අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 වලස්මුල්ල 591 583 98.65 1 64.76 1
2 මාතර 1846 1819 98.54 2 61.2 3
3 අකුරැස්ස 469 453 96.59 8 62.58 2
4 උඩුගම 418 411 98.33 3 59.33 4
5 මුලටියන 517 506 97.87 4 57.98 6
5 ගාල්ල 2673 2606 97.49 5 58.36 5
6 හම්බන්තොට 900 877 97.44 6 56.42 7
7 තංගල්ල 666 644 96.7 7 56.38 8
8 අම්බලන්ගොඩ 1458 1391 95.4 10 53.84 9
9 දෙනියාය 550 526 95.64 9 52.82 10
10 ඇල්පිටිය 1062 984 92.66 11 48.61 11
ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 126 126 100 1 85.91 1
2 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 48 48 100 1 80.73 2
3 මහානාග ජාතික පාසල 61 61 100 1 78.28 3
4 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 172 172 100 1 77.33 4
5 මින්හාත් ජාතික පාසල 15 15 100 1 75 6
5 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 122 122 100 1 75 6
6 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 103 103 100 1 74.76 7
7 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 162 160 98.77 8 75.77 5
8 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 197 196 99.49 2 74.49 8
9 සහිරා ජාතික පාසල 13 13 100 1 71.15 9
10 කටුවන ජාතික පාසල 41 41 100 1 70.12 10
11 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 69 69 100 1 69.2 11
12 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 170 169 99.41 3 68.38 12
13 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 19 19 100 1 67.11 15
14 රාහුල විද්‍යාලය 249 249 100 1 66.97 16
15 සුචී ජාතික පාසල 28 28 100 1 66.07 17
16 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 73 72 98.63 12 67.12 14
17 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 293 288 98.29 17 67.41 13
18 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 89 89 100 1 65.17 19
19 මහින්ද විද්‍යාලය 169 167 98.82 7 65.24 18
20 දෙබරවැව ම.ම.වි. 231 229 99.13 5 63.96 20
21 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 118 117 99.15 4 63.56 22
22 මාතර ම.ම.වි. 160 158 98.75 9 63.75 21
23 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 76 75 98.68 10 62.83 23
24 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 214 212 99.07 6 61.21 24
25 නෙළුව ජාතික පාසල 85 85 100 1 59.41 27
26 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 103 103 100 1 58.74 31
27 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 139 137 98.56 14 59.17 29
28 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 80 79 98.75 9 58.75 30
29 දෙනියාය ම.ම.වි 125 121 96.8 24 60.2 25
30 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 68 67 98.53 15 57.72 33
31 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 62 61 98.39 16 57.66 34
32 වඳුරඹ ම.ම.වි. 48 47 97.92 20 57.81 32
33 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 71 70 98.59 13 57.04 38
34 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 120 115 95.83 30 59.38 28
35 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 88 86 97.73 21 57.39 37
36 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 74 73 98.65 11 56.42 40
37 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 169 161 95.27 33 59.76 26
38 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 121 117 96.69 25 57.44 35
39 ගාමිණී ම.ම.වි. 81 78 96.3 28 57.41 36
40 තිහගොඩ ජාතික පාසල 29 28 96.55 26 56.9 39
41 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 115 111 96.52 27 56.3 41
42 ආනන්ද ම.ම.වි. 100 100 100 1 52.5 48
43 කොට‍පොල ම.වි 21 21 100 1 52.38 49
44 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 15 15 100 1 51.67 51
45 විජිත ම.ම.වි. 107 105 98.13 19 53.5 45
46 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 112 107 95.54 32 55.8 42
