අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
නැටුම් - භරත
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 දෙනියාය 1 1 100 1 100 1
2 තංගල්ල 2 2 100 1 62.5 2
3 මුලටියන 1 1 100 1 50 3
3 හම්බන්තොට 1 1 100 1 50 3
නැටුම් - භරත
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 2 2 100 1 62.5 1
2 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 1 1 100 1 50 2
නැටුම් - භරත
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාකඳුර ම.ම.වි. 1 1 100 1 50 1
නැටුම් - භරත
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 පල්ලෙගම ම.වි. 1 1 100 1 100 1