අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අකුරැස්ස 307 306 99.67 1 62.3 1
2 ඇල්පිටිය 782 776 99.23 3 59.34 3
2 මුලටියන 143 140 97.9 5 60.66 2
3 තංගල්ල 126 123 97.62 6 57.54 4
4 මාතර 461 450 97.61 7 56.13 5
5 දෙනියාය 205 204 99.51 2 52.8 7
6 අම්බලන්ගොඩ 356 345 96.91 9 54.14 6
7 හම්බන්තොට 294 288 97.96 4 52.21 9
8 ගාල්ල 1131 1097 96.99 8 52.32 8
9 උඩුගම 196 187 95.41 11 49.36 10
10 වලස්මුල්ල 22 21 95.45 10 45.45 11
නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 1 1 100 1 100 1
2 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 52 52 100 1 73.56 2
3 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 25 25 100 1 73 3
4 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 64 64 100 1 72.66 4
5 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 73 73 100 1 72.6 5
6 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 23 23 100 1 68.48 6
7 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 75 75 100 1 68 7
8 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 150 150 100 1 67.5 8
9 දෙබරවැව ම.ම.වි. 31 31 100 1 66.13 9
10 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 47 47 100 1 65.43 10
11 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 87 87 100 1 64.37 11
12 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 77 77 100 1 62.01 13
13 ආනන්ද ම.ම.වි. 219 219 100 1 61.87 14
14 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 46 45 97.83 9 63.04 12
15 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 39 39 100 1 60.26 16
16 දෙනියාය ම.ම.වි 59 59 100 1 60.17 17
17 කතළුව ම.ම වි. 15 15 100 1 60 18
18 දේවානන්ද විද්‍යාලය 78 78 100 1 59.94 19
19 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 34 34 100 1 59.56 20
20 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 38 38 100 1 59.21 22
21 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 222 220 99.1 3 59.23 21
22 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 116 115 99.14 2 59.05 23
23 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 22 22 100 1 56.82 26
24 වඳුරඹ ම.ම.වි. 47 46 97.87 8 57.98 24
24 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 64 61 95.31 16 60.55 15
25 සුචී ජාතික පාසල 23 23 100 1 55.43 28
26 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 14 14 100 1 55.36 29
27 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 5 5 100 1 55 30
28 රාහුල විද්‍යාලය 58 57 98.28 6 56.03 27
29 විජිත ම.ම.වි. 22 21 95.45 15 57.95 25
30 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 40 40 100 1 53.13 34
31 මහින්ද විද්‍යාලය 60 59 98.33 5 54.58 31
32 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 34 34 100 1 52.21 36
33 නෙළුව ජාතික පාසල 98 96 97.96 7 53.32 33
34 කොට‍පොල ම.වි 9 9 100 1 50 38
34 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 3 3 100 1 50 38
34 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 63 62 98.41 4 51.59 37
35 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 112 107 95.54 14 53.79 32
36 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 104 100 96.15 12 52.64 35
37 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 41 41 100 1 48.78 40
38 සුරියවැව ජාතික පාසල 56 56 100 1 48.21 41
39 මහානාග ජාතික පාසල 33 32 96.97 11 50 38
40 ගාමිණී ම.ම.වි. 28 28 100 1 44.64 43
41 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 82 78 95.12 17 49.39 39
42 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 37 36 97.3 10 45.27 42
43 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 45 43 95.56 13 40.56 44
44 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 48 44 91.67 19 39.58 45
45 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 7 7 100 1 28.57 49
46 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 54 50 92.59 18 33.8 48