47 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 112 109 97.32 23 53.35 46
48 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 58 55 94.83 35 54.74 43
49 දේවානන්ද විද්‍යාලය 228 217 95.18 34 53.95 44
50 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 156 150 96.15 29 52.56 47
51 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 30 30 100 1 47.5 56
52 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 79 77 97.47 22 49.68 53
53 රේවත ජාතික පාසල 113 107 94.69 36 52.21 50
54 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 20 20 100 1 46.25 59
55 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 46 44 95.65 31 50 52
56 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 54 53 98.15 18 47.22 57
57 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 104 100 96.15 29 49.04 54
58 සුරියවැව ජාතික පාසල 29 29 100 1 42.24 61
59 කතළුව ම.ම වි. 28 26 92.86 38 48.21 55
60 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 49 46 93.88 37 46.94 58
61 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 297 262 88.22 40 45.71 60
62 අර්ෆා ම.ම.වි. 11 10 90.91 39 34.09 63
62 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 12 10 83.33 41 41.67 62
63 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 9 6 66.67 42 27.78 64
ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ‍මොදරවාන ම.වි. 4 4 100 1 75 1
2 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 63 63 100 1 73.41 2
3 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 90 90 100 1 69.44 3
4 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 28 28 100 1 68.75 4
4 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 16 16 100 1 68.75 4
5 මාගෙදර ම.වි. 29 29 100 1 68.1 5
6 ඉල්මා ම.වි. 16 16 100 1 65.63 6
7 තල්පාවිල ම.ම.වි. 26 26 100 1 65.38 7
8 කෝංගල ම.ම.වි. 19 19 100 1 64.47 8
9 උනවටුන ම.වි. 22 22 100 1 63.64 9
10 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 63 63 100 1 63.49 10
11 බෝලාන ම.වි. 22 22 100 1 62.5 11
12 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 71 71 100 1 61.97 13
13 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 26 26 100 1 61.54 14
14 මාගම ම.වි. 9 9 100 1 61.11 15
14 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 36 36 100 1 61.11 15
14 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 9 9 100 1 61.11 15
15 මාකඳුර ම.ම.වි. 14 14 100 1 60.71 16
16 කොටුව ජනාධිපති වි. 67 67 100 1 58.96 17
17 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 17 17 100 1 58.82 18
18 මිද්දෙණිය ම.වි. 27 26 96.3 8 62.04 12
18 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 24 24 100 1 58.33 19
18 නිහිළුව ම.වි 12 12 100 1 58.33 19
19 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 61 61 100 1 57.79 20
20 අතුරලිය ම.වි. 10 10 100 1 57.5 23
21 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 61 61 100 1 56.97 24
22 දෙනිපිටිය ම.වි. 12 12 100 1 56.25 25
23 උඩුගම ම.වි. 25 25 100 1 56 26
23 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 25 25 100 1 56 26
24 දොරපෙ ම.වි. 13 13 100 1 55.77 27
25 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 89 87 97.75 4 57.58 22
26 රිටිගහයාය ම.වි. 5 5 100 1 55 29
27 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 27 27 100 1 54.63 31
28 මිරිස්වත්ත ම.වි. 33 33 100 1 54.55 32
29 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 35 35 100 1 53.57 34
30 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 42 41 97.62 5 55.36 28
31 ‍වරාපිටිය ම.වි. 18 18 100 1 52.78 36
32 තලාව ම.වි. 10 10 100 1 52.5 38
33 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 124 117 94.35 14 57.72 21
