අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
මාතර
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාතර 316 309 97.78 1 65.11 1
2 දික්වැල්ල 13 12 92.31 2 51.92 2
3 වැලිගම 19 14 73.68 3 39.47 3
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාතර ම.ම.වි. 13 13 100 1 76.92 1
2 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 3 3 100 1 75 3
2 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 104 103 99.04 2 75.96 2
3 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 56 55 98.21 3 73.21 4
4 රාහුල විද්‍යාලය 67 67 100 1 62.31 5
5 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 40 38 95 4 49.38 7
6 විජිත ම.ම.වි. 13 12 92.31 5 51.92 6
7 අර්ෆා ම.ම.වි. 13 10 76.92 6 36.54 8
8 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 6 4 66.67 7 25 9
9 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 3 1 33.33 8 16.67 10
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කොටුව ජනාධිපති වි. 6 6 100 1 54.17 1
2 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 4 4 100 1 43.75 3
3 මහානාම ම.වි. 2 2 100 1 37.5 4
4 ඉල්මා ම.වි. 9 8 88.89 2 47.22 2
5 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 8 8 100 1 31.25 5
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 1 1 100 1 25 1