අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අම්බලන්ගොඩ 314 314 100 1 87.74 1
2 වලස්මුල්ල 410 406 99.02 2 85.61 2
3 දෙනියාය 200 198 99 3 83.25 3
4 තංගල්ල 262 258 98.47 4 81.58 4
5 ගාල්ල 758 736 97.1 5 80.98 5
6 මාතර 393 376 95.67 6 78.44 6
7 ඇල්පිටිය 295 282 95.59 7 76.02 8
8 උඩුගම 264 249 94.32 8 76.42 7
9 මුලටියන 286 266 93.01 9 71.4 9
10 හම්බන්තොට 268 245 91.42 11 71.36 10
11 අකුරැස්ස 206 191 92.72 10 67.96 11
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 2 2 100 1 100 1
1 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 3 3 100 1 100 1
2 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 42 42 100 1 99.4 2
3 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 59 59 100 1 97.46 3
4 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 35 35 100 1 97.14 4
5 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 7 7 100 1 96.43 5
6 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 40 40 100 1 95.63 6
7 දේවානන්ද විද්‍යාලය 42 42 100 1 94.64 7
8 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 9 9 100 1 94.44 8
9 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 39 39 100 1 93.59 9
10 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 15 15 100 1 93.33 10
11 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 40 39 97.5 5 95.63 6
12 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 7 7 100 1 92.86 11
13 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 68 68 100 1 92.28 12
14 ගාමිණී ම.ම.වි. 30 30 100 1 90.83 13
15 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 110 110 100 1 90.45 14
16 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 51 51 100 1 89.71 15
17 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 58 58 100 1 88.36 18
18 මහානාග ජාතික පාසල 24 24 100 1 87.5 19
18 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 14 14 100 1 87.5 19
19 රාහුල විද්‍යාලය 27 27 100 1 87.04 20
20 කටුවන ජාතික පාසල 48 47 97.92 4 89.06 16
21 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 52 51 98.08 3 88.46 17
22 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 125 124 99.2 2 85.8 21
23 විජිත ම.ම.වි. 14 14 100 1 83.93 22
24 දෙනියාය ම.ම.වි 65 65 100 1 82.31 24
25 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 12 12 100 1 81.25 25
26 කොට‍පොල ම.වි 14 14 100 1 80.36 26
27 රේවත ජාතික පාසල 20 20 100 1 80 27
28 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 52 50 96.15 7 83.65 23
29 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 12 12 100 1 77.08 29
30 මාතර ම.ම.වි. 48 47 97.92 4 78.13 28
31 ආනන්ද ම.ම.වි. 9 9 100 1 75 30
32 වඳුරඹ ම.ම.වි. 33 32 96.97 6 75 30
33 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 25 24 96 8 73 32
34 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 28 26 92.86 11 75 30
35 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 21 19 90.48 13 73.81 31
36 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 76 71 93.42 10 68.09 34
37 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 77 67 87.01 16 70.78 33
38 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 19 18 94.74 9 60.53 38
39 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 72 66 91.67 12 62.15 37
40 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 75 67 89.33 14 63 35
41 මහින්ද විද්‍යාලය 39 34 87.18 15 62.82 36
42 තිහගොඩ ජාතික පාසල 10 6 60 17 30 39
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 80 80 100 1 98.44 1
2 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 23 23 100 1 96.74 2