34 යටගල ම.වි. 75 74 98.67 2 52.67 37
35 අලපලාදෙණිය ම.වි. 19 19 100 1 51.32 40
36 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 21 21 100 1 51.19 41
37 ගිංතොට ම.වි. 49 49 100 1 51.02 42
38 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 66 65 98.48 3 52.27 39
39 ගෝනගල ම.වි. 34 33 97.06 6 52.94 35
39 කහදූව ම.වි. 5 5 100 1 50 45
39 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 3 3 100 1 50 45
39 ඕපාත ම.වි. 8 8 100 1 50 45
40 පිටබැද්දර ම.වි. 32 30 93.75 15 54.69 30
41 රන්න ම.වි. 31 31 100 1 48.39 46
42 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 42 41 97.62 5 50.6 44
42 තලල්ල දකුණ ම.වි. 14 14 100 1 48.21 47
43 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 37 37 100 1 47.3 49
44 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 154 148 96.1 9 50.65 43
45 මාරඹ ම.වි. 7 7 100 1 46.43 52
46 බටපොල ම.ම.වි. 27 26 96.3 8 50 45
47 මිරිස්ස ම.ම.වි. 17 17 100 1 44.12 57
48 අමුගොඩ ම.වි. 25 24 96 10 47 50
49 මාදම්පා ම.ම.වි. 27 26 96.3 8 46.3 53
50 රෝහණ ම.වි. 59 57 96.61 7 45.76 55
51 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 21 19 90.48 18 51.19 41
52 පෝද්දිවල ම.වි. 44 42 95.45 11 46.02 54
53 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 17 17 100 1 41.18 62
54 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 20 19 95 12 45 56
55 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 12 11 91.67 17 47.92 48
56 තිස්සමහාරාම ම.වි. 13 11 84.62 25 53.85 33
57 මහානාම ම.වි. 15 14 93.33 16 43.33 58
58 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 59 56 94.92 13 41.1 63
59 සුධර්මා ම.වි. 29 29 100 1 34.48 67
60 රෝහණ විදුහල 15 13 86.67 24 46.67 51
61 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 92 82 89.13 21 43.21 59
62 කඹුරුගමුව ම.වි. 16 15 93.75 15 37.5 65
62 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 28 25 89.29 20 41.96 60
63 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 15 13 86.67 24 41.67 61
64 විහාරගල ම.වි. 10 9 90 19 32.5 68
65 උඩයාල ම.වි. 5 4 80 27 40 64
66 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 43 38 88.37 23 30.81 69
67 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 31 25 80.65 26 34.68 66
68 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 9 8 88.89 22 25 72
69 දබරැල්ල ම.වි. 13 8 61.54 29 30.77 70
70 මඩකුඹුර ම.වි. 47 29 61.7 28 26.06 71
71 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 18 11 61.11 30 25 72
72 නියාගම විජිත ම.වි. 6 1 16.67 31 4.17 73
73 මලිදුව ම.වි. 2 0 0 32 0 74
ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 බතීගම ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 2 2 100 1 100 1
1 බටුවන්ගල ම.වි. 1 1 100 1 100 1
2 විහාරගල 550 ම.වි. 3 3 100 1 91.67 2
3 දෑරංගල ම.වි. 5 5 100 1 90 3
4 පිටදෙණිය ම.වි. 6 6 100 1 83.33 4
4 නරාවල ම.වි. 3 3 100 1 83.33 4
5 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 5 5 100 1 80 5
6 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 6 6 100 1 79.17 6
7 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 11 11 100 1 77.27 7
8 අඟුලුගහ ම.වි. 16 16 100 1 76.56 8
9 කැටියපේ ම.වි. 2 2 100 1 75 9
9 කළුබෝවිටියන ම.වි. 3 3 100 1 75 9
9 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 3 3 100 1 75 9
9 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 2 2 100 1 75 9
9 දෙබොක්කාව ම.වි. 5 5 100 1 75 9
9 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 2 2 100 1 75 9
9 බමුණුගම ම.වි. 1 1 100 1 75 9
10 බඳගිරිය ම.වි. 15 15 100 1 71.67 10
11 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 32 32 100 1 70.31 11
12 ගණේගොඩ ම.වි. 5 5 100 1 70 12
13 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 9 9 100 1 69.44 13
