අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - අරාබි
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාතර 1 1 100 1 75 1
2 ගාල්ල 54 30 55.56 2 34.72 2
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - අරාබි
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මින්හාත් ජාතික පාසල 1 1 100 1 75 1
2 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 54 30 55.56 2 34.72 2