3 දබරැල්ල ම.වි. 7 7 100 1 96.43 3
4 ‍මොදරවාන ම.වි. 6 6 100 1 95.83 4
5 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 29 29 100 1 94.83 5
6 කඹුරුගමුව ම.වි. 4 4 100 1 93.75 6
7 තල්පාවිල ම.ම.වි. 7 7 100 1 92.86 7
8 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 37 37 100 1 87.84 8
9 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 6 6 100 1 87.5 9
9 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 6 6 100 1 87.5 9
10 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 77 77 100 1 86.36 10
11 යටගල ම.වි. 40 40 100 1 85.63 11
12 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 27 27 100 1 84.26 13
13 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 19 19 100 1 82.89 14
14 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 13 13 100 1 82.69 15
15 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 8 8 100 1 81.25 16
16 ගිංතොට ම.වි. 42 42 100 1 80.36 17
17 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 25 25 100 1 78 19
18 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 28 27 96.43 2 80.36 17
19 මාකඳුර ම.ම.වි. 32 32 100 1 75.78 20
20 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 3 3 100 1 75 21
20 උඩුගම ම.වි. 30 27 90 11 85 12
20 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 5 5 100 1 75 21
20 රෝහණ විදුහල 7 7 100 1 75 21
21 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 22 21 95.45 4 78.41 18
22 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 56 56 100 1 73.66 22
23 දොරපෙ ම.වි. 15 15 100 1 73.33 23
24 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 25 24 96 3 72 24
25 මහානාම ම.වි. 3 3 100 1 66.67 27
25 මිද්දෙණිය ම.වි. 36 36 100 1 66.67 27
26 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 15 14 93.33 5 70 25
27 ඉල්මා ම.වි. 2 2 100 1 62.5 33
28 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 80 74 92.5 7 67.72 26
29 විහාරගල ම.වි. 14 13 92.86 6 66.07 28
30 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 13 12 92.31 8 65.38 29
31 රිටිගහයාය ම.වි. 12 11 91.67 9 64.58 31
32 කොටුව ජනාධිපති වි. 35 31 88.57 12 65 30
33 නිහිළුව ම.වි 2 2 100 1 50 36
33 උඩයාල ම.වි. 1 1 100 1 50 36
34 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 32 29 90.63 10 57.03 35
35 බෝලාන ම.වි. 17 14 82.35 13 63.24 32
36 කෝංගල ම.ම.වි. 23 18 78.26 15 58.7 34
37 මිරිස්වත්ත ම.වි. 51 41 80.39 14 48.04 37
38 මිරිස්ස ම.ම.වි. 4 2 50 16 18.75 38
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 7 7 100 1 100 1
1 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 පිටදෙණිය ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 3 3 100 1 100 1
1 අරන්වෙල ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 කළුබෝවිටියන ම.වි. 7 7 100 1 100 1
1 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 2 2 100 1 100 1
2 කොග්ගල්ල ම.වි. 9 9 100 1 97.22 2
3 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 6 6 100 1 95.83 3
4 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 10 10 100 1 95 4
5 පල්ලෙගම ම.වි. 18 18 100 1 94.44 5
6 වරකපිටිය ම.වි. 4 4 100 1 93.75 6
7 අඹගහහේන ම.වි. 3 3 100 1 91.67 7
7 කැටියපේ ම.වි. 9 9 100 1 91.67 7
7 අපරැක්ක ම.වි. 6 6 100 1 91.67 7
8 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 21 21 100 1 90.48 8
9 පොල්පගොඩ ම.වි. 43 43 100 1 88.37 9
10 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 42 41 97.62 2 90.48 8
11 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 4 4 100 1 87.5 10
12 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 15 15 100 1 86.67 11