14 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 13 13 100 1 69.23 14
15 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 32 32 100 1 67.97 15
16 උඩමලල ම.වි. 7 7 100 1 67.86 16
17 කොකාවල ම.වි. 6 6 100 1 66.67 17
17 අම්බලන්තොට ම.වි. 15 15 100 1 66.67 17
17 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 3 3 100 1 66.67 17
18 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 5 5 100 1 65 18
19 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 9 9 100 1 63.89 19
20 අත්තුඩාව ම.වි. 2 2 100 1 62.5 20
20 හියාරේ ම.වි 4 4 100 1 62.5 20
20 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 4 4 100 1 62.5 20
20 ගලගම ම.වි. 2 2 100 1 62.5 20
21 මාමඩල ම.වි. 11 11 100 1 61.36 21
22 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 9 9 100 1 61.11 22
23 හත්තක ම.වි. 7 7 100 1 60.71 23
24 දීයගහ බටහිර ම.වි. 12 12 100 1 60.42 24
25 රන්තොටුවිල ම.වි. 5 5 100 1 60 25
25 පස්ගොඩ ම.වි. 10 10 100 1 60 25
25 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 15 15 100 1 60 25
26 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 8 8 100 1 59.38 26
27 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 6 6 100 1 58.33 27
27 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 6 6 100 1 58.33 27
28 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 13 13 100 1 57.69 28
29 ගුරුකන්ද ම.වි. 7 7 100 1 57.14 29
30 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 11 11 100 1 56.82 30
31 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 61 61 100 1 56.56 31
32 නින්දාන ම.වි. 23 23 100 1 56.52 32
33 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 8 8 100 1 56.25 33
34 හොරේවෙල ම.වි. 13 13 100 1 55.77 34
35 කහවත්ත ම.වි. 15 15 100 1 55 35
36 බලගොඩ ම.වි. 7 7 100 1 53.57 36
36 පොල්පගොඩ ම.වි. 7 7 100 1 53.57 36
37 බෙංගමුව ම.වි. 17 17 100 1 52.94 37
38 නාඳුගල ම.වි. 9 9 100 1 52.78 38
39 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 20 20 100 1 52.5 39
40 බෝධිරාජ ම.වි. 15 15 100 1 51.67 42
41 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 41 41 100 1 51.22 43
42 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 34 34 100 1 50.74 45
43 කුඩාහීල්ල ම.වි. 2 2 100 1 50 46
43 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 1 1 100 1 50 46
43 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 9 9 100 1 50 46
43 මහාබෝධි ම.වි. 2 2 100 1 50 46
43 පල්ලත්තර ම.වි. 6 6 100 1 50 46
43 උඩලමත්ත ම.වි. 4 4 100 1 50 46
43 රෝහණ ම.වි. 2 2 100 1 50 46
43 යටලමත්ත ම.වි. 2 2 100 1 50 46
43 අපරැක්ක ම.වි. 2 2 100 1 50 46
43 තෙලිකඩ ම.වි. 3 3 100 1 50 46
43 උල්ලල ම.වි. 1 1 100 1 50 46
43 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 11 11 100 1 50 46
43 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 3 3 100 1 50 46
43 මිගහජදුර ම.වි. 2 2 100 1 50 46
43 සහිරා ම.වි. 3 3 100 1 50 46
44 අකුරැස්ස ම.වි. 33 32 96.97 2 52.27 40
45 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 27 26 96.3 3 52.78 38
46 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 25 24 96 5 52 41
47 හපුගල ම.වි. 27 26 96.3 3 50.93 44
48 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 8 8 100 1 46.88 50
48 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 16 16 100 1 46.88 50
48 හල්ලල ම.වි. 8 7 87.5 16 59.38 26
49 ගොඩඋඩ ම.වි. 14 14 100 1 46.43 51
50 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 6 6 100 1 45.83 52
50 නබඩගස්වැව ම.වි. 6 6 100 1 45.83 52
51 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 5 5 100 1 45 55
51 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 5 5 100 1 45 55
51 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 5 5 100 1 45 55
