අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 හම්බන්තොට 23 23 100 1 93.48 1
2 මුලටියන 8 8 100 1 81.25 2
3 මාතර 98 95 96.94 2 77.55 4
4 ගාල්ල 54 51 94.44 3 77.78 3
5 උඩුගම 11 11 100 1 70.45 5
6 අම්බලන්ගොඩ 6 6 100 1 66.67 6
7 අකුරැස්ස 48 40 83.33 5 55.21 7
8 ඇල්පිටිය 15 13 86.67 4 50 8
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 1 1 100 1 100 1
2 සහිරා ජාතික පාසල 15 15 100 1 96.67 2
3 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 8 8 100 1 87.5 3
4 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 12 12 100 1 83.33 4
5 මින්හාත් ජාතික පාසල 24 24 100 1 81.25 5
6 අර්ෆා ම.ම.වි. 67 64 95.52 2 74.63 6
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 1 1 100 1 100 1
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 11 11 100 1 88.64 1
2 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි. 6 6 100 1 83.33 2
3 අල්මිනා ම.වි. 7 7 100 1 78.57 3
4 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 3 3 100 1 75 4
5 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 6 6 100 1 66.67 5
6 සහිරා ම.වි. 19 16 84.21 3 59.21 7
7 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 16 13 81.25 5 59.38 6
8 වැලිගම අන්නුර් මුස්ලිම් ම.වි. 17 14 82.35 4 54.41 8
9 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 13 11 84.62 2 42.31 9
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 රසික් ෆරීඩ් ම.වි. 2 2 100 1 100 1
2 අල්-අස්හාර් ක.වි. 7 7 100 1 92.86 2
3 දඩල්ල අල්-මුබාරක් ක.වි. 4 4 100 1 87.5 3
4 තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි. 11 11 100 1 70.45 4
5 අස්සෆා මුස්ලිම් ක.වි. 12 10 83.33 2 50 5