13 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 3 3 100 1 83.33 12
14 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 17 17 100 1 82.35 13
15 ඌරගහ ම.වි. 49 49 100 1 81.12 14
16 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 40 39 97.5 3 80.63 15
17 අක්මීමන ම.වි. 4 4 100 1 75 17
17 බෝධිරාජ ම.වි. 4 4 100 1 75 17
17 බෙංගමුව ම.වි. 4 4 100 1 75 17
17 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 10 10 100 1 75 17
17 අලුත්වල ම.වි. 10 10 100 1 75 17
17 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 1 1 100 1 75 17
18 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 57 55 96.49 4 74.12 18
19 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 11 11 100 1 70.45 20
20 අඟුලුගහ ම.වි. 9 8 88.89 9 80.56 16
21 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 16 15 93.75 6 73.44 19
22 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 4 3 75 11 91.67 7
23 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 7 7 100 1 64.29 24
24 කොටවාය ම.වි. 4 4 100 1 62.5 25
25 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 42 39 92.86 7 68.45 22
26 ඉඳුරුව ම.වි. 5 5 100 1 60 26
27 හල්ලල ම.වි. 9 8 88.89 9 69.44 21
28 මාමඩල ම.වි. 63 57 90.48 8 66.67 23
29 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 4 4 100 1 56.25 29
30 කහවත්ත ම.වි. 9 9 100 1 55.56 30
31 කිතලගම බටහිර ම.වි. 7 7 100 1 53.57 31
31 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 7 7 100 1 53.57 31
32 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 38 36 94.74 5 57.24 28
33 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 4 4 100 1 50 32
34 කොකාවල ම.වි. 6 5 83.33 10 58.33 27
35 බමුණුගම ම.වි. 2 2 100 1 37.5 34
36 රන්තොටුවිල ම.වි. 9 8 88.89 9 47.22 33
37 උල්ලල ම.වි. 3 2 66.67 12 50 32
38 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 6 3 50 13 29.17 35
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 නායකවත්ත රාජපක්ෂ ක.වි. 3 3 100 1 100 1
1 රන්න වාඩියගොඩ ක.වි. 2 2 100 1 100 1
1 ලේල්වල ක.වි 1 1 100 1 100 1
1 ධර්මාලෝක ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි. 3 3 100 1 100 1
2 හුලංකන්ද ක.වි. 13 13 100 1 98.08 2
3 ගල්ලන්දල ක.වි. 4 4 100 1 93.75 3
4 මාබොටුවන ක.වි. 7 7 100 1 89.29 4
4 පට්ටිගල ක.වි. 7 7 100 1 89.29 4
5 පොළොම්මාරුව ක.වි. 19 19 100 1 88.16 5
6 ග්‍රාමිණී ම.වි. 2 2 100 1 87.5 6
7 හල්විටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 3 3 100 1 83.33 7
8 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 4 4 100 1 81.25 8
9 අකුරුගොඩ ක.වි. 6 6 100 1 79.17 9
10 බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි. 7 7 100 1 75 10
10 ඇල්ලගල ක.වි. 3 3 100 1 75 10
10 උඩවැලිවිටිතලාව ම.වි. 11 11 100 1 75 10
10 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 3 3 100 1 75 10
10 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි. 3 3 100 1 75 10
10 රදාවෙල ක.වි. 2 2 100 1 75 10
10 මහගල්වැව ක.වි. 8 8 100 1 75 10
11 කඩොල්ගල්ල ක.වි. 13 13 100 1 71.15 11
12 ගෝඨයිම්බරගම ක.වි. 13 13 100 1 67.31 12
13 ගොම්බද්දල විජයබා ක.වි. 5 5 100 1 65 13
14 කැටවල ක.වි. 9 9 100 1 63.89 14
15 මුතියම්මාගම ක.වි. 2 2 100 1 62.5 15
16 පැරෑළිය ශ්‍රී ජිනරතන ම.වි. 9 9 100 1 61.11 16
17 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 3 3 100 1 58.33 18
18 සපුගොඩ රතනපාල ක.වි. 7 6 85.71 2 60.71 17
19 කන්දෙගොඩ ක.වි. 3 3 100 1 41.67 22
20 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි. 3 3 100 1 33.33 23
21 ගොඩපිටිය ක.වි. 45 36 80 3 52.22 20
22 වැලිහේන ක.වි. 4 3 75 4 56.25 19
23 රන්සෑගොඩ දකුණ ක.වි 7 6 85.71 2 42.86 21
24 පලල්ල ක.වි. 3 2 66.67 5 16.67 24