51 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 10 10 100 1 45 55
52 ශ්‍රීපති ම.වි. 27 26 96.3 3 48.15 48
53 හෑගල්ල ම.වි. 26 26 100 1 44.23 56
54 අලුත්වල ම.වි. 16 15 93.75 8 50 46
54 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 4 4 100 1 43.75 57
54 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 8 8 100 1 43.75 57
54 ඉඳුරුව ම.වි. 8 7 87.5 16 56.25 33
55 ඌරගහ ම.වි. 58 54 93.1 10 49.14 47
56 හොරවින්න ම.වි. 3 3 100 1 41.67 60
57 ඕල්කට් ම.වි. 26 25 96.15 4 45.19 54
58 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 8 8 100 1 40.63 61
59 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 31 31 100 1 40.32 62
60 ඕවිටිගමුව ක.වි. 5 5 100 1 40 63
60 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 5 5 100 1 40 63
61 කොග්ගල්ල ම.වි. 7 7 100 1 39.29 65
62 ගින්නලිය ම.වි. 9 9 100 1 38.89 66
62 කන්දෙගොඩ ම.වි. 9 9 100 1 38.89 66
63 වරකපිටිය ම.වි. 2 2 100 1 37.5 67
63 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 6 6 100 1 37.5 67
63 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 8 8 100 1 37.5 67
63 හව්පෙ ම.වි. 4 4 100 1 37.5 67
63 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 18 17 94.44 7 43.06 59
63 වැලිපටන්විල ම.වි. 2 2 100 1 37.5 67
63 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 24 23 95.83 6 41.67 60
64 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 13 12 92.31 11 44.23 56
64 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 13 12 92.31 11 44.23 56
65 බෙරලපනාතර ම.වි. 36 32 88.89 15 47.22 49
65 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 9 8 88.89 15 47.22 49
65 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 9 9 100 1 36.11 68
66 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 26 24 92.31 11 43.27 58
67 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 12 12 100 1 35.42 69
68 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 5 5 100 1 35 70
69 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 6 6 100 1 33.33 73
69 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 6 6 100 1 33.33 73
70 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 18 16 88.89 15 41.67 60
71 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 10 9 90 14 40 63
71 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 5 5 100 1 30 75
71 මුරුතවෙල ම.වි. 5 5 100 1 30 75
72 පල්ලෙගම ම.වි. 30 28 93.33 9 34.17 71
73 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 11 9 81.82 18 45.45 53
74 හිඟුරකන්ද ම.වි. 2 2 100 1 25 76
74 අත්තනයාල ම.වි. 4 4 100 1 25 76
74 වීරියගම ම.වි. 2 2 100 1 25 76
74 අක්මීමන ම.වි. 12 11 91.67 12 33.33 73
74 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 3 2 66.67 20 58.33 27
74 මීගස්ආර ම.වි. 11 10 90.91 13 34.09 72
74 ශාන්ත මරියා ම.වි. 3 3 100 1 25 76
74 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 1 1 100 1 25 76
74 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 2 2 100 1 25 76
74 මුලන ම.වි. 1 1 100 1 25 76
75 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 12 10 83.33 17 39.58 64
76 කහඳ ම.වි. 6 5 83.33 17 37.5 67
77 බෙරලිහෙල ම.වි. 8 7 87.5 16 31.25 74
78 බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි 8 7 87.5 16 21.88 78
79 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි. 6 5 83.33 17 20.83 79
80 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 3 2 66.67 20 25 76
81 මහසෙන්පුර ම.වි. 7 5 71.43 19 17.86 80
82 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 3 2 66.67 20 16.67 81
82 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 3 2 66.67 20 16.67 81
82 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 15 9 60 21 23.33 77
