1 62.5 44
42 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 4 4 100 1 62.5 44
42 බෙරලපනාතර ම.වි. 8 7 87.5 16 75 18
42 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 4 4 100 1 62.5 44
42 දෙමටපිටිය ම.වි. 6 6 100 1 62.5 44
43 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 39 38 97.44 2 64.74 37
44 කළුබෝවිටියන ම.වි. 33 33 100 1 62.12 45
45 බතීගම ම.වි. 17 17 100 1 61.76 46
46 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 32 31 96.88 3 64.06 40
47 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 5 5 100 1 60 48
48 දෙනගම ම.වි. 8 8 100 1 59.38 49
49 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 12 12 100 1 58.33 50
49 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 3 3 100 1 58.33 50
49 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 30 29 96.67 4 61.67 47
50 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 7 7 100 1 57.14 52
51 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 18 18 100 1 56.94 53
52 යටලමත්ත ම.වි. 8 8 100 1 56.25 54
52 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 4 4 100 1 56.25 54
52 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 12 12 100 1 56.25 54
52 දීයගහ බටහිර ම.වි. 8 8 100 1 56.25 54
53 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 25 24 96 5 60 48
54 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 32 32 100 1 55.47 55
55 ගොඩඋඩ ම.වි. 18 18 100 1 54.17 57
56 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 25 25 100 1 54 58
57 ඉත්තදෙමළිය ම.වි. 8 8 100 1 53.13 59
58 පොල්පගොඩ ම.වි. 39 37 94.87 8 57.69 51
59 නරාවල ම.වි. 10 10 100 1 52.5 60
60 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 14 14 100 1 51.79 62
61 අම්බලන්තොට ම.වි. 20 19 95 7 56.25 54
62 පස්ගොඩ ම.වි. 24 24 100 1 51.04 63
63 ඉඳුරුව ම.වි. 6 6 100 1 50 64
63 කාවන්තිස්සපුර ම.වි. 1 1 100 1 50 64
63 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 5 5 100 1 50 64
63 මීගස්ආර ම.වි. 9 9 100 1 50 64
63 හුලංදාව දෙමළ ම.වි. 5 5 100 1 50 64
63 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 7 7 100 1 50 64
63 බඩබද්ද ම.වි. 2 2 100 1 50 64
63 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 9 9 100 1 50 64
64 උඩලමත්ත ම.වි. 21 21 100 1 48.81 66
65 අඟුලුගහ ම.වි. 10 10 100 1 47.5 67
66 දෙබොක්කාව ම.වි. 9 9 100 1 47.22 68
67 කැටියපේ ම.වි. 13 13 100 1 46.15 71
67 කහවත්ත ම.වි. 13 13 100 1 46.15 71
68 මාපලගම ම.ම.වි. 6 6 100 1 45.83 72
68 වරකපිටිය ම.වි. 18 16 88.89 15 56.94 53
69 කොග්ගල්ල ම.වි. 5 5 100 1 45 74
69 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 25 24 96 5 49 65
70 අලුත්වල ම.වි. 38 38 100 1 44.08 76
71 අක්මීමන ම.වි. 12 12 100 1 43.75 77
71 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 8 8 100 1 43.75 77
71 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 4 4 100 1 43.75 77
