අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
මාතර
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - අරාබි
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 දික්වැල්ල 1 1 100 1 75 1
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - අරාබි
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මින්හාත් ජාතික පාසල 1 1 100 1 75 1