83 බෙලිදෙණිය ම.වි. 2 1 50 22 12.5 82
83 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 4 2 50 22 12.5 82
83 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 2 1 50 22 12.5 82
83 මැදගංගොඩ ම.වි. 2 1 50 22 12.5 82
84 මාපලගම ම.ම.වි. 7 3 42.86 23 17.86 80
ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 දෙල්ලව ම.වි. 4 4 100 1 93.75 1
2 කහව රතනසාර ම.වි. 2 2 100 1 87.5 2
2 අස්සෆා මුස්ලිම් ක.වි. 2 2 100 1 87.5 2
3 ගල්බඩ අතුරුවැල්ල ම.වි. 7 7 100 1 75 3
3 හල්පතොට ක.වි. 3 3 100 1 75 3
3 ලංකාගම ක.වි. 4 4 100 1 75 3
3 රන්සෑගොඩ උතුර ක.වි. 4 4 100 1 75 3
4 සමන්පුර ම.වි. 4 4 100 1 68.75 4
5 සිටිනාමළුව ක.වි. 3 3 100 1 66.67 5
5 මොලොග්ගමුව ක.වි. 3 3 100 1 66.67 5
6 සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි. 2 2 100 1 62.5 6
6 කුඩාවැල්ල ජයවික්‍රම ම.වි. 2 2 100 1 62.5 6
6 වලකන්ද ම.වි. 6 6 100 1 62.5 6
6 කිවුල ක.වි. 4 4 100 1 62.5 6
6 කිරිලිපන ක.වි. 6 6 100 1 62.5 6
7 පොළොම්මාරුව ක.වි. 44 44 100 1 58.52 7
8 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි. 3 3 100 1 58.33 8
9 ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. 19 19 100 1 57.89 9
10 පෝරඹ ක.වි. 10 10 100 1 57.5 11
11 පට්ටිගල ක.වි. 9 9 100 1 55.56 12
12 කට්ටකඩුව ක.වි. 12 12 100 1 54.17 15
13 රදාවෙල ක.වි. 7 7 100 1 53.57 16
13 වලවෙවත්ත ම.වි. 7 7 100 1 53.57 16
14 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 54 53 98.15 3 54.63 14
15 දෙබරවැව ක.වි. 74 73 98.65 2 52.03 17
16 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 8 8 100 1 50 18
16 නාවල ක.වි. 1 1 100 1 50 18
16 තලාව ක.වි. 4 4 100 1 50 18
16 ඌරල ක.වි. 2 2 100 1 50 18
16 විද්‍යාදර්ශ ක.වි. 6 6 100 1 50 18
16 ශ්‍රී සාසනචන්ද්‍ර ම.වි. 8 8 100 1 50 18
16 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 8 8 100 1 50 18
16 මාමනදොල ක.වි. 1 1 100 1 50 18
16 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි. 13 12 92.31 5 57.69 10
16 බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි. 4 4 100 1 50 18
16 නාවිමන මහාරාජ ම.වි. 1 1 100 1 50 18
16 රන්සෑගොඩ දකුණ ක.වි 1 1 100 1 50 18
16 ඇල්ලගල ක.වි. 2 2 100 1 50 18
16 ගජනායකගම ක.වි. 1 1 100 1 50 18
16 මෙදේරිපිටිය ක.වි. 1 1 100 1 50 18
17 කඹුරුපිටිය ම.වි. 50 47 94 4 55 13
18 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 6 6 100 1 45.83 19
19 මලිදූව ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 5 5 100 1 45 20
20 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය 4 4 100 1 43.75 21
20 දම්පහල ක.වි. 4 4 100 1 43.75 21
21 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 3 3 100 1 41.67 22
21 ගොඩවානගොඩ ක.වි. 3 3 100 1 41.67 22
22 පැරෑළිය ශ්‍රී ජිනරතන ම.වි. 11 11 100 1 40.91 23
23 මහගොඩ ක.වි. 15 15 100 1 38.33 24
24 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි. 4 4 100 1 37.5 25
24 මිරිස්වත්ත මුතුමාල ක.වි. 2 2 100 1 37.5 25
25 ලේල්වල ක.වි 5 5 100 1 35 26
26 මිදිගම ම.වි. 3 3 100 1 33.33 28
26 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 3 3 100 1 33.33 28
27 වටරැක ශ්‍රි සෝභිත ක.වි. 1 1 100 1 25 31
27 අ‍භයපුර ක.වි 4 4 100 1 25 31
27 ශ්‍රී ධීරානන්ද ම.වි. 2 2 100 1 25 31
27 කරඹගල්මුල්ල ක.වි. 1 1 100 1 25 31
27 ගැමුණුපුර ක.වි. 3 3 100 1 25 31
27 මහගල්වැව ක.වි. 1 1 100 1 25 31
27 ඇල්ලෙවෙල ක.වි. 1 1 100 1 25 31
28 ගොඩපිටිය ක.වි. 23 20 86.96 6 34.78 27
29 තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි. 4 3 75 7 31.25 29
30 අක්කර විස්ස ක.වි. 4 3 75 7 25 31
30 කැටවල ක.වි. 4 3 75 7 25 31
31 හීනටිය ක.වි. 8 5 62.5 8 28.13 30
32 අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි. 4 2 50 9 18.75 32
32 කුලීගොඩ සුමන ක.වි. 4 2 50 9 18.75 32
33 බැරගම ක.වි 5 1 20 10 5 33
34 තණබද්දෙගම ක.වි. 1 0 0 11 0 34
34 කයිකාවල ශ්‍රී රේවත ක.වි. 2 0 0 11 0 34