අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගාල්ල 613 592 96.57 4 67.66 1
2 මාතර 348 335 96.26 5 63.22 2
3 අම්බලන්ගොඩ 149 145 97.32 3 61.24 3
4 දෙනියාය 6 6 100 1 58.33 4
5 තංගල්ල 91 90 98.9 2 54.67 6
6 ඇල්පිටිය 26 25 96.15 6 54.81 5
7 අකුරැස්ස 25 25 100 1 43 8
8 මුලටියන 25 25 100 1 41 10
9 වලස්මුල්ල 167 150 89.82 8 45.81 7
10 උඩුගම 10 9 90 7 42.5 9
11 හම්බන්තොට 69 59 85.51 9 39.86 11
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 5 5 100 1 85 1
2 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 88 88 100 1 84.09 2
3 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 3 3 100 1 83.33 3
4 දේවානන්ද විද්‍යාලය 12 12 100 1 77.08 5
5 මාතර ම.ම.වි. 13 13 100 1 76.92 6
6 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 99 98 98.99 3 77.53 4
7 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 104 103 99.04 2 75.96 7
7 නෙළුව ජාතික පාසල 2 2 100 1 75 8
7 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 3 3 100 1 75 8
8 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 11 11 100 1 72.73 10
9 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 56 55 98.21 5 73.21 9
10 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 28 28 100 1 70.54 11
11 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 22 22 100 1 70.45 12
12 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 21 21 100 1 67.86 14
13 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 79 78 98.73 4 65.51 15
14 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 35 35 100 1 63.57 16
15 රාහුල විද්‍යාලය 67 67 100 1 62.31 18
16 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 102 99 97.06 6 63.24 17
17 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 11 10 90.91 13 68.18 13
18 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 29 29 100 1 55.17 20
19 මහින්ද විද්‍යාලය 71 68 95.77 8 59.15 19
20 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 15 15 100 1 51.67 23
21 තිහගොඩ ජාතික පාසල 1 1 100 1 50 26
21 දෙනියාය ම.ම.වි 5 5 100 1 50 26
21 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 2 2 100 1 50 26
21 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 3 3 100 1 50 26
21 රේවත ජාතික පාසල 4 4 100 1 50 26
21 ගාමිණී ම.ම.වි. 1 1 100 1 50 26
21 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 1 1 100 1 50 26
22 ආනන්ද ම.ම.වි. 15 14 93.33 11 55 21
23 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 58 56 96.55 7 51.29 24
24 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 7 7 100 1 46.43 28
25 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 89 84 94.38 10 50.28 25
26 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 40 38 95 9 49.38 27
27 විජිත ම.ම.වි. 13 12 92.31 12 51.92 22
28 වඳුරඹ ම.ම.වි. 3 3 100 1 41.67 29
29 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 29 28 96.55 7 41.38 30
30 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 2 2 100 1 37.5 33
31 සුචී ජාතික පාසල 5 5 100 1 35 36
32 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 10 10 100 1 30 37
33 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 62 54 87.1 14 37.9 32
34 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 22 18 81.82 15 38.64 31
35 අර්ෆා ම.ම.වි. 13 10 76.92 17 36.54 34
36 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 5 4 80 16 25 38
37 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 12 8 66.67 18 35.42 35
38 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 6 4 66.67 18 25 38
39 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 3 1 33.33 20 16.67 39
39 දෙබරවැව ම.ම.වි. 8 3 37.5 19 12.5 40
40 කටුවන ජාතික පාසල 1 0 0 21 0 41
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 54 54 100 1 86.57 1
2 කෝංගල ම.ම.වි. 2 2 100 1 62.5 2
2 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 8 8 100 1 62.5 2
3 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 12 12 100 1 60.42 3
4 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 14 14 100 1 57.14 4
5 කොටුව ජනාධිපති වි. 6 6 100 1 54.17 6
6 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 14 14 100 1 53.57 7
7 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 4 4 100 1 50 8
7 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 2 2 100 1 50 8
8 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 27 25 92.59 2 55.56 5
9 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 4 4 100 1 43.75 10
10 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 6 6 100 1 41.67 11
11 රන්න ම.වි. 2 2 100 1 37.5 12
11 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 4 4 100 1 37.5 12
11 මහානාම ම.වි. 2 2 100 1 37.5 12
12 ඉල්මා ම.වි. 9 8 88.89 3 47.22 9
13 ගෝනගල ම.වි. 4 4 100 1 31.25 13
13 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 4 4 100 1 31.25 13
13 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 8 8 100 1 31.25 13
14 ගිංතොට ම.වි. 2 2 100 1 25 14
14 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 5 5 100 1 25 14
14 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 2 2 100 1 25 14
15 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 5 4 80 4 20 15
16 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 4 1 25 5 6.25 16
17 සුධර්මා ම.වි. 7 0 0 6 0 17
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 1 1 100 1 75 1
2 ශ්‍රීපති ම.වි. 2 2 100 1 62.5 2
3 ඌරගහ ම.වි. 3 3 100 1 58.33 3
4 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 3 3 100 1 50 4
4 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 1 1 100 1 50 4
5 හෑගල්ල ම.වි. 1 1 100 1 25 5
5 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 1 1 100 1 25 5
සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කන්දිල්පාන ක.වි. 1 1 100 1 100 1
2 පොළොම්මාරුව ක.වි. 7 6 85.71 2 21.43 2