71 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 12 11 91.67 11 52.08 61
72 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 9 9 100 1 41.67 79
72 මුලන ම.වි. 9 9 100 1 41.67 79
73 පිටදෙණිය ම.වි. 10 10 100 1 40 80
73 හපුගල ම.වි. 15 14 93.33 9 46.67 69
74 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 7 7 100 1 39.29 81
75 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 8 8 100 1 37.5 84
75 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 12 12 100 1 37.5 84
76 කොරඹුරුවාන ම.වි. 11 10 90.91 13 45.45 73
76 මොරයාය ම.වි. 11 9 81.82 18 54.55 56
77 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 23 21 91.3 12 44.57 75
78 නාඳුගල ම.වි. 14 13 92.86 10 42.86 78
79 ගණේගොඩ ම.වි. 20 19 95 7 38.75 82
80 ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි. 3 3 100 1 33.33 87
80 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 3 3 100 1 33.33 87
80 මැදවැලෑන ම.වි. 3 3 100 1 33.33 87
81 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 14 12 85.71 17 46.43 70
82 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 9 8 88.89 15 41.67 79
83 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 14 13 92.86 10 37.5 84
84 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 10 9 90 14 40 80
85 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 8 8 100 1 25 94
86 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 8 7 87.5 16 34.38 86
87 උල්ලල ම.වි. 11 9 81.82 18 38.64 83
88 මුරවැසිහේන ම.වි 5 4 80 19 40 80
89 ඕකන්දයාය ම.වි. 18 13 72.22 22 47.22 68
90 කහඳ ම.වි. 21 18 85.71 17 32.14 89
90 බලගොඩ ම.වි. 7 6 85.71 17 32.14 89
91 ඕල්කට් ම.වි. 22 18 81.82 18 32.95 88
92 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 9 7 77.78 20 36.11 85
93 හව්පෙ ම.වි. 4 3 75 21 31.25 90
94 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 12 9 75 21 27.08 92
95 ශාන්ත මරියා ම.වි. 5 4 80 19 20 96
95 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 7 5 71.43 23 28.57 91
95 අත්තනයාල ම.වි. 4 3 75 21 25 94
96 ගුරුකන්ද ම.වි. 8 5 62.5 25 31.25 90
96 හොරවින්න ම.වි. 4 3 75 21 18.75 97
97 නවදගල ම.වි. 15 10 66.67 24 26.67 93
98 පලපොත ම.වි. 3 2 66.67 24 25 94
99 නින්දාන ම.වි. 13 8 61.54 26 23.08 95
100 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 4 2 50 27 25 94
භූගෝල විද්‍යාව
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 උඩගොමඩිය ක.වි. 2 2 100 1 100 1
1 ඉක්කපල්ලම ක.වි. 10 10 100 1 100 1
1 බොනවිස්ටා ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 දේවාලේගම ක.වි. 4 4 100 1 100 1
1 රදාවෙල ක.වි. 8 8 100 1 100 1
2 දොඩම්පහළ ක.වි. 16 16 100 1 98.44 2
3 හීන්දෑලිය ක.වි. 5 5 100 1 95 3
4 බෝවල ක.වි. 14 14 100 1 91.07 4
5 වාව්ව ක.වි. 2 2 100 1 87.5 5
5 දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි. 2 2 100 1 87.5 5