47 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 3 3 100 1 25 50
48 තිහගොඩ ජාතික පාසල 25 22 88 20 35 46
49 රේවත ජාතික පාසල 8 6 75 21 34.38 47
නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මිරිස්වත්ත ම.වි. 12 12 100 1 93.75 1
2 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 34 34 100 1 75 2
2 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 1 1 100 1 75 2
3 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 24 24 100 1 72.92 3
4 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 23 23 100 1 66.3 4
5 පෝද්දිවල ම.වි. 54 54 100 1 66.2 5
6 නියාගම විජිත ම.වි. 2 2 100 1 62.5 6
6 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 4 4 100 1 62.5 6
7 යටගල ම.වි. 58 58 100 1 56.47 7
8 උනවටුන ම.වි. 12 12 100 1 56.25 8
9 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 31 31 100 1 54.03 10
10 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 8 8 100 1 53.13 11
11 මාගම ම.වි. 2 2 100 1 50 12
11 අමුගොඩ ම.වි. 1 1 100 1 50 12
12 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 22 22 100 1 48.86 13
13 බටපොල ම.ම.වි. 17 17 100 1 47.06 14
14 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 8 8 100 1 46.88 15
15 රෝහණ ම.වි. 18 18 100 1 45.83 18
16 ඕපාත ම.වි. 19 17 89.47 9 55.26 9
17 පිටබැද්දර ම.වි. 28 28 100 1 42.86 20
18 විහාරගල ම.වි. 19 18 94.74 5 46.05 17
19 මිද්දෙණිය ම.වි. 20 19 95 4 43.75 19
20 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 74 67 90.54 8 46.62 16
21 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 42 41 97.62 2 38.69 22
22 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 17 16 94.12 6 41.18 21
23 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 30 29 96.67 3 36.67 24
24 ගිංතොට ම.වි. 20 19 95 4 37.5 23
25 කඹුරුගමුව ම.වි. 20 19 95 4 32.5 26
26 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 36 32 88.89 10 37.5 23
27 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 1 1 100 1 25 28
28 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 32 29 90.63 7 31.25 27
29 උඩුගම ම.වි. 29 25 86.21 11 35.34 25
නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 29 29 100 1 75.86 1
2 බෝධිරාජ ම.වි. 1 1 100 1 75 2
3 හත්තක ම.වි. 20 20 100 1 70 3
4 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 10 10 100 1 60 4
5 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 32 32 100 1 57.03 5
6 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 12 12 100 1 56.25 6
7 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 15 15 100 1 55 7
8 මිගහජදුර ම.වි. 16 16 100 1 54.69 8
9 හපුගල ම.වි. 24 24 100 1 52.08 9
10 අකුරැස්ස ම.වි. 30 30 100 1 50 10
10 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 1 1 100 1 50 10
10 බෙරලපනාතර ම.වි. 2 2 100 1 50 10
11 ගණේගොඩ ම.වි. 19 19 100 1 47.37 11
12 පල්ලෙගම ම.වි. 22 22 100 1 46.59 12
13 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 3 3 100 1 41.67 13
14 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 54 53 98.15 2 40.74 14
15 ඕල්කට් ම.වි. 25 24 96 3 40 15
16 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 17 16 94.12 5 38.24 17
17 ඌරගහ ම.වි. 51 47 92.16 6 39.22 16
18 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 18 17 94.44 4 36.11 18
19 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 5 4 80 7 25 19
20 රෝහණ ම.වි. 8 6 75 8 21.88 20
21 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 5 2 40 9 10 21
නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 1 1 100 1 100 1
2 ශ්‍රී ධම්මදස්සි ම.වි 14 14 100 1 58.93 2
3 පොල්ගහවිල ධර්මරාජ ම.වි. 3 3 100 1 58.33 3
4 දෙබරවැව ක.වි. 18 18 100 1 56.94 4
5 ඔයගාව රණවරනාවැව ක.වි. 17 17 100 1 50 5
6 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි. 6 6 100 1 37.5 6
7 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 8 8 100 1 28.13 7
8 කන්දෙගොඩ ක.වි. 1 1 100 1 25 8
9 ගොඩවෙල ක.වි. 2 1 50 2 12.5 9