6 අතපත්තුකන්ද ක.වි. 19 19 100 1 86.84 6
7 මොලොග්ගමුව ක.වි. 5 5 100 1 85 7
8 තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. 3 3 100 1 83.33 8
8 හකුරුවෙල ක.වි. 3 3 100 1 83.33 8
9 කරතොට ක.වි. 7 7 100 1 82.14 9
10 වැදිගම්වැව ක.වි 4 4 100 1 81.25 10
11 පුවක්ගහහේන ක.වි. 9 9 100 1 80.56 11
11 පරදුව ආදර්ශ ක.වි 18 18 100 1 80.56 11
12 රන්මුදුවැව ක.වි. 14 14 100 1 80.36 12
13 මහහීල්ල දකුණ ඊශ්වර ක.වි. 6 6 100 1 79.17 13
13 රාජපුරගොඩ ක.වි. 6 6 100 1 79.17 13
14 තෙලුල්ල ක.වි. 31 31 100 1 79.03 14
15 ඉලුක්මුල්ල ක.වි. 8 8 100 1 78.13 15
15 නලගම සිංහල ක.වි. 8 8 100 1 78.13 15
15 ලබුහේන්ගොඩ ක.වි. 8 8 100 1 78.13 15
16 දන්දෙණිය ක.වි. 13 13 100 1 76.92 17
17 පොළොම්මාරුව ක.වි. 18 18 100 1 76.39 18
18 දෙබරවැව ක.වි. 44 44 100 1 75.57 19
19 පනන්වෙල ක.වි. 2 2 100 1 75 20
19 අබේසේකරගම ම.වි. 9 9 100 1 75 20
19 ගෝනදෙණිය ක.වි. 4 4 100 1 75 20
19 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය 1 1 100 1 75 20
19 මී ඇල්ල කරගොඩ ක.වි. 5 5 100 1 75 20
19 රුක්මල්පිටිය ක.වි. 3 3 100 1 75 20
19 සාමෝදාගම ක.වි. 2 2 100 1 75 20
19 ඉහළ විටියල ශ්‍රි ගුණරතන ක.වි. 1 1 100 1 75 20
19 කුඩාගොඩ ක.වි. 1 1 100 1 75 20
19 කිරිලිපන ක.වි. 8 8 100 1 75 20
19 සීනිමෝදර ක.වි. 2 2 100 1 75 20
19 මිරිස්වත්ත මුතුමාල ක.වි. 1 1 100 1 75 20
20 සිරි අබේතිස්ස ක.වි. 26 25 96.15 3 77.88 16
21 සපුගොඩ රතනපාල ක.වි. 10 10 100 1 72.5 21
22 සමන්පුර ම.වි. 8 8 100 1 71.88 22
23 බැමිණියන්විල ක.වි. 7 7 100 1 71.43 23
23 වතුකන්ද ක.වි. 7 7 100 1 71.43 23
24 උලහිටියාව ක.වි. 19 19 100 1 71.05 24
25 රන්සෑගොඩ උතුර ක.වි. 6 6 100 1 70.83 25
25 කඩොල්ගල්ල ක.වි. 6 6 100 1 70.83 25
25 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 6 6 100 1 70.83 25
26 මහගල්වැව ක.වි. 16 16 100 1 70.31 26
27 සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි. 10 10 100 1 70 27
27 මානම්පිට රතනසාර ම.වි. 5 5 100 1 70 27
28 පොල්ගහවිල ධර්මරාජ ම.වි. 4 4 100 1 68.75 28
28 මීගහවෙල ක.වි. 4 4 100 1 68.75 28
29 පනාකඩුව ක.වි. 7 7 100 1 67.86 29
30 දම්මුල්ලගොඩ ක.වි. 3 3 100 1 66.67 31
31 බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.වි. 5 5 100 1 65 32
32 හුලංකන්ද ක.වි. 17 17 100 1 64.71 33
33 අගලිය ම.වි. 9 9 100 1 63.89 34
34 පල්ලාවෙල බටදොල ක.වි. 8 8 100 1 62.5 36
34 පලොල්පිටිය ම.වි. 2 2 100 1 62.5 36
34 අගලබඩ ක.වි. 6 6 100 1 62.5 36
35 පල්ලෙමලල ක.වි. 15 15 100 1 61.67 37
36 කඩිහිංගල ම.වි. 11 11 100 1 61.36 38
37 බෝපගොඩ සුගීෂ්වර ම.වි. 9 9 100 1 61.11 39
37 ශ්‍රී ගුණානන්ද ක.වි. 9 9 100 1 61.11 39
38 මහආර ක.වි. 25 24 96 4 65 32
39 පියතිස්ස ම.වි. 16 15 93.75 7 67.19 30
40 පෝරඹ ක.වි. 21 21 100 1 60.71 40
41 මාමඩවිල මලියදේව ම.වි. 36 36 100 1 60.42 41
41 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි. 12 12 100 1 60.42 41
42 මැටිවිලිය ශ්‍රී මේධානන්ද ක.වි. 8 8 100 1 59.38 42
43 රඹුක්කැටිය ක.වි. 3 3 100 1 58.33 44
43 ඔයගාව රණවරනාවැව ක.වි. 12 12 100 1 58.33 44
43 බෙරලිහෙල ක.වි. 9 9 100 1 58.33 44
43 කනහලාගම ක.වි. 6 6 100 1 58.33 44
43 හිඟුරමුලන ශ්‍රී පේමානන්ද ක.වි. 6 6 100 1 58.33 44
43 වලකන්ද ම.වි. 6 6 100 1 58.33 44
44 ශ්‍රී සාසනචන්ද්‍ර ම.වි. 7 7 100 1 57.14 45
45 සුගතපාල ගොඩවත්ත ක.වි. 11 10 90.91 13 63.64 35
45 වාඩිය සිල්වා ක.වි. 11 11 100 1 54.55 50
45 ගුරුවල ක.වි. 11 11 100 1 54.55 50
46 සාම්මලේ විද්‍යානන්ද ක.වි. 14 14 100 1 53.57 53
47 මාබොටුවන ක.වි. 8 8 100 1 53.13 54
47 පරගල ක.වි. 8 8 100 1 53.13 54
48 මීපාවිට ක.වි. 9 9 100 1 52.78 55
49 ගල්ලන්දල ක.වි. 11 11 100 1 52.27 57
50 සිරි අබේතිස්ස ම.වි. 12 12 100 1 52.08 58
51 අකුරුබැබිල ක.වි. 14 13 92.86 8 58.93 43
51 වැලිකැටිය ක.වි. 14 14 100 1 51.79 60
52 බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි. 32 31 96.88 2 54.69 48
53 මාරකොල්ලිය ක.වි. 1 1 100 1 50 63
53 අකුරුගොඩ ක.වි. 2 2 100 1 50 63
53 වලවෙවත්ත ම.වි. 1 1 100 1 50 63
53 දෙනිය පිංගම ක.වි. 8 7 87.5 16 62.5 36
53 තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි. 1 1 100 1 50 63
53 ලේල්වල ගිගුම්මඩුව ක.වි. 6 6 100 1 50 63
53 ඊරියතොට ම.වි. 17 16 94.12 6 55.88 46
53 මොරකැටිආර ක.වි. 4 4 100 1 50 63
53 දෙනගම නැගෙනහිර ක.වි. 2 2 100 1 50 63
53 ඇත්ගාල්මුල්ල ක.වි. 2 2 100 1 50 63
53 තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි. 4 4 100 1 50 63
53 මැකිලියතැන්න ක.වි. 2 2 100 1 50 63
53 ඌරල ක.වි. 7 7 100 1 50 63
53 හප්පිටිය ක.වි. 12 12 100 1 50 63
53 රොටවල ක.වි. 2 2 100 1 50 63
53 ශ්‍රී ධීරානන්ද ම.වි. 3 3 100 1 50 63
53 පහළ අන්දරවැව ක.වි. 2 2 100 1 50 63
54 රන්න වාඩියගොඩ ක.වි. 14 14 100 1 48.21 65
55 ලංකාගම ක.වි. 11 11 100 1 47.73 66
56 වීදිකන්ද ක.වි. 9 9 100 1 47.22 68
56 වැලිවිටිය ම.වි. 9 9 100 1 47.22 68
56 කඹුරුපිටිය ම.වි. 27 25 92.59 9 54.63 49
57 පහළගම ක.වි. 8 7 87.5 16 59.38 42
58 කොළවෙනිගම ම.වි. 7 7 100 1 46.43 69
58 අකුරුගොඩ සේනානි ක.වි. 7 7 100 1 46.43 69
58 වැලිදෙණිය ක.වි. 7 7 100 1 46.43 69
59 උඩුකාව ක.වි. 12 11 91.67 12 54.17 51
59 කිවුල ක.වි. 6 6 100 1 45.83 70
60 මිදිගම ම.වි. 11 11 100 1 45.45 71
61 ගුරුගොඩැල්ල වීරසිංහ ක.වි. 16 16 100 1 45.31 73
62 පරමානන්ද ම.වි 5 5 100 1 45 74
62 කෝන්කරහේන ක.වි. 10 9 90 14 55 47
62 ලේල්වල ක.වි 5 5 100 1 45 74
63 අ‍භයපුර ක.වි 9 9 100 1 44.44 75
64 උපාලි විජයවර්ධන ක.වි. 13 12 92.31 10 51.92 59
64 ගොම්බද්දල විජයබා ක.වි. 13 12 92.31 10 51.92 59
65 මාමනදොල ක.වි. 4 4 100 1 43.75 76
65 තල්වත්ත අභිනව ක.වි. 12 12 100 1 43.75 76
65 අතුබොදේ ක.වි. 16 16 100 1 43.75 76
65 හ‍ත්පෝරුව ක.වි. 20 18 90 14 53.75 52
66 බිංකම ම.වි. 11 10 90.91 13 52.27 57
67 උඩවැලිවිටිතලාව ම.වි. 7 7 100 1 42.86 77
68 ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. 37 34 91.89 11 50.68 62
69 පිටවල්ගමුව ක.වි. 10 9 90 14 52.5 56
70 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 6 6 100 1 41.67 78
70 මාඳුව ක.වි. 6 6 100 1 41.67 78
71 තලපත්කන්ද ක.වි. 15 13 86.67 17 51.67 61
72 නතුවල ක.වි. 4 4 100 1 37.5 84
72 ඉලුක්පිටිය ක.වි. 4 4 100 1 37.5 84
72 මෙදේරිපිටිය ක.වි. 10 9 90 14 47.5 67
72 වේහැල්ල ක.වි. 8 8 100 1 37.5 84
72 දෙදියගල ක.වි. 8 7 87.5 16 50 63
73 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 22 19 86.36 18 48.86 64
74 රන්සෑගොඩ දකුණ ක.වි 5 5 100 1 35 85
74 රුවන්වැල්ල ක.වි. 5 5 100 1 35 85
74 බැරගම ක.වි 5 5 100 1 35 85
75 දම්පහල ක.වි. 19 19 100 1 34.21 87
76 ගොඩපිටිය ක.වි. 23 22 95.65 5 38.04 83
77 ගොඩකුඹුර ක.වි. 6 6 100 1 33.33 88
77 වැලිහේන ක.වි. 3 3 100 1 33.33 88
77 ග‍ඟේයාය ක.වි. 6 6 100 1 33.33 88
78 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 4 4 100 1 31.25 91
78 හල්විටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 4 4 100 1 31.25 91
79 අනුරුද්ධ ක.වි. 27 23 85.19 20 45.37 72
79 අක්කර විස්ස ක.වි. 9 9 100 1 30.56 93
80 ධර්මාලෝක ක.වි. 10 9 90 14 40 80
81 අන්ගුන්න බදුල්ල ක.වි. 6 5 83.33 22 45.83 70
82 ශ්‍රී ඉන්ද්‍රරතන ක.වි. 8 7 87.5 16 40.63 79
83 ශ්‍රී ධම්මදස්සි ම.වි 16 13 81.25 23 43.75 76
83 නාවල ක.වි. 3 3 100 1 25 97
83 ඉගලතලාව ක.වි. 2 2 100 1 25 97
83 තණබද්දෙගම ක.වි. 1 1 100 1 25 97
83 වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි. 3 3 100 1 25 97
83 ඕවිලාන ක.වි. 3 3 100 1 25 97
84 විලයාල ක. විද්‍යාලය 10 9 90 14 32.5 89
85 කැරෑදෙණිය ක.වි. 6 5 83.33 22 37.5 84
85 දීයගහ නැගෙනහිර ක.වි. 6 5 83.33 22 37.5 84
86 ඕලුආර බණ්ඩාරනායක ක.වි. 7 6 85.71 19 32.14 90
87 කැටන්දොල ක.වි. 13 11 84.62 21 30.77 92
88 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි. 21 16 76.19 26 38.1 82
89 ඉඹුල්ගොඩ ක.වි. 9 8 88.89 15 25 97
90 මහගොඩ ක.වි. 11 10 90.91 13 22.73 99
91 රැකව ක.වි. 7 5 71.43 28 39.29 81
91 මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. 7 6 85.71 19 25 97
92 ග්‍රාමිණී ම.වි. 5 4 80 24 30 94
93 හීනටිය ක.වි. 10 8 80 24 27.5 96
94 ගජනායකගම ක.වි. 5 4 80 24 25 97
94 කිරිවැල්දොල ක.වි. 5 4 80 24 25 97
95 මීගහගොඩ ක.වි. 14 11 78.57 25 23.21 98
96 පලල්ල ක.වි. 3 2 66.67 29 33.33 88
96 තලාව ක.වි. 4 3 75 27 25 97
96 වල්පොල ගුණතිලක ක.වි. 8 5 62.5 30 37.5 84
96 පතිරාජ ම.වි. 8 6 75 27 25 97
97 නාවිමන උතුර ක.වි. 8 5 62.5 30 34.38 86
98 සිරි පියරතන ක.වි. 9 6 66.67 29 27.78 95
99 උනැල්ල ජයන්ති ක.වි. 4 3 75 27 18.75 100
100 කැටැන්දොල ක.වි. 3 2 66.67 29 25 97
100 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි. 3 2 66.67 29 25 97
101 අඟුල්මඩුව ක.වි. 5 3 60 31 25 97
102 නාරංඕවිට පොරවගම ම.වි. 3 2 66.67 29 16.67 102
103 තලහගම ක.වි. 8 5 62.5 30 15.63 103
104 කන්දෙගොඩ ක.වි. 10 6 60 31 17.5 101
105 ගල්පමුණ ක.වි. 4 2 50 32 18.75 100
105 පින්නදුව ජයන්ති ම.වි. 8 4 50 32 18.75 100
106 ධම්මසාර ක.වි. 2 1 50 32 12.5 104
107 ශ්‍රි රෝහණ ක.වි. 9 3 33.33 33 11.11 105
108 ඇල්ලෙවෙල ක.වි. 1 0 0 34 0 106